Сазив 2012-2016
Число схадзки: 2
Датум отримованя: 11. 07. 2012.
Записнїк

друге седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 11. јула 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,27 часова.

Седници Скупштине председавао је Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:проф.др Бранислава Белић, Милан Ћук, Душан Бајатовић, Владимир Галић, Стевица Деђански, Љубиша Милосављевић и Саша Сантовац.

Председавајући је позвао све присутне да минутом ћутања, на годишњицу масакра у Сребреници, одају пошту невиним настрадалима у току ратних збивања на овим просторима 90-тих година, без обзира на њихову националну припадност.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије се разматрање предлаже на Другој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Прве седнице Скупштине, која је одржана 22. јуна 2012. године достављен је посланицима уз сазив за Другу седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Прве седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и девет гласова "против" усвојила записник са Прве седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Другу седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Друге седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака није достављена Покрајинској влади на мишљење, имајући у виду члан 13. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине којим је прописано да мандат Покрајинске владе траје до истека мандата Скупштине која ју је изабрала и члан 14. по којем Покрајинска влада, којој је престао мандат може да врши само техничке послове.

Према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са девет гласова "за", 95 гласова "против" и седам "уздржаних" гласова, предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Другу седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 26 гласова "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  2. ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ,

Посланичка група "Избор за бољу Војводину" утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Представник педлагача, посланик Борислав Новаковић, додатно је образложио Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Игор Мировић, Бранислав Ристивојевић, Миленко Јованов, Ладислав Томић и Павле Почуч.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за", 23 гласа "против" и осам "уздржаних" гласова донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи.


2. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

На основу члана 36. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, заменика секретара именује Скупштина на предлог секретара Скупштине, уз писану сагласност председника Скупштине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за именовање заменика секретара Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и једним "уздржаним" гласом за заменика секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине именовала Милу Радисављевић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.