Сазив 2016-2020
Број седнице: 34
Датум одржавања: 06. 11. 2019.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст),

 

С А З И В А М

34. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 06. новембра 2019. године (среда),
у Великој сали Конгресног центра „Мастер“ Новосадског сајма, са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
  5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2018. ГОДИНУ;
  6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ;
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 33. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 18. септембра 2019. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 25. октобар 2019. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)