Сазив 2020-2024
Број седнице: 6
Датум одржавања: 25. 02. 2021.
Записник

са Шесте седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 25. фебруара 2021. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10:01 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало  105 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милица Божић, Предраг Вуковић, Милан Гарашевић, доц. др Горан Иванчевић, Сретен Јовановић, Војислав Кулачанин, Жељко Малушић, Јована Меденица, Гордана Миленковић, Жељка Милошевић, Дмитар Станишић, Александар Фаркаш, Весна Фурунџић, Ненад Чанак, мр Мирослав Шпановић.

Председавајући је образложио сазивање седнице у року краћем од десет дана, али не краћем од 72 часа, у складу са члaном 79. став 2. Пословника о раду Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да имајући у виду мере превенције за спречавање ширења заразне болести Ковид - 19, првенствено мере физичког дистанцирања, на данашњој седници нису у могућности да користе електронски систем, те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку. Такође председавајући је обавестио посланике да ће  пријаву за претрес подносити, као и до сада у писаном облику, а посланици ће се моћи обраћати Скупштини са говорнице.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да, почетку седнице,  присуствује 95 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Пете седнице Скупштине АП Војводине, одржане 17. децембра 2020. године.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласом „за“ усвојила Записник са Пете седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици Ливиа Корпонаи, Олена 

Папуга и Љубo Панић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднели оставку 

на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднете оставке и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима Ливии Корпонаи, Олени Папуги и Љуби Панићу.

 Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске

одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, да је посланицима  Ливии Корпонаи, Олени Папуги и Љуби Панићу, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, даном подношења оставки. 

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланицима: Хуђик Каролини, са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség- Pásztor István - Савез војвођанских Мађара –Иштван Пастор, Саши Шућуровићу, са  Изборне листе  ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДЕМОКРАТСКУ Србију (Лига социјалдемокрта Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски блок) и Александри Берић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 97 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата и на тај начин потврдила мандат посланицима Хуђик Каролини, Саши Шућуровићу и Александри Берић.

Председавајући је констатовао да је заменик председника Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Александра Берић приступила Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор", у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Хуђик Каролина приступила Посланичкој групи "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор".

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „Војвођански фронт – Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија“ у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Саша Шућуровић приступио Посланичкој групи „Војвођански фронт – Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија“. 

Председавајући је обавестио Скупштину да је др Гордана Радовић поднела оставку на место члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, те је констатовао да је др Гордани Радовић престао мандат члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, због поднете оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице доставио обавештење да, због обима материјала преводилачка служба Покрајинског секретаријата није била у могућности да у потпуности заврши превођење материјала, те у том смислу је замолио  посланике, који су се изјаснили да им се материјал доставља на језику националне мањине - националне заједнице, за разумевање.

Председник Скупштине је предложио на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио,  на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“  предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА; 

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда Шесте седнице Скупштине на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ и пет гласова „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНЕ;

5.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КАНАЛА БЕГЕЈ;

6.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“;

7.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ТЕЛЕЧКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

8.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСИПА КОД НАСЕЉА КУПИНОВО СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

9.ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ;

11.ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

12.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

13.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

14.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

15.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

16.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

17.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1. и 2. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5. и 6. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 7. и 8. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 10. и 11. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 13. до 15. тачке утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 16. и 17. утврђеног Дневног реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“ и седам гласова „против“, усвојила предлог 

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1. и 2. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада је утврдила:

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинскe скупштинскe одлукe.

Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe o измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинскх скупштинских одлука претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничке грешке у предлозима покрајинских скупштинских одлука. Исправке техничких грешака наведене  у извештајима Одбора су постале саставни део предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: др Бојан Баги, Борис Новаковић, Ненад Боровић, проф. др Бранислав Ристивојевић, Ђурађ Јакшић, Предраг Гинцуљ и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 гласом „за“ и осам гласова „против“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 92 гласа „за“ и десет гласова „против“,  Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

 3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

Покрајинска влада је утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су разматрали Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Исправка техничке грешке наведена у Извештају Одбора је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ласло Чикош, Станислава Хрњак и Марина Недељковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 88 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара за период 2021-2030. године и доставила га  Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара за период 2021-2030. године претходно је разматрао Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности.

Предлог одлуке  о давању сагласности претходно је разматрао и Одбор за прописе. 

Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Илија Пирков, Љубодраг Мишчевић, др Ружица Игић, Марина Недељковић и Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара за период 2021-2030. године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Одлуку о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара за период 2021-2030. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 5. и 6. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КАНАЛА БЕГЕЈ;

-ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“,

и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничке грешке у предлозима покрајинских скупштинских одлука. Исправке техничких грешака наведене у извештајима Одбора су постале саставни део предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Наташа Лалић, Љубодраг Мишчевић, Ђурађ Јакшић, Дарко Бађок, Дејан Панић, Татјана Николић. 

Председавајући је закључио претрес и  ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 99 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7. и 8. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ТЕЛЕЧКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ,

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСИПА КОД НАСЕЉА КУПИНОВО СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ

и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предлажио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничке грешке у предлозима покрајинских скупштинских одлука. Исправке техничких грешака наведене у извештајима Одбора су постале саставни део предлога и о њима се одвојено не гласа. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић и Миодраг Булајић.

       Председавајући је закључио претрес и  ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење.

9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Предлогом закључка, на разматрање и доношење.

Извештај је претходно разматрао Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предлажио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. С обзиром да се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Предлогом закључка на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 82 гласа „за“ и четири  гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и донела Закључак.  

Пошто је спојен претрес по тачкама 10. и 11. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2019. годину,на разматрање и усвајање и Завршни рачун Фонда за 2019. годину, ради давања сагласности.

Покрајинска влада размотрила је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2019. годину. Покрајинска влада  је у свом Мишљењу истакла да нема примедби на Извештај о раду и финансијском пословању за 2019.годину.

Покрајинска влада је размотрила и Завршни рачун Фонда за 2019. годину и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун за 2019. годину. 

Извештај о раду и финансијском пословању  Фонда за 2019. годину и Завршни рачун Фонда за 2019. годину, претходно су размотрили и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили да Скупштина АП Војводине размотри и прихвати Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2019. годину и да да сагласност на Завршни рачун Фонда за 2019. годину.

Уводно  излагање  поводом Мишљења Покрајинске владе на Извештај о раду и финансијском пословању за 2019. годину и Предлога одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2019. годину дао је Армин Фаркаш, заменик покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Зиројевић, Ђурађ Јакшић, Јелена Јовановић, Ненад Боровић, Александар Смиљанић, Александар Ђедовац и Милица Јурић. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину на гласање.

 Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину.

Председавајући је  ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину на гласање.  Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину.

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Oдлуке о избору председника и чланова Oдбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 13. до 15. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку утврдио је:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

и доставио их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“, Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“, Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 16. и 17. Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о престанку функције заменика председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о престанку функције заменика председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“, Скупштина донела Одлуку о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је констатовао да је посланик Марина Недељковић, на Петој седници Скупштине, поставила посланичка питања проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговор је достављен посланицима. Посланик Марина Недељковић прокоментарисала је одговор  и поновила посланичка питања која је поставила на Петој седници.

На Шестој  седници, посланичка  питања у усменом облику, поставили су:

-Посланик Александар Смињанић, поставио је посланичко питање, Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

-Посланик Ђурађ Јакшић, поставио је два посланичка питања, и то: Ненаду Иванишевићу, покрајинском секретару за привреду и туризам и Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и  покрајинском секретару за здравство.

-посланик  Марина Недељковић, поставила је два питања, Зорану Милошевићу, покрајинском секретару за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио Шесту седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14:30 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.