Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 6
Data desfăşurării: 25. 02. 2021.
Procesul-verbal

sa Šeste sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 25. februara 2021. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10:01 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo  105 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milica Božić, Predrag Vuković, Milan Garašević, doc. dr Goran Ivančević, Sreten Jovanović, Vojislav Kulačanin, Željko Malušić, Jovana Medenica, Gordana Milenković, Željka Milošević, Dmitar Stanišić, Aleksandar Farkaš, Vesna Furundžić, Nenad Čanak, mr Miroslav Španović.

Predsedavajući je obrazložio sazivanje sednice u roku kraćem od deset dana, ali ne kraćem od 72 časa, u skladu sa članom 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da imajući u vidu mere prevencije za sprečavanje širenja zarazne bolesti Kovid - 19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, na današnjoj sednici nisu u mogućnosti da koriste elektronski sistem, te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku. Takođe predsedavajući je obavestio poslanike da će  prijavu za pretres podnositi, kao i do sada u pisanom obliku, a poslanici će se moći obraćati Skupštini sa govornice.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice,  prisustvuje 95 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Pete sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 17. decembra 2020. godine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa Pete sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici Livia Korponai, Olena 

Papuga i Ljubo Panić, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneli ostavku 

na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnete ostavke i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima Livii Korponai, Oleni Papugi i Ljubi Paniću.

 Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske

odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, da je poslanicima  Livii Korponai, Oleni Papugi i Ljubi Paniću, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danom podnošenja ostavki. 

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima: Huđik Karolini, sa Izborne liste Vajdasági Magyar Szövetség- Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor, Saši Šućuroviću, sa  Izborne liste  VOJVOĐANSKI FRONT- UJEDINjENI ZA DEMOKRATSKU Srbiju (Liga socijaldemokrta Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođanska partija, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Crnogorska partija, Demokratski blok) i Aleksandri Berić sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 97 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata i na taj način potvrdila mandat poslanicima Huđik Karolini, Saši Šućuroviću i Aleksandri Berić.

Predsedavajući je konstatovao da je zamenik predsednika Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Aleksandra Berić pristupila Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor", u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Huđik Karolina pristupila Poslaničkoj grupi "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor".

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“ u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Saša Šućurović pristupio Poslaničkoj grupi „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“. 

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je dr Gordana Radović podnela ostavku na mesto člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, te je konstatovao da je dr Gordani Radović prestao mandat člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice dostavio obaveštenje da, zbog obima materijala prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata nije bila u mogućnosti da u potpunosti završi prevođenje materijala, te u tom smislu je zamolio  poslanike, koji su se izjasnili da im se materijal dostavlja na jeziku nacionalne manjine - nacionalne zajednice, za razumevanje.

Predsednik Skupštine je predložio na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio,  na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

-PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

-PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

-PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“  predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA; 

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Šeste sednice Skupštine na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA, STUDENTSKOG STANDARDA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

4.PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA ZA PERIOD 2021-2030. GODINE;

5.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;

6.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“;

7.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

8.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

9.IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

10.IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU;

11.ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);

12.PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

13.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

14.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

15.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

16.PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

17.PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1. i 2. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5. i 6. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 7. i 8. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 10. i 11. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 13. do 15. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 16. i 17. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog 

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1. i 2. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada je utvrdila:

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA

i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskh skupštinskih odluka prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničke greške u predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka. Ispravke tehničkih grešaka navedene  u izveštajima Odbora su postale sastavni deo predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, Boris Novaković, Nenad Borović, prof. dr Branislav Ristivojević, Đurađ Jakšić, Predrag Ginculj i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glasom „za“ i osam glasova „protiv“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 92 glasa „za“ i deset glasova „protiv“,  Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

 3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA, STUDENTSKOG STANDARDA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti visokog obrazovanja, studentskog standarda i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmatrali Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ispravka tehničke greške navedena u Izveštaju Odbora je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Laslo Čikoš, Stanislava Hrnjak i Marina Nedeljković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti visokog obrazovanja, studentskog standarda i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 88 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti visokog obrazovanja, studentskog standarda i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA ZA PERIOD 2021-2030. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period 2021-2030. godine i dostavila ga  Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period 2021-2030. godine prethodno je razmatrao Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predlog odluke  o davanju saglasnosti prethodno je razmatrao i Odbor za propise. 

Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ilija Pirkov, Ljubodrag Miščević, dr Ružica Igić, Marina Nedeljković i Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period 2021-2030. godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Odluku o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara za period 2021-2030. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 5. i 6. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“,

i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničke greške u predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka. Ispravke tehničkih grešaka navedene u izveštajima Odbora su postale sastavni deo predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Nataša Lalić, Ljubodrag Miščević, Đurađ Jakšić, Darko Bađok, Dejan Panić, Tatjana Nikolić. 

Predsedavajući je zaključio pretres i  stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 99 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine“.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7. i 8. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE,

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE

i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predlažio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničke greške u predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka. Ispravke tehničkih grešaka navedene u izveštajima Odbora su postale sastavni deo predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević i Miodrag Bulajić.

       Predsedavajući je zaključio pretres i  stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje.

9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Predlogom zaključka, na razmatranje i donošenje.

Izveštaj je prethodno razmatrao Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predlažio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. S obzirom da se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Predlogom zaključka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 82 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i donela Zaključak.  

Pošto je spojen pretres po tačkama 10. i 11. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

- IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU;

- ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2019. godinu,na razmatranje i usvajanje i Završni račun Fonda za 2019. godinu, radi davanja saglasnosti.

Pokrajinska vlada razmotrila je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2019. godinu. Pokrajinska vlada  je u svom Mišljenju istakla da nema primedbi na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2019.godinu.

Pokrajinska vlada je razmotrila i Završni račun Fonda za 2019. godinu i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun za 2019. godinu. 

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju  Fonda za 2019. godinu i Završni račun Fonda za 2019. godinu, prethodno su razmotrili i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili da Skupština AP Vojvodine razmotri i prihvati Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2019. godinu i da da saglasnost na Završni račun Fonda za 2019. godinu.

Uvodno  izlaganje  povodom Mišljenja Pokrajinske vlade na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2019. godinu i Predloga odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2019. godinu dao je Armin Farkaš, zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Zirojević, Đurađ Jakšić, Jelena Jovanović, Nenad Borović, Aleksandar Smiljanić, Aleksandar Đedovac i Milica Jurić. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu na glasanje.

 Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu.

Predsedavajući je  stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu na glasanje.  Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu.

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine AP Vojvodine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 13. do 15. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

i dostavio ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“, Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“, Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 16. i 17. Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je:

- PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o prestanku funkcije zamenika predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ Skupština donela Odluku o prestanku funkcije zamenika predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“, Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je konstatovao da je poslanik Marina Nedeljković, na Petoj sednici Skupštine, postavila poslanička pitanja prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor je dostavljen poslanicima. Poslanik Marina Nedeljković prokomentarisala je odgovor  i ponovila poslanička pitanja koja je postavila na Petoj sednici.

Na Šestoj  sednici, poslanička  pitanja u usmenom obliku, postavili su:

-Poslanik Aleksandar Sminjanić, postavio je poslaničko pitanje, Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

-Poslanik Đurađ Jakšić, postavio je dva poslanička pitanja, i to: Nenadu Ivaniševiću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam i Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i  pokrajinskom sekretaru za zdravstvo.

-poslanik  Marina Nedeljković, postavila je dva pitanja, Zoranu Miloševiću, pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Šestu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14:30 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.