Сазив 2020-2024
Число схадзки: 7
Датум отримованя: 22. 04. 2021.

На основу чл. 78. и 79. став 2. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст), 

С А З И В А М

СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 22. априла 2021. године (четвртак),

у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1.ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ОБНОВИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН;

4.ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

5.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2019. ГОДИНУ;

6.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2020. ГОДИНУ;

7.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ;

8.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ;

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ; 

 

У прилогу Вам достављам Записник са Шесте седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 25. фебруара 2021. године, ради усвајања.

Молим Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молим Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 14. април 2021. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István