Сазив 2016-2020
Број седнице: 34
Датум одржавања: 06. 11. 2019.
Записник

са 34. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 06. новембра 2019. године у Великој сали Конгресног центра „Мастер“ Новосадског сајма.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовао 101 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Бојан Баги, Јелена Балашевић, Амир Бислими, проф. др Бранислава Белић, Мирослав Васин, Елвеђи Акош, Кандић Урош, Каранфиловић Марко, Светлана Козић, Козловачки Гордана, Коњокрад Неђељко, мр Курјачки Арсен, Максимовић Дејан, Новаковић Борислав, Новаковић Небојша, Пауновић Горан, Ана Маканова Томанова, Милан Ћук, Чонка Арон и Немања Шарчевић.

Председавајући је обавестио Скупштину да сала у којој се одржава 34. седница Скупштине АП Војводине нема систем за електронско гласање, те да ће се кворум на седници утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 65 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 33. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ усвојила Записник са 33. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је председник Посланичке групе „ДС-ДСХВ“ обавестио председника Скупштине да је Посланичка група за заменика председника изабрала посланика Гордану Козловачки.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1.    Посланик Дарко Бађок, поставио је питање Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Дарко Бађок је прокоментарисао одговор.

2.    Посланик Сања Ковачевић, поставила је питање Ђорђу Милићевићу, потпредседнику Покрајинске владе који је усмено одговорио посланику.

3.    Посланик Тихомир Стојаковић, поставио је питање др Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински секретар усмено је одговорио посланику.

4.    Посланик Нада Милановић, поставила је питање Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Покрајински секретар усмено је одговорио посланику.

5.    Посланик Дејана Крсмановић, поставила је питање Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику. Посланик Дејана Крсмановић поставила је потпитање члану Покрајинске владе, на које је члан Покрајинске владе усмено одговорио.

6.    Посланик Душан Кораћ, поставио је питање др Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

7.    Посланик Драгана Потпара, поставила је питање Ђорђу Милићевићу, потпредседнику Покрајинске владе који је усмено одговорио посланику.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 74 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 34. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатна питања је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеним тачкама дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
  5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2018. ГОДИНУ;
  6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ;
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ и шест гласова „против“ утврдила Дневни ред 34. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар - септембар 2019. године, на разматрање и усвајање.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Илона Пелт, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Дарко Бађок, Александар Јовановић, Горан Гонђа, Ивана Зечевић, Ненад Боровић, Драган Стјепановић, Марко Шијан, Илија Маравић, Војислав Кулачанин, Милорад Лемић, Ивица Миланков и Павел Сурови.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 13 гласова „против“, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – септембар 2019. године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес. У претресеу је учествовао посланик Љубодраг Мишчевић. Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 67 гласова „за“Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ивана Зечевић и Ненад Боровић.
Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и четири гласа „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

Покрајинска влада је утврдила Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2019. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2019. годину.


5. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2018. годину на разматрање и усвајање.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.
Председавајући је отворио претзрес. У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и пет гласова“против“ усвојила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2018. годину.


6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину на разматрање и усвајање.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Ненад Боровић, Горан Гонђа и Нада Мандић. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и шест гласова „против“ усвојила Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставиo је Скупштини Извештај о пословању, на разматрање и усвајање.
Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештај о пословању и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Бранислав Богарошки, Ивана Зечевић, Стојанка Лекић, Александар Зеленски, Горан Гонђа и Ђорђе Раковић, директор Гаранцијског фонда АП Војводине. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и 14 гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина донела Одлуку о допунама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.
Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.
Председавајући је констатовао да су на 33. седници, питања у усменом облику, поставили :
1.    Ђурађ Јакшић, допунско питање, Ивану Ђоковићу, покрајинском секретару за привреду и туризам. Одговор посланику је достављен.Посланик Ђурађ Јакшић се изјаснио у вези одговора и поставио питање.
2.    Ђурађ Јакшић, допунско питање, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик Ђурађ Јакшић се изјаснио у вези одговора.
3.    Немања Шарчевић, поставио је допунско питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и питање Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговори су посланику писмено достављени, али посланик није био присутан на седници, те се није изјаснио о одговорима.
4.    Александар Зеленски, је између две седнице, писаним путем поставио посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, али одговор посланику још није достављен

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 34. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15,20 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.