Сазив 2020-2024
Число схадзки: 25
Датум отримованя: 29. 08. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

 

Са 25. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. августа 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,03 часова.

Седницом Скупштине су председавали Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 98 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: проф. др Бранислав Ристивојевић, Новак Максимовић, Жељко Малушић, Саша Шућуровић, Ненад Чанак, Иван Тешић, Сузана Пронић, Ивана Росић, Мирослав Шпановић, Павел Сурови, Жаклина Радић Крстић, Дмитар Станишић, проф. др Ружица Игић, Бранислав Богарошки, Дејан Вуковић, проф. др Горан Иванчевић, Милан Гарашевић, Владислав Живановић, Александар Ђурђев, Милица Божић, Маја Ђикановић и Милан Ђукић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 89 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 24. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. јуна 2023. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласа „за“ усвојила Записник са 24. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Мирослав Ђокић, дана 3. јула 2023. године, поднео оставку на функцију члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, из реда представника оснивача.  Председавајући је констатовао да је Мирославу Ђокићу престала функција члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, даном подношења оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је др Цвета Рогановић, дана 22. августа 2023. године, поднела оставку на функцију члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, из реда представника оснивача.  Председавајући је констатовао да је др Цвети Рогановић престала функција члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, даном подношења оставке.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада, на основу члана 146. Пословника о раду Скупштине, као предлагач, повукла из процедуре Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023-2025.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је ставио на гласање  предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања, Скупштина је са 85 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ.

Председавајући је ставио на гласање  предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, Скупштина је са 85 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

8. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА РАДИ УТВРЂИВАЊА СТАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО);

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА“;

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА“;

14. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ;

15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ.

 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина утврдила дневни ред 25. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 1. до 7. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 9. и 10. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 11. до 13. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и два гласа „против“ Скупштина предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 16. и 17. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина предлог усвојила.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама од 1. до 7. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ, и доставила их Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада је доставила Скупштини Амандмане I-V на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено није гласало.

Покрајинска влада је доставила Скупштини Аутономне покрајине Војводине амандмане од I до II на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено није гласало.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор je предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину претходно је размотрио Одбор здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Скупштини се обратила Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 2 Пословника о раду, уколико на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес. 

Председавајући је отворио спојен претрес по тачкама од 1. до 7. Дневног реда. 

У спојеном претресу су, као представници посланичких група, учествовали: Александар Оџић, Ана - Марија Пинтер, Жељка Милошевић и Ненад Боровић. У спојеном претресу су учествовали и посланици: Ђурађ Јакшић, др Бојан Баги, др Даниел Бабић, Марина Недељковић, Мирослав Родић, Александар Смиљанић, Мирослав Бошковић, Ладислав Томић, др Горан Пузић, Милош Тубић, Рајка Вујовић, Душко Кочалка, Предраг Гинцуљ, Немања Завишић.

Председавајући је закључио спојени претрес. 

На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Буџета Аутономне покрајине Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.  

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме  Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме  Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

8. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА РАДИ УТВРЂИВАЊА СТАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Информацију о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика са Предлогом закључка, на разматрање и усвајање.

Информацију су претходно размотрили Одбор за образовање и науку, Одбор за безбедност, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Информацију.

Уводно излагање поводом Информације са Предлогом закључка поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је, као представник посланичке групе, учествовао: др Бојан Баги.

У претресу су учествовали и посланици: Ђурађ Јакшић, Ладислав Томић и Милош Тубић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључка поводом Информације о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Закључак поводом Информације о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 9. и 10. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО), и доставила их Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио спојен претрес.

У претресу су, као представници посланичких група, учествовали: Имре Нађ и Миодраг Булајић.

У претресу су учествовали и посланици: Ладислав Томић, Дамир Зобеница, Александар Мандић, Нада Мандић, Игор Стојков. 

Председавајући је закључио спојен претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 78 гласова „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 75 гласова „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску oдлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково).

Пошто је спојен претрес по тачкама од 11. до 13. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА“;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА”, и доставила их Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја”, на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио спојен претрес.

У претресу је, као представник посланичке групе, учествовао: Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је закључио спојен претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 72 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја”, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 73 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја”.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва”, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 73 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва”.

14. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - јун 2023. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У  претресу су, као представници посланичких група, учествовали: Карољ Ковач и Ненад Боровић.

У претресу су учествовали и посланици: Ђурађ Јакшић, Александар Смиљанић,  Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - јун 2023. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 82 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - јун 2023. године.

15. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

 

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештај о пословању за 2022. годину на разматрање и усвајање. 

Извештај о пословању за 2022. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању за 2022. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, Иштван Добо, као представник посланичке групе и посланици: др Марина Недељковић и Дејан Панић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 80 гласова „за“ и три гласа “против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2022. годину.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 16. и 17. прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку утврдио је:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, и доставио их Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 80 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 82 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици.

 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

 

Председавајући је подсетио Скупштину да је др Марина Недељковић, на 24. седници Скупштине која је одржана 22. јуна 2023. године, поставила посланичкo питање покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић је прокоментарисала одговор.

Посланик др Марина Недељковић је, на 24. седници Скупштине која је одржана 22. јуна 2023. године, поставила посланичкo питање покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић није коментарисала одговор и није поставила допуснко посланичко питање.

Посланик др Марина Недељковић је, на 24. седници Скупштине која је одржана 22. јуна 2023. године, поставила посланичкo питање покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић је прокоментарисала одговор и поставила допунско посланичко питање покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Посланик др Марина Недељковић је на 25. седници Скупштине поставила два посланичка питања  и то: Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 25. седницу Скупштине у 15.51 часова.

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.