Сазив 2020-2024
Число схадзки: 26
Датум отримованя: 04. 10. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 26. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 04. октобра 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,05 часова.

Седницом Скупштине су председавали Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 105 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици:Бранислав Богарошки, Александар Ђурђев, Душко Кочалка, Милан Беара, Маја Ђикановић, Милица Божић, Мирослав Шпановић,  Новак Максимовић,Ненад Чанак, Мирослав Чеман, Ивана Росић, Сузана Пронић, проф. др Ружица Игић, Војислав Кулачанин и Иштван Пастор. 

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 92 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 25. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. августа 2023. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 89 гласова „за“ усвојила Записник са 25. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је мр Слободан Цветковић, дана 01. септембра 2023. године, поднео оставку на функцију члана Савета Економског факултета у Суботици, из реда представника оснивача. Председавајући је констатовао да је мр Слободану Цветковићу престала функција члана Савета Економског факултета у Суботици, даном подношења оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је доц. др Борко Милановић, дана 03. октобра 2023. године, поднео оставку на функцију члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, из реда представника оснивача. Председавајући је констатовао да је доц. др Борку Милановићу престала функција члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, даном подношења оставке.

Прешло се на  утврђивање дневног реда 26. сенице Скупштине.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова “за“ и три гласа “против“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова “за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Предлог дневног реда 26. седнице Скупштине са следећим тачкама:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ДО 2030. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СA ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“;

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2022. ГОДИНУ;

8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У

СУБОТИЦИ.

 Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и осам гласова „против“ Скупштина утврдила дневни ред 26. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине доставили су Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење. Предлог покрајинске скупштинске одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. 

Покрајинска влада је у Мишљењу навела да је Предлог правно могућ, поднет од стране овлашћеног предлагача и сачињен у складу са правилима номотехнике.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке, поднео је посланик Саша Левнајић, као представник предлагача. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Саша Шућуровић, проф. др Горан Иванчевић, Дмитар Станишић, као представници посланичких група и посланици: проф. др Бранислав Ристивојевић, Дамир Зобеница, Милан Ђукић, Ђурађ Јакшић, Немања Завишић, Ладислав Томић, Борис Новаковић, др Бојан Баги. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и осам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ДО 2030. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је проф. др Зоран Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Станислава Хрњак, као представник посланичке групе и посланици: др Марина Недељковић и проф. др Бранислав Ристивојевић. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године, на гласање.

 Након гласања, председавајући је констатовао да је са 77 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СA ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа сa домом ученика са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.  

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање и науку и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

Председавајући је отворио претрес. С обзиром да се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа сa домом ученика са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 78 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“, на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник посланичке групе и посланик Дарко Бађок. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и два „против“ гласа Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, на разматрање и усвајање. 

Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2022. годину. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Дејан Вуковић, као представник посланичке групе и Владимир Галић, потпредседник Покрајинке владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за  период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина усвојила Извештај о раду.

6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2022. годину на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај за 2022. годину претходно су размотрили Одбор пољопривривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбор за пољопривреду је у свом Извештају утврдио техничку исправку на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Извештаја. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2022. годину.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ева Дубац, Ненад Боровић, као представници посланичке групе и посланик Миодраг Булајић. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и четири гласа “против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању.

7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2022. годину на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2022. годину.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Каролина Хуђик, као представник посланичке групе и посланик Ђурађ Јакшић. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и пет гласова „против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању.

8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 2022. ГОДИНУ

Покрајинска влада доставила је Скупштини Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2022. годину.

Уводно излагање поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао Борис Новаковић, председник посланичке групе. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и пет гласова „против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању.

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је отворио претрес. С обзиром да се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио  и затим закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку.

 

Пошто је окончали рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик др Марина Недељковић је, на 25. седници Скупштине која је одржана 29. августа 2023. године, поставила допунско посланичкo питање покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик др Марину Недељковић није се изјаснила, у складу са чланом 206. став 2. Пословника о раду, о достављеном одговору. 

Посланик др Марина Недељковић је, на 25. седници Скупштине која је одржана 29. августа 2023. године, поставила посланичкo питање покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Одговор је посланику достављен. Посланик др Марину Недељковић, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду, није прокоментарисала одговор нити је поставила допунско посланичко питање.

Посланик Ђурађ Јакшић је поставио посланичко питање председнику Покрајинске владе Игору Мировићу.

Посланик Александар Смиљанић поставио је питање Владимиру Галићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Пошто више није било посланичких питања председавајући је закључио 26. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14,07 часова.

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.