Сазив 2020-2024
Број седнице: 7
Датум одржавања: 22. 04. 2021.
Записник

са Седме седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. априла 2021. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10.08 часова.

Седницом Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало  109 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Бранисалав Богарошки, Јан Бртка, Смиљана Гламочанин Варга, доц. др Горан Иванчевић, Сретен Јовановић, Стојанка Лекић, Жељко Малушић, Жаклина Радић Крстић, Александар Фаркаш, Ненад Чанак и Мирослав Чеман.

Председавајући је образложио сазивање седнице у року краћем од десет дана, али не краћем од 72 часа, у складу са члaном 79. став 2. Пословника о раду Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да имајући у виду мере превенције за спречавање ширења заразне болести Ковид - 19, првенствено мере физичког дистанцирања, на данашњој седници нису у могућности да користе електронски систем, те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку. Такође, председавајући је обавестио посланике да ће  пријаву за претрес подносити, као и до сада у писаном облику, а посланици ће се моћи обраћати Скупштини са говорнице.

Посланик Ђурађ Јакшић је указао на повреду члана 79. став 1. и 2. Пословника о раду Скупштине.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице,  присуствује 105 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Шесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 25. фебруара 2021. године.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 98 гласова „за“ усвојила Записник са Шесте  седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик  Гордана Миленковић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1.) Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднела оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Гордани Миленковић.

 

Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, да је посланику Гордани Миленковић, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, даном подношења оставке. 

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Дерета Игору са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 108 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата и на тај начин потврдила мандат посланику Дерета Игору.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду Скупштине, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Дерета Игор приступиo Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор", у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду Скупштине, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је нови заменик предедника Посланичке групе Илија Пирков уместо Корпонаи Ливие.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Марија Петровић поднела оставку на функцију заменика члана Покрајинске изборне комисије, те је констатовао да је Марији Петровић престала функција  заменика члана Покрајинске изборне комисије, због поднете оставке.

Одбор за административна и мандатна питања је предложио на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио,  на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда: ПРЕДЛОЗИМА ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

-УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

-ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

-АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

-ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

-ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

-ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

-ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  У НОВОМ САДУ,

-ПЕДАГОШКОГ  ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ.

 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“  и четири гласа „против“ предлог усвојила.

 

Одбор за образовање и науку је предложио,  на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда: ПРЕДЛОЗИМА ОДЛУКA О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

-УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

-ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

-АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

-ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

-ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

-ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

-ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  У НОВОМ САДУ,

-ПЕДАГОШКОГ  ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

-УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ.

 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“  и четири гласа „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда Седме седнице Скупштине на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“ и осам гласова „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1.ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ОБНОВИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН;

4.ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

5.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2019. ГОДИНУ;

6.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2020. ГОДИНУ;

7.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ;

8.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ;

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

11.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

12.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

13.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

14.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

15.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

16.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

17.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

18.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

19.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

20.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

21.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

22.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

23.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

24.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

25.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

26.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

27.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

28.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

29.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

30.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

31.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ;

32.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ;

33.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

34.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

35.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  У НОВОМ САДУ;

36.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  У НОВОМ САДУ;

37.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ  ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

38.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ  ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

39.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5. и 6. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 98 гласова „за“ и осам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 7. и 8. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 98 гласова „за“ и осам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 11. до 39. тачке утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 98 гласова „за“ и осам гласова „против“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ОБНОВИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА.

Покрајинска влада је доставила Скупштини Предлог да Скупштина Аутономне покрајине Војводине буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, са текстом за Предлог закона,  на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач закона са текстом Предлога закона претходно су разматрали Одбор за културу и јавно информисање и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и да утврди Предлог закона, који ће упутити Народној скупштини на разматрање и доношење.

Предлог да Скупштина буде предлагач Закона, са текстом за  Предлог закона претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор сматра да  je Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Предлог да Скупштина буде предлагач закона са текстом за Предлог закона и извештаји одбора су достављени посланицима.

Уводно излагање Предлога да Скупштина буде предлагач закона и текста за предлог закона поднела је  Драгана Милошевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

Председавајући је, на основу члана 174. став 3. Пословника о раду, отворио претрес о предлогу да Скупштина буде предлагач закона. У претресу су учествовали посланици: Александар Оџић и Борис Новаковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог да Скупштина буде предлагач закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 103 гласа “за“ Скупштина прихватила да буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Краловаца.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач Закона, на основу члана 175. став 1. Пословника о раду, председавајући је отворио претрес о тексту за Предлог закона.

У претресу су учествовали: председник Скупштине Иштван Пастор, члан Покрајинске владе и покрајински секретар секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић,  и посланици:  мр Мирослав Шпановић, Ђурађ Јакшић, Милан Суботин, Урош Бајић, Павел Сурови, Јасмина Стевановић и Александар Оџић. У току претреса посланик Александар Оџић је указао на повреду члана 97. Пословника о раду Скупштине АП Војводине. 

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио текст за Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова “за“ Скупштина утврдила Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Краловаца, који ће доставити Народној скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је предложио да се, на основу члана 175. став 2. Пословника о раду Скупштине, одреди Игор Мировић, председник Покрајинске владе за представника предлагача у Народној скупштини Републике Србије поводом Предлога закона, са овлашћењем  да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога закона.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова “за“ Скупштина прихватила предлог да Игор Мировић, председник Покрајинске владе, буде представник предлагача у Народној скупштини Републике Србије поводом Предлога закона са овлашћењем  да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога закона.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“

Покрајинска влада је утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака “Најбоље из Војводине“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су разматрали Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и доносе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Исправка техничке грешке наведена у Извештају Одбора постала је саставни део Предлога одлуке и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да  је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Ненад Иванишевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Александар Оџић, Ана- Мариа Пинтер, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Милица Божић, Марина Недељковић, Снежана Седлар, Миодраг Булајић и члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић. 

У току претреса због немогућности одржавања реда на седници Скупштине, председавајућа Александра Малетић је на основу члана 105. Пословника о раду Скупштине, одредила кратак прекид седнице.

Након кратког прекида, председавање је преузео председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор. Председавајући је предложио да се поново утврди кворум и констатовао је да, седници присуствује 93 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Након утврђивања кворума, председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и шест гласова „против“  Скупштина  донела Покрајинску скупштинску одлуку о установљавању знака “Најбоље из Војводине“.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН.

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су разматрали Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Исправка техничке грешке наведена у Извештају Одбора постала је саставни део Предлога одлуке и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да  је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Карољ Ковач, Мирослав Бошковић и Љубодраг Мишчевић. 

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова „за“  и једним гласом „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА.

 

    Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину са Предлогом закључка. 

      Извештај је претходно разматрао Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.

Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину са Предлогом закључка, на гласање.

Председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину  и донела Закључак.

Пошто је спојен претрес по тачкама 5. и 6. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2019. ГОДИНУ;

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2020. ГОДИНУ.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман доставио је Скупштини Годишње извештаје за 2019. и 2020 годину, на разматрање.

Годишње извештаје Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2019. и 2020. годину претходно су разматрали Одбор за националну равноправност, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за пољопривреду и Одбор за представке и предлоге.

Додатно образложење извештаја дао је проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана- омбудсман.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Илија Пирков, др Горан Латковић, Ђурађ Јакшић, Марина Недељковић, Наташа Златковић и Александар Смиљанић. 

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и констататовао да се Скупштина, разматрајући Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2019. и 2020. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2019. и 2020. години.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7. и 8. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ;

-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ.

 

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештајe о пословању за 2019. и 2020. годину, на разматрање и усвајање.

Извештаји су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештаји о пословању за 2019. и 2020. годину и мишљења Покрајинске владе претходно су разматрали Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје.

Председавајући је отворио претрес. Представник Покрајинске владе, заменик покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Армин Фаркаш је  образложио мишљење.

У претресу су учествовали посланици: Хајналка Бурањ, Латинка Васиљковић, Марина Недељковић, др Горан Пузић и Ивана Росић. 

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2019. годину.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2020. годину, на гласање. Председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2020. годину. 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио је Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је спојен претрес по тачкама 11. до 39. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

-ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА И ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.

 

Одбор за образовање и науку утврдио је предлоге одлукa о разрешењу и предлоге одлукa о именовању чланова Савета Универзитета и факултета у саставу Универзитета и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Проф. др Ружица Игић, члан Одбора за образовање и науку је, на седници Одбора, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојила мишљење које има право да образложи на седници Скупштине.

Председавајући је отворио претрес.

Проф. др Ружица Игић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, образложила је своје издвојено мишљење са седнице Одбора за образовање и науку. 

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и прешло се на изјашњавање о предлозима одлука. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 81 гласом „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“  и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је констатовао да су на Шестој  седници, посланичка  питања у усменом облику, поставили:

-Посланик Александар Смиљанић, поставио је посланичко питање, Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Одговор је достављен посланику у писаном облику.

-Посланик Ђурађ Јакшић, поставио је посланичка питања, и то: др Ненаду Иванишевићу, покрајинском секретару за привреду и туризам и проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и  покрајинском секретару за здравство. Одговори су достављени посланику у писаном облику. Посланик је у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине, на Седмој седници Скупштине прокоментарисао одговор и поставио допунско посланичко питање Покрајинском секретару за здравство. Председвајући је констатовао да ће посланику одговор бити достављен у писаном облику.

-посланик  Марина Недељковић, поставила је по два питања, проф. др Зорану Милошевићу, покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност и проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и  покрајинском секретару за здравство. Одговори су достављен посланику  у писаном облику. Посланик Марина Недељковић је у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду Скупштине на Седмој седници Скупштине прокоментарисала  одговоре  и поставила допунска посланичка питање проф. др Зорану Милошевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за високо образовање и науку и проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Председавајући је констатовао да ће посланику одговори на допунска питања бити достављени у писаном облику.

На Седмој седници Скупштине посланичка питања у усменом облику поставили су: 

-посланик Марина Недељковић, поставила је посланичка питања: Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-национаалне заједнице; др Ненаду Иванишевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам; Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Председавајући је констатовао да ће одговори бити достављени у писаном облику.

- Ђурађ Јакшић, поставио је посланичка питања: Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и др Ненаду Иванишевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам. Председавајући је констатовао да ће одговори бити достављени у писаном облику.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио Седму седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16.04 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.