Saziv 2020-2024
Broj sednice: 20
Datum održavanja: 22. 12. 2022.
Zapisnik

ZAPISNIK

Sa 20. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. decembra 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik, Damir Zobenica  i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine. 

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 110 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: dr Daniel Babić, Branislav Bogaroški, Rajka Vujović, Jelena Lopušina, Željko Malušić, Žaklina Radić Krstić, Ivana Rosić, Nenad Čanak, Dejan Čapo i Saša Šućurović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovao 101 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 19. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. novembra 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“  usvojila Zapisnik sa 19. sednice.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 20. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila sledeći: 

 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE SEKUNDARNIH OSTEOPOROTSKIH PRELOMA STARIJIH OSOBA NAKON PRVOG PRELOMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2020 - 2024. GODINE;

20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VRŠAČKE PLANINE”;

22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O  ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

23. PREDLOG SPORAZUMA O USPOSTAVLjANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU PROVINCIJE ŠANDONG (NARODNA REPUBLIKA KINA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);

24. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

25. PREDLOG ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA OD ZNAČAJA ZA OSNIVANjE, ORGANIZOVANjE I RAD USTANOVE KULTURE NARODNO POZORIŠTE SUBOTICA – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA  – NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA;

26. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2021. DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE;

27. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa povodom 1. i 2. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 96 glasova „za“ i  osam glasova „protiv“, Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 3. do 12. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“ i  šest glasova „protiv“, Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 13. do 20. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 92 glasa „za“ i  šest glasova „protiv“, Skupština predlog usvojila. 

Pošto smo spojili pretres po tačkama 1. i 2. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Amandmane I-III na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. 

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu amandmane su podneli poslanici: Vojislav Kulačanin (I-II), Aleksandar Smiljanić (I-VII), dr Marina Nedeljković (I-X) i Đurađ Jakšić (I-XII). Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane poslanika. 

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i podnete amandmane prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane poslanika na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor je utvrdio da su amandmani poslanika pravno mogući, izuzev amandmana II i X poslanika Đurađa Jakšića, Amandmana I dr Marine Nedeljković, Amandmana IV Aleksandra Smiljanića i amandmana I i II Vojislava Kulačanina, koji nisu pravno mogući. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu razmotrio je i Odbor za propise i u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. 

Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine, pretres se vodi u načelu i u pojedinostima. Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i jedinstveni pretres povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio izdvojeno mišljenje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

U pretresu su učestvovali: Aleksandar Odžić, Aleksandra Đanković, Ana Marija Pinter, Dmitar Stanišić, dr Bojan Bagi, dr Marina Nedeljković, Nataša Zlatković, Aleksandar Smiljanić, Miroslav Rodić, prof. dr Branislav Ristivojević, Ištvan Dobo, Ladislav Tomić, Miroslav Bošković, Nenad Borović, dr Goran Puzić, Predrag Ginculj, Nemanja Zavišić, Stanislava Hrnjak, Pavel Surovi, Aleksandar Mandić, Marko Šijan, Latinka Vasiljković, Jasmina Stevanović, Snežana Sedlar i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i jedinstveni pretres o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

U pretresu u pojedinostima su učestvovali: Đurađ Jakšić, dr Marina Nedeljković i Aleksandar Smiljanić. Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Vojislav Kulačanin povukao  amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o podnetim amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman X poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman IX poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila  Amandman III poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika dr Marine Nedeljković.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman X poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman IX poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman VII poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman XII poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 92 glasa „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 92 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“odbila Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 91 glasom „protiv“odbila Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 92 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“odbila Amandman VII poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman V poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“odbila Amandman VI poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“odbila Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Đurađa Jakšića.  Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ odbila Amandman XI poslanika Đurađa Jakšića. 

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Budžeta Autonomne pokrajine  Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

U skladu sa članom 81. stav 1.  Poslovnika o radu Skupštine predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,54 do 16,07 časova nakon čega je uvrđen kvorum i konstatovano da je u sali prisutno 95 poslanika.

Pošto je spojen pretres po tačkama od 3. do 12. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE SEKUNDARNIH OSTEOPOROTSKIH PRELOMA STARIJIH OSOBA NAKON PRVOG PRELOMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva prethodno je razmotrio i Odbor za propise i daje mišljenje da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, dr Goran Latković, Miodrag Bulajić, dr Ružica Igić i Jelena Jovanović.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 89 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Auonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Auonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glas „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu. 

Pošto je spojen pretres po tačkama od 13. do 20. prelazimo na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2020 - 2024. GODINE;

20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa.Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu su učestvovali: dr Imre Nađ, Nenad Borović, Miloš Tubić, Eva Dubac, Ladislav Tomić, Radmila Mitrović i Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu u šumarstvo. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje.Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VRŠAČKE PLANINE”;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika “Vršačke planine“, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i daje mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, dr Ružica Igić i Tatjana Nikolić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio  na glasanje.Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 89 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Predela izuzetnih odlika “Vršačke planine“.

22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o  zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji daje mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali:Nenad Borović, Đurađ Jakšić i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu, obavestila poslanike da će Skupština nastaviti sa radom i nakon 19,00 časova dok se ne završi rad po utvrđenim tačkama Dnevnog reda. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 85 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

23. PREDLOG SPORAZUMA O USPOSTAVLjANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU PROVINCIJE ŠANDONG (NARODNA REPUBLIKA KINA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini Predlog sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između Provincije Šandong (Narodna Republika Kina) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka na razmatranje. 

Predlog sporazuma prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog sporazuma i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Stojanka Lekić, Đurađ Jakšić i dr Goran Puzić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključaka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavjući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ Skupština razmotrila Sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između Provincije Šandong (Narodna Republika Kina) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela Zaključke.

24. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na razmatranje i donošenje. 

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres i pošto nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 88 glasova „za“ Skupština donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

25. PREDLOG ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA OD ZNAČAJA ZA OSNIVANjE, ORGANIZOVANjE I RAD USTANOVE KULTURE NARODNO POZORIŠTE SUBOTICA – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA  – NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA;

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini Predlog odluke o uređivanju pitanja od značaja za osnivanje, organizovanje i rad ustanove kulture Narodno pozorište Subotica – Narodno pozorište Subatica  – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za kulturu i javno informisanje. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničke greške u Predlogu. Ispravke navedene u Izveštaju su postale sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku. Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji je utvrdio da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje podnela je Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: dr Marina Nedeljković i Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 84 glasa „za“ Skupština donela Odluku o uređivanju pitanja od značaja za osnivanje, organizovanje i rad ustanove kulture Narodno pozorište Subotica – Narodno pozorište Subatica  – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica.

26. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2021. DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2021. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Robert Tot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres i pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 86 glasova «za» i jednim glasom «protiv» Skupština usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine.

27. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio pretres i pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik dr Marina Nedeljković, na 19. sednici Skupštine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik dr Marina Nedeljković je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu,  prokomentarisala odgovor.

Poslanik dr Marina Nedeljković je postavila poslaničko pitanje prof. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo i Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Poslanik Ladislav Tomić je postavio poslaničko pitanje Upravi za kapitalna ulaganja.

Predsedavajući je poželeo svim prisutnima sve najbolje u Novoj godini, kao i ubuduće uspešan rad i zaključio 20. sednicu Skupštine u 19,27 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.