Сазив 2020-2024
Число схадзки: 8
Датум отримованя: 17. 06. 2021.
Записнїк

Са Oсме седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 17. јуна 2021. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10.06 часова.

Седницом Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 112 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Александар Ђурђев, доц др Горан Иванчевић, Бранислав Ристивојевић, Мирослав Родић, Ладислав Томић, Ненад Чанак, мр Дејан Чапо, Немања Завишић.

На Осмој седници први пут је у потпуности кориштен систем еПарламент.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице, присуствује 101 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Седме седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22. априла 2021. године.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ усвојила Записник са Седме седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Александар Фаркаш, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1.) Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Александру Фаркашу.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, да је посланику Александару Фаркашу, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, даном подношења оставке.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Сања Шифлиш из Новог Сада, дана 04. јуна 2021. године, поднела оставку на функцију председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и констатовао да је Сањи Шифлиш престала функција председника Управног одбора, даном подношења оставке.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Нади Милановић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 104 гласa „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата и на тај начин потврдила мандат посланику Нади Милановић.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду Скупштине, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Нада Милановић приступила Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“

Председавајући је констатовао на основу члана 86. Пословника о раду да се прелази на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информација траје најдуже 60 минута и обавља се без обзира на број посланика у сали.

1. Посланик Марина Недељковић, поставила је питање и потпитање Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Марина Недељковић прокоментарисала је одговор.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 112 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова „за“ и четири гласа „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда Осме седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова „за“ и четири гласа „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2020. ГОДИНУ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5. и 6. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 100 гласова „за“ и шест гласова „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрaо Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење које има право да образложи на седници Скупштине.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Ненад Боровић, Марина Недељковић, Дмитар Станишић, Стојанка Лекић, Павел Сурови, Предраг Гинцуљ и Станислава Хрњак. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је констатовао да, на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова “за“ и десет гласова “против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета амандмане су поднели: посланик Војислав Кулачанин (I-III), Александар Смиљанић (I-VII), Maрина Недељковић (I-VII) и Ђурађ Јакшић (I-VIII).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета.

Предлог Ребаланса буџета, поднете амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана, претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета и одбије поднете амандмане.

Предлог Ребаланса буџета, амандмане, Мишљење Покрајинске владе, претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је утврдио да су амандмани посланика правно могући, а да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је обавестио Скупштину да на основу члана 159, а у вези са чланом 158. став 1. Пословника о раду, о Предлогу Ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

У претресу су учествовали: Бранислав Богарошки, Ана - Марија Пинтер, Жељка Милошевић, Ненад Боровић, Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Марина Недељковић, Борислав Антонић, Ђурађ Јакшић, Весна Фурунџић, Александар Смиљанић, Латинка Васиљковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у начелу и отворио претрес у појединостима. У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Марина Недељковић, Александар Смиљанић и Војислав Кулачанин.

Пошто више није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес у појединостима и прелашло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“, Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са пет гласова „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 96 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 96 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 92 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласa „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 96 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Марине Недељковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Александра Смиљанића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 95 гласова „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 94 гласа „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са четири гласа „за“ и 93 глаca „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са четири гласа „за“ и 94 глаca „против“ Скупштина одбила Амандман.

Председавајући је констатовао на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине, Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размaтрaо Одбор за образовање и науку и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је сматрао да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Хајналка Бурањ и Марина Недељковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2020. ГОДИНУ;

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2020. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2020. годину достављен је Покрајинској влади. Покрајинска влада је у свом Мишљењу истакла да нема примедби на Извештај о раду и финансијском пословању за 2020.годину.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2020. годину претходно су размoтрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили да Скупштина АП Војводине да размотри и прихвати Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2020. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Смиљана Гламочанин Варга, Дмитар Станишић, Ђурађ Јакшић.

Пошто више није било пријављених посланика за претрес, председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2020. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2020. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 5. и 6. Дневног реда , прешло се на рад по тим тачкама.

5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештаје за 2019. и 2020. годину на разматрање и доношење.

Извештаји су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештаји о пословању за 2019. и 2020. годину и мишљења Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Представник предлагача је указао на техничке грешке у извештајима Фонда. Техничке исправке су наведене у извештајима Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и постале су саставни део извештаја и о њима се одвојено не гласа. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје.

Уводно образложење Извештаја је изнео Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Имре Нађ, Ђурађ Јакшић, Иштван Пастор, Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Марина Недељковић, Александар Зиројевић.

Пошто више није било пријављених посланика за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 89 гласова „за“ и четири гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 90 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Одбор за равноправност полова утврдио је Предлог одлуке о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених посланика за претрес, председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“, Скупштина донела Одлуку о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио да је посланик Марина Недељковић, на Седмој седници Скупштине, поставила допунска посланичка питања проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност и проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговори су посланику достављени. Посланик Марина Недељковић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, на Осмој седници Скупштине прокоментарисала одговоре.

Такође, посланик Марина Недељковић, поставила је посланичка питања: Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице и Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Одговори су посланику достављени. Посланик Марина Недељковић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, на Осмој седници Скупштине прокоментарисала одговоре.

Посланик Ђурађ Јакшић, на Седмој седници Скупштине, поставио је допунско посланичко питање проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговор је посланику достављен. Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, на Осмој седници Скупштине прокоментарисао одговор и поставио ново допунско питање проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство.

Посланик Ђурађ Јакшић, на Седмој седници Скупштине, поставио је посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и др Ненаду Иванишевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговори су посланику достављени у писменој форми. Посланик Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, на Осмој седници Скупштине прокоментарисао одговоре.

Посланик Марина Недељковић, на Седмој седници Скупштине, поставила је посланичко питање др Ненаду Иванишевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор је посланику достављен. Посланик Марина Недељковић није коментарисала одговор на питање.

На Осмој седници Скупштине посланичка питања у усменом облику поставио је посланик Ђурађ Јакшић Александру Софићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Председавајући је констатовао да ће одговори бити достављени у писаном облику.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио Осму седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15.30 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.