Сазив 2020-2024
Број седнице: 22
Датум одржавања: 19. 04. 2023.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст), 

С А З И В А М

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 19. априла 2023. године (среда),

у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСИПА КОД НАСЕЉА КУПИНОВО СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е 70, ДЕОНИЦА ПАНЧЕВО-ВРШАЦ-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (ВАТИН);

8. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2022. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављам Записник са 21. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, којa је одржана 23. фебруара 2023. године, ради усвајања.

Молим Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, молим Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István