Сазив 2020-2024
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 31. 07. 2020.
Записнїк

са Прве седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 31. јула 2020. године у Великој сали Конгресног центра „Мастер“ Новосадског сајма.

Седница је почела у 10,04 часова.

Седници Скупштине председавао је, у складу са чланом 4. став 3. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, до избора председника Скупштине, најстарији посланик, Момо Чолаковић, коме је у раду помагао заменик генералног секретара, Борис Бајић.

Председавајући је замолио посланике за разумевање што се седница Скупштине, из објективних разлога, одржава у посебним околностима, у Конгресном центру „Мастер“ Новосадског сајма.

Председавајући је такође напоменуо, да простор у коме се одржава седница нема систем за електронско гласање те је обавестио посланике да ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика, пријаве за реч и гласање, обављаће се подизањем руку и замолио посланике да се представе када добију реч.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика седници присуствовало 115 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Доведан Ново, Јелић Бојана (Нови Сад), Јовановић Сретен, Сурови Павел и Чанак Ненад.

Седници Скупштине, по позиву, присуствовали су председник Покрајинске изборне комисије, Милован Амиџић и представници средстава јавног информисања.

Сагласно члану 9. став 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и члану 5. Пословника о раду Скупштине, на првој седници Скупштине потврђују се мандати изабраних посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника Скупштине, доноси се одлука о броју и врши се избор потпредседника Скупштине, именује се генерални секретар Скупштине и могу се образовати радна тела Скупштине.

На почетку седнице Скупштине врши се потврђивање мандата посланика.

Скупштина потврђује мандате посланика на основу уверења о избору посланика и Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима.

Сагласно члану 6. став 3. и 4. Пословника о раду, Скупштина образује Комисију за потврђивање мандата посланика од седам чланова, у чијем саставу се обезбеђује сразмерна заступљеност посланика изабраних на предлог политичких странака, коалиције политичких странака или коалиције политичке странке и групе грађана или групе грађана.

У складу са чланом 7. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио да се у Комисију за потврђивање мандата посланика изаберу следећи посланици:

1. Саша Левнајић, за председника, Коалиција: Александар Вучић - За нашу децу.

2. Александра Ђанковић, за члана, Коалиција „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС);

3. Ана-Марија Пинтер, за члана, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség,

4. Наташа Лалић, за члана, Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- уједињени за демократску Србију;

5. Владислав Живановић, за члана, Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ- ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО;

6. Бранислав Ристивојевић, за члана, Коалиција „Метла 2020“;

7. Марина Недељковић, за члана, Српска радикална странка.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 115 гласова „за“ изабрана Комисија за потврђивање мандата посланика.

Председавајући је одредио паузу од 30 минута (10,11-10,42 часова), за које време је Комисија одржала седницу и утврдила Извештај о потврђивању мандата посланика.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 90 изабраних посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је позвао Сашу Левнајића, председника Комисије како би образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о потврђивању мандата свих изабраних посланика на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 115 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата, и да је на тај начин потврдила мандате 120 посланика изабраних у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима одржаним 21. јуна и 01. јула 2020. године.

Сходно члану 10. став 3. Пословника о раду, подношењем извештаја Скупштини, Комисија је престала са радом.
Пошто су потврђени сви мандати посланика, председавајући је констатовао да је Скупштина конституисана.
Даном конституисања Скупштине, престао је мандат посланицима претходног сазива Скупштине.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Сходно члану 9. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  4. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио на гласање предложени Дневни ред.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 115 гласова „за“ утврдила Дневни ред Прве седнице Скупштине АП Војводине.

За рад по ПРВОЈ тачки дневног реда, ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, потребно је да посланици предложе кандидата за председника Скупштине. На основу члана 14. Пословника о раду, кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 20 посланика. Посланик може учествовати у предлагању само једног кандидата, а предлог се подноси председавајућем, у писаном облику.

Председавајући је одредио паузу од 30 минута (10,50-11,24 часова) за предлагање кандидата за председника Скупштине и замолио посланике да паузу искористе и за образовање посланичких група, у складу са чланом 37. и 38. став 1. Пословника о раду.

У поступку предлагања кандидата за председника Скупштине и у образовању посланичких група, посланицима су у раду помагали запослени у Служби Скупштине.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 114 изабраних посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

На основу члана 18. став 1. Пословника о раду, у гласању за избор председника Скупштине, председавајућем, помагали су заменик генералног секретара Скупштине и два најмлађа посланика, која су присутна на седници, а то су:

1. Александар Смиљанић,

2. Милица Божић.

На основу члана 14. Пословника о раду Скупштине АП Војводине председавајући је примио један предлог кандидата за избор председника Скупштине.

Представник предлагача, Дамир Зобеница, образложио је поднети предлог за избор председника Скупштине
Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао Ђурађ Јакшић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 17. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине председник Скупштине, бира се јавним гласањем

Председник је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за председника Скупштине АП Војводине изабере Иштван Пастор.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 110 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Пастор Иштвана.

Председник Скупштине приликом ступања на дужност, на основу члана 20. Пословника о раду, полаже пред Скупштином заклетву.

Председник Скупштине положио је заклетву пред Скупштином:

„Заклињем се да ћу поштовати Устав и закон Републике Србије, Статут Аутономне покрајине Војводине и да ћу дужност председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине обављати савесно, непристрасно и одговорно, руководећи се демократским начелима, интересима грађана и интересима Аутономне покрајине Војводине и да ћу чувати углед Скупштине“.

Председавајући је упутио срдачне честитке новоизабраном председнику, пожелео успешан рад и позвао га да преузме председавање седници.

Иштван Пастор преузео је председавање седници.

Након уводних речи, председавајући је обавестио Скупштину да је примио обавештење да је, у смислу члана 37. и 38. Пословника о раду, у Скупштини образовано шест посланичких група и то:

1. Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, председник Посланичке групе Дмитар Станишић, а заменик председника Посланичке групе Саша Левнајић;

2. Посланичка група „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“, председник Посланичке групе Душан Бајатовић, а заменик председника Посланичке групе Жељка Милошевић;

3. Посланичка група „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор“, председник Посланичке групе др Бојан Баги, а заменик председника Посланичке групе Ливиа Корпонаи;

4. Посланичка група „Војвођански фронт – Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија“, председник Посланичке групе Бранислав Богарошки, а заменик председника Посланичке групе Александар Оџић;

5. Посланичка група „ДСС МЕТЛА – МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ“, председник Посланичке групе Бранислав Ристивојевић, а заменик председника Посланичке групе Милош Тубић;

6. Посланичка група „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“, председник Посланичке групе доц. др Горан Иванчевић, а заменик председника Посланичке групе Владислав Живановић.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Чланом 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и чланом 22. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, утврђено је да приликом сваког конституисања, Скупштина, на предлог председника, посебном одлуком утврђује број потпредседника.

Након обављених консултација, председник је предложио да Скупштина има пет потпредседника.
Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 107 гласова „за“ и 5 гласова „против“, одлучила да има пет потпредседника.

Пошто је донета одлука о броју потпредседника Скупштине, приступило се предлагању кандидата за избор потпредседника.

На основу члана 23. Пословника о раду, једног или више кандидата за потпредседника Скупштине, али највише до броја који се бира, може предложити најмање 20 посланика. Предлог кандидата се подноси председнику Скупштине, у писаном облику.

Председавајући је одредио паузу од 40 минута (12,00-12,56 часова) за предлагање кандидата за потпредседнике Скупштине.

У поступку предлагања кандидата за потпредседнике Скупштине посланицима су у раду помагали запослени у Служби Скупштине.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 106 изабраних посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је обавестио Скупштину да је примио пет предлога за избор потпредседника и као посланик који је и представник предлагача, образложио предлоге.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: проф. др Бранислав Ристивојевић и Дамир Зобеница.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 24. став 5. Пословника о раду по закључењу претреса председник Скупштине утврђује Листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду почетног слова презимена кандидата.
Полазећи од наведене одредбе, председавајући је утврдио Листу кандидата за избор потпредседника Скупштине:

1. Ђанковић Александра;

2. Завишић Немања;

3. Зобеница Дамир;

4. Малетић Александра;

5. Чапо Дејан.

На основу члана 25. а у вези са чланом 17. Пословника о раду, потпредседници Скупштине бирају се јавним гласањем.

Гласање се врши по одредбама Пословника о одлучивању јавним гласањем.

Сваки посланик гласа за највише онолико кандидата колико се потпредседника бира.

Потпредседник Скупштине је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине АП Војводине изабере Александра Ђанковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 105 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Александру Ђанковић.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине АП Војводине изабере Немања Завишић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 106 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Немању Завишића.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине АП Војводине изабере Дамир Зобеница.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 106 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Дамира Зобеницу.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине АП Војводине изабере Александра Малетић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 106 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Александру Малетић.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине АП Војводине изабере Дејан Чапо.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 106 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова, за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Чапо Дејана.

Потпредседници Скупштине пре ступања на дужност, на основу члана 27. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, полажу пред Скупштином заклетву.

Потпредседници Скупштине положили су заклетву:

„Заклињем се да ћу поштовати Устав и закон Републике Србије, Статут Аутономне покрајине Војводине и да ћу дужност потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине обављати савесно, непристрасно и одговорно, руководећи се демократским начелима, интересима грађана и интересима Аутономне покрајине Војводине и да ћу чувати углед Скупштине“.

Председавајући је упутио срдачне честитке новоизабраним потпредседницима, пожелео им успешан рад и позвао их да заузму своја места.


3. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

На основу члана 28. Пословника о раду кандидата за генералног секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.

Председник Скупштине је предложио да се за генералног секретара Скупштине АПВ именује Никола Бањац, мастер правник из Новог Сада и образложио је предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио предлог на гласање.

Генерални секретар је именован ако је за његово именовање гласала већина од присутних посланика.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 109 гласова „за“, за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине именовала Николу Бањца, мастер правника из Новог Сада.

У складу са чланом 35. став 3 Пословника о раду, функција генералног секретара претходног сазива престала је даном именовања генералног секретара новог сазива.


4. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Сагласно члану 44. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председник Скупштине, у договору са председницима посланичких група које су заступљене у Скупштини, предлаже кандидате за председнике и чланове одбора, сразмерно броју посланика које те посланичке групе имају у Скупштини.

На основу договора утврђен је Предлог одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.
На основу члана 45. Пословника о раду, о предлогу за избор председника и чланова одбора одлучује се у целини јавним гласањем. Одлука је донета, ако је за њу гласала већина присутних посланика.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 110 гласова „за“, донела Одлуку о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је завршен рад по утврђеном дневном реду, председавајући је закључио Прву седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 13,40 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.