Сазив 2020-2024
Број седнице: 11
Датум одржавања: 28. 10. 2021.
Записник

Са 11. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. октобра 2021. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10.07 часова.

Седницом Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 104 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Хајналка Бурањ, Предраг Вуковић, Иштван Добо, Милан Ђукић, Владислав Живановић, др Марина Недељковић, Жељко Малушић,Сања Ковачевић, Милица Јурић, Ђурађ Јакшић,проф. др Бранислав Ристивојевић, Ладислав  Томић, Гизела Црквењаков, Мирослав Чеман, Ненад Чанак и мр Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице, присуствује 98 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање записнике са Девете и са Десете седнице Скупштине АП Војводине, које су одржане 09. септембра и 12. октобра 2021. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“ усвојила Записник са Девете седнице Скупштине и да је са 92 гласа „за“ усвојила Записник са Десете седнице Скупштине

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштини Аутономне покрајине Војводине 10. септембра 2021. године оставку поднео Александар Н. Ашоња, на функцију члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду и констатовао да је Александру Н. Ашоњи престала функција члана Савета, даном подношења оставке.

     Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 11. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда: ПРЕДЛОГ МАНДАТНОГ ПИСМА (УГОВОР О ПРЕТФИНАНСИРАЊУ) ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 11. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 11.седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 11. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласа „за“ предлог усвојила.Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ предлог усвојила.Председавајући је ставио Предлог дневног реда 11. седнице Скупштине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и два гласа „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ МАНДАТНОГ ПИСМА (УГОВОР О ПРЕТФИНАНСИРАЊУ) ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“;

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРA 2019. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРA 2020. ГОДИНЕ;

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2019. ГОДИНУ;

11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2020. ГОДИНУ;

12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

13. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ;

15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ;

16. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

17. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 4. и 5 . утврђеног Дневног реда.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 6. и 7. утврђеног Дневног реда.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 8. и 9. утврђеног Дневног реда.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 10. и 11. утврђеног Дневног реда.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 12. и 13. утврђеног Дневног реда.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 14. и 15. утврђеног Дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 16. и 17. утврђеног Дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 18. и 19. утврђеног Дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 20. и 21. утврђеног Дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предлажио спајање претреса по тачкама 22. и 23. утврђеног Дневног реда.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и четири  гласа „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МАНДАТНОГ ПИСМА (УГОВОР О ПРЕТФИНАНСИРАЊУ) ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог мандатног писма (Уговор о претфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој са Предлогом закључака, на разматрање и усвајање.

Предлог мандатног писма са Предлогом закључака предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предлажио Скупштини да размотри Предлог и донесе Закључке.

Предлог мандатног писма са Предлогом закључака претходно је разматрао Одбор за прописе и дао је мишљење да је Предлог мандатног писма са  Предлогом закључака у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Александар Смиљанић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је ставио Предлог мандатног писма са Предлогом закључака на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина размотрила ПРЕДЛОГ МАНДАТНОГ ПИСМА (УГОВОР О ПРЕТФИНАНСИРАЊУ) ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ и донела ЗАКЉУЧКЕ.

2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2021. годину у периоду јануар – септембар 2021. године.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовали: Бранислав Богарошки, Ана Марија Пинтер, Александра Ђанковић, Ненад Боровић, Александар Смиљанић, Павел Сурови, др Горан Пузић, Латинка Васиљковић, Предраг Гинцуљ.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласом „за“ и девет гласова „против“ Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ.

3.тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“,на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размaтрaо Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предлаже Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовали:  дрРужица Игић, Дејан Панић, Љубодраг Мишчевић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина донела  ПОКРАЈИНСКУ  СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“.

Пошто је спојен претрес по тачкама 4. и 5. прешло се на рад по тим тачкама.

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР –31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;

5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештајe о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2019. и 2020. године на разматрање и усвајање.

Извештаји су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештаји о раду за 2019. и 2020. годину и Мишљења Покрајинске владе претходно су разматрали Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије и предлажу Скупштини да размотри и усвоји извештаје.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 4. и 5. У претресу је учествовала  Јелена Јовановић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је 82 гласа „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР –31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је 85 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 6. и 7. прешло се на рад по тим тачкама.

6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештаје о пословању за 2019. и 2020.  годину, на разматрање и усвајање.Извештаје о пословању за 2019. и 2020. годину достављени су Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештаје о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје за 2019. и 2020. годину.Председавајући је отворио претрес по тачкама 6. и 7. У претресу су учествовали: др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам и посланици Наташа Златковић, Мирослав Родић, Александар Смиљанић.

    Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ три „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.

    Председавајући је ставио Извештај за 2020. године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ три „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 8. и 9. прешло се на рад по тим тачкама.

8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

9. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019.  и 2020. годину на разматрање и усвајање.Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину претходно су размотрили Одбор пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину.Председавајући је отворио претрес по тачкама 8. и 9. У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Александар Смиљанић, Станислава Хрњак.Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ са четири гласа „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ.Председавајући је ставио Извештај за 2020.годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 глас „за“ пет гласова „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 10. и 11. прешло се на рад по тим тачкама.

10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2019. ГОДИНУ;

11. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2019. и 2020. годину на разматрање и усвајање.Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину претходно су размaтрaли Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предлажили Скупштини да размотри и усвоји Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину.Председавајући је отворио претрес по тачкама 10. и 11. У претресу су учествовали: др Бојан Баги, Александар Смиљанић, Војислав Кулачанин.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“  четири гласа „против“ и без „уздржаних“ гласова, Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2019. ГОДИНУ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ четири гласа „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 12. и 13. прешло се на рад по тим тачкама.

12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

13. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

Скупштина друштва Развојне агенције Војводине д.о.о доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2019. и 2020. годину на разматрање и усвајање.Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину.Уводно излагање поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 12. и 13. У претресу су учествовали: Карољ Ковач, Снежана Седлар, Миодраг Булајић.Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ један глас „против“ и без „уздржаних“ гласова Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 14. и 15. прешло се на рад по тим тачкама.

14. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ;

15. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за  2019.  и 2020. годину на разматрање и усвајање.Извештаји о пословању за 2019. и 2020. годину достављени су Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на извештаје.Извештаје о пословању и Мишљења Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје о пословању за 2019. и 2020. годину.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 14. и 15. У претресу су учествовали: Дане Баста, Покрајински секретар за спорт и омладину који је образложио мишљење Покрајинске владе, као и посланици Стојанка Лекић и Мирослав Родић.Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ. Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 16. и 17. прешло се на рад по тим тачкама.

16. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ;

17. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. и 2020. годину на разматрање.

Годишње извештаје претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишње извештаје за 2019. и 2020. годину.Уводно излагање поднео је Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 16. и 17. У претресу су учествовали: Борис Новаковић, Љубодраг Мишчевић.Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ.Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина усвојила ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 18. и 19. прешло се на рад по тим тачкама.

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлоге одлука о разрешењу и именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес по тачкама 18. и 19.Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Пошто је спојен претрес по тачкама 20. и 21. прешло се на рад по тим тачкама.

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

Одбор за равноправност полова утврдио је Предлоге одлука о именовању  председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.Председавајући је отворио претрес по тачкама 20. и 21.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКу О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Пошто је спојен претрес по тачкама 22. и 23. прешло се на рад по тим тачкама.

22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање и науку утврдио је Предлоге одлука о именовању  председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 22. и 23.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ без гласова „против“ и „уздржаних“ Скупштина донела ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик проф. др Бранислав Ристивојевић је поставио посланичко питање Зорану Милошевићу члану Покрајинске владе и Покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност. Посланику је одговор достављен у писменој форми. Посланик није додатно коментарисао одговор и није поставио додатно питање, иако је имао на то право, јер није био присутан у сали.

На 11. седници Скупштине посланичко питање у усменом облику поставио је:

- посланик Александар Смиљанић, поставио је посланичко питање: др Ненаду Иванишевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 11. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15.00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.