Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 16
Dátum konania: 28. 06. 2022.

Na osnovu čl. 78. i79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

S A Z I V A M

16. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 28. juna 2022. godine (utorak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1.      PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2.      IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2021. GODINU;

3.      IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2021. GODINU;

4.      IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 15. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 07. juna 2022. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad 17. jun 2022. godine

 

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István