Сазив 2020-2024
Число схадзки: 26
Датум отримованя: 04. 10. 2023.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст), 

С А З И В А М

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 04. октобра 2023. године (среда),

у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ДО 2030. ГОДИНЕ;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СA ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

4.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“;

5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ; 

6.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

7.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2022. ГОДИНУ;

8.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављам Записник са 25. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, којa је одржана 29. августа 2023. године, ради усвајања.

Молим Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, молим Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István