Сазив 2020-2024
Число схадзки: 14
Датум отримованя: 08. 02. 2022.

На основу чл. 78. и 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст), 

С А З И В А М

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 08. фебруара 2022. године (уторак),

у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ КОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – ШИД – ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА – ГОЛУБИНЦИ.

 У прилогу Вам достављамо Записник са 13. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 16. децембра 2021. године, ради усвајања.

Молим Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молим Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 25. јануар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István