Saziv 2008-2012
Broj sednice: 10
Datum održavanja: 28. 05. 2009.
Zapisnik

Desete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 28. maja 2009. godine u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: doc. dr Branislava Belić, Milan Zvekić, Goran Kaurić, Igor Pavličić, Pastor Ištvan i Milan Ćuk.

Predsedavajući je obavestio poslanike da se Deseta sednica održava u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, jer se Velika sala u zgradi Skupštine AP Vojvodine renovira i zahvalio se Skupštini Grada, kao domaćinu, što je omogućeno da se sednica održi u prijatnom prostoru.

Predsedavajući je takođe obavestio poslanike da je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika u skladu sa tehničkim mogućnostima, kao i da je obezbeđen TV prenos toka sednice, a zamolio je poslanike, koji žele da učestvuju u pretresu, da to čine sa govornice, kako je predviđeno Poslovnikom Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na Desetoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Devete sednice Skupštine, održane 31. marta 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Desetu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Devete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa Devete sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 19 glasova "protiv" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanici u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Aleksandri Majkić.

Nakon verifikacije mandata, Skupštini AP Vojvodine je dostavljena blanko ostavka poslanice Aleksandre Majkić.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15 minuta radi održavanja sednice Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja.

Nakon pauze, Miloš Gagić, predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja podneo je Skupštini Izveštaj u kom se predlaže da Skupština konstatuje prestanak mandata poslanici Aleksandri Majkić, izabranoj sa liste Srpska radikalna stranka-Tomislav Nikolić, zbog podnete ostavke, sa 28. majem 2009. godine.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Aleksandri Majkić 28. maja 2009. godine, podnošenjem ostavke, prestao mandat poslanika u Skupštini.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 41. i 42. Poslovnika Skupštine, obrazovana nova Poslanička grupa G17 Plus, kao i da je predsednik Poslaničke grupe Aleksandar Radonjić, a zamenik Jožef Šandor.

Poslanici Poslaničke grupe "Napred Srbijo" napustili su sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Desetu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, u skladu sa članom 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, usmeno je povukao Predlog za razrešenje predsednika Skupštine AP Vojvodine iz predloženog dnevnog reda Desete sednice.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole "Jovan Vukanović" u Novom Sadu.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom 3. dnevnog reda- Predlog odluke o privremenim merama za ograničenje i smanjenje javne potrošnje u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Muzeja Vojvodine Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za", 64 glasa "protiv" i sedam uzdržanih glasova predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Desetu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O NAČINU I PRIORITETIMA U IZVRŠAVANjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU I O NAČINU REALIZACIJE TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
 3. PREDLOG ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA OGRANIČENjE I SMANjENjE JAVNE POTROŠNjE U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 8. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 24. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 25. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 26. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 27. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 28. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 29. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 30. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU SREDNjE STRUČNE ŠKOLE "BORISLAV MIHAJLOVIĆ – MIHIZ" U IRIGU,
 31. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE "JOVAN VUKANOVIĆ" U NOVOM SADU,
 32. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU MUZEJA VOJVODINE NOVI SAD,
 33. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ-CARSKA BARA",
 34. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 35. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2008. GODINU,
 36. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2008. GODINU,
 37. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01. JANUAR-31.DECEMBAR 2008. GODINE ( DAVANjE SAGLASNOSTI ),
 38. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2008. GODINU,
 39. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2008. GODINI,
 40. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2008. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 18 glasova "protiv" utvrdila dnevni red Desete sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, u skladu sa članom 44. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je Poslanička grupa ovlastila poslanicu Marijanu Četojević da predstavlja Poslaničku grupu po prvoj i drugoj tački dnevnog reda, s obzirom da su poslanici Srpske radikalne stranke privremeno napustili sednicu Skupštine.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, prof. dr Nenad Vunjak, Marijana Četojević i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za", šest glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O NAČINU I PRIORITETIMA U IZVRŠAVANjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU I O NAČINU REALIZACIJE TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o načinu i prioritetima u izvršavanju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i o načinu realizacije transfera jedinicama lokalne samouprave i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Borko Ilić, Goran Tajdić, Marijana Četojević, Ana Novković, mr Feher Laslo, Dane Pribić, Goran Ješić, Milorad Mirčić, Branislav Bogaroški, dr Živorad Smiljanić, mr Tomislav Bogunović, Lazar Čavić, Miroslav Krišan, Lazar Marjanski, Milan Đukić, Saša Santovac, Bratislav Tomić, prof. dr Dragoslav Petrović i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 25 glasova "protiv" donela Odluku o načinu i prioritetima u izvršavanju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i o načinu realizacije transfera jedinicama lokalne samouprave.

Predsedavajući je u 15,10 odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 62 poslanika.

Predsedavajući je predložio da Skupština nastavi sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 11 glasova "protiv" predlog usvojila.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA OGRANIČENjE I SMANjENjE JAVNE POTROŠNjE U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" utvrdila je Predlog odluke o privremenim merama za ograničenje i smanjenje javne potrošnje u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je predstavnik predlagača, poslanik Dušan Elezović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o privremenim merama za ograničenje i smanjenje javne potrošnje u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", 17 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasova "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


22. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadz·ornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


25. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Lazar Čavić, Saša Santovac i mr Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 15 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


26. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 14 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


27. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 14 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Lazar Marjanski.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 14 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


29. tačka dnevnog reda : PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasa "za" i 13 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU SREDNjE STRUČNE ŠKOLE "BORISLAV MIHAJLOVIĆ – MIHIZ" U IRIGU,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je utvrdilo Predlog odluke o osnivanju Srednje stručne škole "Borislav Mihajlović – Mihiz" u Irigu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmatrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predlažili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Marija Radojčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" donela Odluku o osnivanju Srednje stručne škole "Borislav Mihajlović – Mihiz" u Irigu.


31. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE "JOVAN VUKANOVIĆ" U NOVOM SADU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je utvrdilo Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole "Jovan Vukanović" u Novom Sadu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje prof. dr Zoltan Jegeš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole "Jovan Vukanović" u Novom Sadu.


32. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU MUZEJA VOJVODINE NOVI SAD,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je utvrdilo Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Muzeja Vojvodine Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku,kulturu,omladinu i sport.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je Skupštini da donese Odluku sa ispravkom koja je navedena u izveštaju Odbora, a koju je prihvatio predstavnik predlagača.

Odbor za propise nije imao primedbi na tekst Predloga odluke koji je predložio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: poslanik Branislav Bogoroški i Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za kulturu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 12 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Muzeja Vojvodine.


33. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ – CARSKA BARA",

Republička agencija za prostorno planiranje – Organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine, na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej-Carska bara" sa ispravkom na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam , prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Odbor za propise predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa ispravkom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Goran Tajdić, Milan Đukić, Branko Jocić, Tanja Dulović i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej-Carska bara".


34. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


35. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2008. GODINU

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2008. godinu i, na osnovu člana 37. stav 5. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj o Pokrajinskom ombudsmanu prethodno su razmotrili Odbor za bezbednost, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Dodatno obrazloženje dao je Pokrajinski ombudsman dr Petar Teofilović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milan Đukić, Ana Novković, Arsenije Katanić i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2008. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


36. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2008. GODINU

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 21. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim,prognanim i raseljenim licima, Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2008. godinu na razmatranje.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda dostavljen je Izvršnom veću na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio je Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Nenad Borović, Dragana Latovljev,Rajko Mrđa, Mr Tomislav Bogunović, Miroslav Krišan, Novka Mojić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju i prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Poslanik mr Tomislav Bogunović predložio je da Izvršno veće uputi inicijativu prema Komesarijatu za izbeglice i Vladi Republike Srbije u cilju rešavanja pravnog statusa izbeglica.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" i 4 glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2008. godinu i usvojila

RADNI ZAKLjUČAK

Da Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju sačini Informaciju o pregledu stanja stambenih objekata, koje koriste izbegla i prognana lica, posebno sa stanovišta njihovog pravnog statusa odnosno prava raspolaganja i uputi je Izvršnom veću AP Vojvodine na dalji postupak.


37. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2008. GODINE( DAVANjE SAGLASNOSTI )

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 16. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim,prognanim i raseljenim licima, Završni račun Fonda za 01.januar-31.decembar 2008. godine radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.

Završni račun Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Nenad Borović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti ,na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i rasenjenim licima 01. januar-31.decembar 2008. godinu.


38. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2008. GODINU

Upravni odbor Zavoda za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu prethodno je razmotrio Odbor za ravnopravnost polova i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanici: Tanja Jovanović, Seleši Đenđi, Aleksandar Radonjić, Jelena Milinić, Marija Radojčić, Pelt Ilona, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Maja Sedlarević, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 9 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2008. godinu.


39. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2008. GODINI

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju u 2008. godini i dopunu Izveštaja, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Zavoda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica Jelena Milinić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2008. godini.


40. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2008. GODINU

Upravni odbor Pedagoškog zavoda Vojvodine usvojio je Izveštaj o radu za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu za 2008. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 9 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2008.godinu.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,20 časova.