Сазив 2020-2024
Број седнице: 14
Датум одржавања: 08. 02. 2022.
Записник

Са 14. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 8. фебруара 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10:07 часова.

Седницом Скупштине је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 106 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Дарко Бађок, Предраг Вуковић, Владислав Живановић, Дамир Зобеница, Горан Иванчевић, Ружица Игић, Бојана Јелић, Сретен Јовановић, Милица Јурић, Ђорђе Милићевић, Ника Петровић, Бранислав Ристивојевић, Ненад Чанак, Мирослав Чеман.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 97 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 13. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 16. децембра 2021. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 89 гласова „за“  усвојила Записник са 13. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини Аутономне покрајине Војводине 3. фебруара 2022. године оставку поднели Небојша В. Радовић, на функцију члана Природно-математичког факултета у Новом Саду, Сара Павков, на функцију члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду и Срђан Граовац, на функцију члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду, те  констатовао да је Небојши В. Радовићу, Сари Павков и Срђану Граовцу, престала функција, даном подношења оставке.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председавајући је предложио, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и три гласа „против“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ. Председавајући је ставио Предлог допуне дневног реда 14. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила. 

        Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ. Председавајући је ставио Предлог допуне дневног реда 14. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила.

        Председавајући је ставио Предлог дневног реда 14. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и шест гласова „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – ШИД – ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ;

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 1. и 2. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласом „за“ и шест гласова „против“, усвојила предлог. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 4. и 5. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и шест гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 6. и 7. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и шест гласова „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1. и 2. прешло се на рад по тим тачкама.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлоге, на разматрање и доношење.

Предлог Ребаланса буџета за 2022. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке.

Предлог Ребаланса буџета за 2022. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у образложењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор је дао мишљење да су Предлози у складу са Статутом и правним системом. 

На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 2. Пословника о раду, уколико на Предлог Ребаланса буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес.

Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 90. став 4. Пословника о раду Скупштине, предложио  друго време излагања у спојеном претресу, односно да време излагања председника, односно представника  посланичих група буде ограничено на 15 минута, а време излагања  посланика на 10 минута. Председавајући је предлог ставио на гласање и након гласања констатовао да Скупштина, са шест гласова „за“, 91 гласом „против“ и два „уздржана“ гласа предлог није усвојила.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Скупштини се обратила и дала уводно образложење Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

 Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу су учествовали: Саша Шућуровић, Ненад Боровић,  Александар Смиљанић, Предраг Гинцуљ, Ђурађ Јакшић и др Горан Пузић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. 

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика (61). 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ и 11 гласова ,,против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке  о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ и 11 гласова ,,против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку  о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – ШИД – ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге  Инђија – Голубинци, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе који је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор је дао мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Душан Шпановић, заменик  покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Саша Шућуровић, Љубодраг Мишчевић, Милош Тубић, Дејан Панић и Александар Мандић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге  Инђија – Голубинци, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ и једним гласом ,,против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге  Инђија – Голубинци.

Пошто је спојен претрес по тачкама 4. и 5. прешло се на рад по тим тачкама.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на разматрање  и доношење. 

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и три гласа ,,против“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је спојен претрес по тачкама 6. и 7. прешло се на рад по тим тачкама.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;.

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду, на разматрање  и доношење. 

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета природно –математичког факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и три гласа ,,против“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. 

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“ и три гласа ,,против“ Скупштина донела Одлуку о  именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. Посланик Ђурађ Јакшић, на 13.  седници Скупштине, поставио је посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен. Посланик Ђурађ Јакшић је прокоментарисао одговор и поставио допунско питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Посланик Александар Смиљанић, поставио је посланичко питање Владимиру Галићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. 

Председавајући је закључио 14. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12:00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.