Сазив 2020-2024
Број седнице: 9
Датум одржавања: 09. 09. 2021.
Записник

Са Девете седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 09. септембра 2021. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10.08 часова.

Седницом Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 112 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Предраг Петровић, доц. др Горан Иванчевић, Милица Јурић, Милица Божић, Душко Кочалка, Сања Ковачевић, Дејан Вуковић, Ненад Чанак.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице, присуствује 102 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Осме седнице Скупштине АП Војводине, одржане 17. јуна 2021. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласова „за“ усвојила Записник са Осме седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да су преминули, Егереши Шандор, који је обављао, између осталог, функцију председника Скупштине  и Зоран Вучевић, који је обављао низ функција, између осталих и функцију члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника и позвао све присутне да минутом ћутања одају почаст Егереши Шандору и Зорану Вучевићу. Председавајући је констататовао да је Зорану Вучевићу престао мандат члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника, као и члана Савета Правног факултета у Новом Саду, због смрти, са 22. августом 2021. године.

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштини Аутономне покрајине Војводине 16. августа 2021. године поднео оставку поднео проф. др Александар Грубор, на функцију члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и констатовао да је проф. др Александру Грубору престала функција члана Савета, даном подношења оставке.

Председавајући је констатовао на основу члана 86. Пословника о раду да се прелази на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе. Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информација траје најдуже 60 минута и обавља се без обзира на број посланика у сали.

1. Посланик др Марина Недељковић, поставила је питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. С обзиром да Игор Мировић, председник Покрајинске владе није био присутан на седници Скупштине, председавајући је обавестио посланика др Марину Недељковић да ће одговор на постављено питање добити у писаној форми.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 104 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Девете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда Девете седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и осам гласова „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР;

11. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2021. ГОДИНЕ;

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 1. до 8. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласова „за“ и осам  гласова „против“, усвојила предлог. У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 9. и 10. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласова „за“ и седам  гласова „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-8. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. Покрајинска влада поднела је Скупштини пет амандмана на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.

Председавајући је обавестио Скупштину да je Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ дана 08. септембра 2021. године повукла поднети Амандман I на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета АП Војводине за 2021. годину и Амандман I на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

   Предлогe покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о измени Кадровског плана Аутономне покрајине Војводине за 2021. године претходно је размотрио и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

    Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Представник предлагача је на седници Одбора указао на техничку грешку у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години. Техничка исправка, наведена у Извештају Одбора, постала је саставни део Предлога. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

      Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Представник предлагача је на седници Одбора указао на техничке грешке у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину; Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години; Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години и Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину. Исправке техничких грешака наведене у извештајима одбора постале су саставни део предлога. Одбор је утврдио да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

     Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

     Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о  измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

     Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Отот Роберт, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 2 Пословника о раду, уколико на Предлог Ребаланса буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 1-8 Дневног реда. У претресу су учествовали од председника односно представника посланичких група: Саша Шућуровић, Ана - Марија Пинтер, Жељка Милошевић, Ненад Боровић.

У претресу су учествовали посланици: Ђурађ Јакшић, Ласло Чикош, др Марина Недељковић, др Горан Латковић, Александар Смиљанић, Јасмина Стевановић, Милош Тубић, Ева Дубац, Ладислав Томић, Мирослав Бошковић, др Ружица Игић, Татјана Николић, Иштван Добо, Миодраг Булајић, Радмила Митровић,  др Горан Пузић, Весна Фурунџић и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је закључио претрес.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ и 12 гласова “против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

    Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући јеконстатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

     Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“ и 12 гласова „против“Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са  102 гласа „за“  и седам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 9. и 10. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

9.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР;

и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе одлуке.

 Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар претходно је размотрио Одбор за образовање и науку и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлогe je претходно размотрио и Одбор за прописе. Представник предлагача је на седници Одбора указао на техничку грешку у Предлогу одлуке о оснивању Kреативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар. Техничка исправка, наведена у Извештају Одбора, постала је саставни део Предлога. Одбор сматра да су Предлог покрајинске скупштинске одлуке и  Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 9. и 10. Дневног реда.У претресу су од председника односно представника посланичких група учествовали: др Даниел Бабић и Матија Ковач. У претресу су учествовали посланици:др Ружица Игић, Ђурађ Јакшић и Татјана Николић.Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о оснивању Креативног центра “Хертеленди-Бајић“ Бочар  на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о оснивању Креативног центра “Хертеленди-Бајић“ Бочар.

11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2021. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар-јун 2021. године, на разматрање и усвајање. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је као представник Посланичке групе учествовао Ненад Боровић. У претресу, од посланика, учествовали су: др Марина Недељковић, Предраг Гинцуљ, Ђурађ Јакшић, Станислава Хрњак, Александар Смиљанић, Павел Сурови.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар - јун 2021. године на гласање.  Након гласања, председавајући је констатовао да је  са 89 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар - јун 2021. године.

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку утврдио је Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је  са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

      Посланик Ђурађ Јакшић, на Осмој седници Скупштине, поставио је посланичко питање Александру Софићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.Одговор је посланику достављен.Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду, прокоментарисао достављени одговор.

      Посланик Ђурађ Јакшић, на Осмој седници Скупштине, поставио је допунско посланичко питање  проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговор је посланику достављен. Посланик Ђурађ Јакшић се, у складу са чланом 206. став 2. Пословника о раду, изјаснио о достављеном одговору.

    Након излагања проф. др Зорана Гојковића, потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за здравство, председавајући је, у складу са чланом 103. Пословника и раду Скупштине, посланику Ђурађу Јакшићу одузео реч.

    Пошто није било нових посланичких питања, председавајући је закључио Девету седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14.42 часова. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.