Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 33
A megtartás időpontja: 18. 09. 2019.
Jegyzőkönyv

sa 33. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 18. septembra 2019. godine u Velikoj sali Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovao 101 poslanik.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Miroslav Vasin, Dragana Đurić-Bulatović, Elveđi Akoš, Kandić Uroš, Karanfilović Marko, Kozić Svetlana, Kozlovački Gordana, Konjokrad Neđeljko, Kurjački Arsen, Maksimović Dejan, Novaković Borislav, Novaković Nebojša, Paunović Goran, Radić Danijel, Stijepović Ivan, Tomanova Makanova Ana, Čonka Aron.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da sala u kojoj se održava 33. sednica Skupštine AP Vojvodine nema sistem za elektronsko glasanje, te da će se kvorum na sednici utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 78 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 32. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 32. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Nenad Borović, u skladu sa članom 38. stav 3. Poslovnika o radu dostavio predsedniku Skupštine izjavu o istupanju iz Poslaničke grupe „DS-DSHV“.

Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE“, u skladu sa članom 38. stav 2. i 4 Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Nenad Borović, pristupio toj Poslaničkoj grupi.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Aleksandar Mijanović, član Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, tragično preminuo, te je konstatovao da mu prestaje mandat člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, zbog smrti.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Milan Novaković podneo ostavku na mesto člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, te je konstatovao da je Milanu Novakoviću, prestao mandat člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice dostavio obaveštenje da, zbog obima materijala, i ograničenih kadrovskih kapaciteta, Prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata nije bila u mogućnosti da u potpunosti završi prevođenje materijala, te u tom smislu predsedavajući je zamolio poslanike, koji su se izjasnili da im se materijal dostavlja na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice, za razumevanje.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Rajka Vujović, postavila je pitanje Nenandu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Rajka Vujović postavila je potpitanje članu Pokrajinske vlade, na koje je član Pokrajinske vlade usmeno odgovorio. Poslanik je prokomentarisala odgovor.

2. Poslanik Mirjana Radojević, postavila je pitanje Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorila poslaniku.

3. Poslanik Aleksandar Farkaš, postavio je pitanje Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio poslaniku. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

4. Poslanik Zdravko Simić, postavio je pitanje Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorila poslaniku.

5. Poslanik dr Tatiana Vujačić, postavila je pitanje doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

6. Poslanik mr Zoran Subotić, postavio je pitanje Nenandu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 89 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 33. sednice Skupštine.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2019. GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „PONjAVICA“;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (PRAVAC BAJA) SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNjACI VELIKE DROPLjE“;
 13. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE STUDENTSKOG CENTRA „SUBOTICA“ U SUBOTICI;
 14. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;
 16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, utvrdila Dnevni red 33. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je predložio, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, spajanje pretresa po tačkama 2- 7. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, spajanje pretresa po tačkama 11 i 12. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 58 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, spajanje pretresa po tačkama 15 i 16. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2019. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar - jun 2019. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov, Goran Gonđa, Milan Ćuk, Jasmina Stevanović, Aleksandar Zelenski, Ivana Zečević, Milorad Lemić, Nemanja Šarčević, Ilija Maravić, Vojislav Kulačanin, Nenad Borović, Dragan Stjepanović, Snežana Sedlar, Smiljka Jovanović i dr Vuk V. Radojević, članovi Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – jun 2019. godine.


Pošto je spojen pretres po tačkama 2-7 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o Rebalansu budžeta amandmane su podneli: poslanik Đurađ Jakšić (V), Danijel Radić (III); Nemanja Šarčević (III), Ivana Zečević (III), Vojislav Kulačanin (III), Ivica Milankov (III), Dragan Stjepanović (III) i Milan Ćuk (III).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, podnete amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana, predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede (tačke 3 do 6) prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane, prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je utvrdio da su sledeći amandmani poslanika pravno mogući: amandman II, III i V poslanika Đurađa Jakšića, amandmani poslanika Ivice Milankova II i III, amandman I Ivane Zečević, amandmani I-III Vojislava Kulačanina, amandmani I-III Danijela Radića, amandmani I i II Milana Ćuka, amandman III Nemanje Šarčevića, amandmani II i III Dragana Stjepanović, dok amandmani I i IV Đurađa Jakšića, amandman I Ivice Milankova, amandmani II i III Ivane Zečević, amandman III Milana Ćuka, amandmani I i II Nemanje Šarčevića i amandman I Dragana Stjepanovića nisu pravno mogući.Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu Rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 3-7 Dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov, Goran Gonđa, Robert Kolar, Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je odredio pauzu koja je trajala od 14,25 do 15,22 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 64 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa učestvovali su: Milan Ćuk, Stojanka Lekić, Katica Bengin, Matija Kovač, Ivana Zečević, Milorad Lemić, Nemanja Šarčević, Marko Šijan, Dragan Stjepanović i Nenad Borović.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu Rebalansa budžeta i jedinstveni pretres po tačkama 3-7 i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Milan Ćuk, Ivana Zečević, Nemanja Šarčević, Dragan Stjepanović, Vojislav Kulačanin, Ivica Milankov, Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i Robert Kolar.

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Poslanici koji su podneli amandmane na Predlog Rebalansa budžeta ostali su pri podnetim amandmanima.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa devet glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ćuk Milana.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ćuk Milana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ćuk Milana.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ćuk Milana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ćuk Milana.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ćuk Milana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa devet glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa devet glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića. Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa osam glasova „za“ i 67 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nemanje Šarčevića.

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokrajinskim administrativnim taksama.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“Novi Sad i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U raspravi je učestvovala poslanik Ivana Zečević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 57 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „PONjAVICA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Na sednici Odbora predstavnik predlagača je ukazala na tehničku ispravku u obrazloženju Predloga, koja je navedena u izveštaju Odbora i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“.


Pošto je spojen pretres po tačkama 11-12 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (PRAVAC BAJA) SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNjACI VELIKE DROPLjE“

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, Dragan Stjepanović i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike Droplje“ na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike Droplje“.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE STUDENTSKOG CENTRA „SUBOTICA“ U SUBOTICI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni sedišta Ustanove studentskog centra „Subotica“ u Subotici i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje i nauku i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni sedišta Ustanove studentskog centra „Subotica“ u Subotici.


14. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Zoran Vranešević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 15. i 16. dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Odbor za obrazovanje i nauku, utvrdio je Predloge odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, donela Odluku o imenovanju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Na 30. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 28. maja 2019. godine, poslanička pitanja, u smislu člana 204. Poslovnika o radu Skupštine, postavio je poslanik Ivica Milankov, dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Poslanik Aleksandar Jovanović, u toku 32. sednice, pisanim putem postavio je poslaničko pitanje Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. U trenutku prozivanja, poslanik nije bio u sali.

Na 32. sednici, pitanja u usmenom obliku, postavili su:

1. Poslanik Ivica Milankov, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor poslaniku je dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

2. Poslanik Ivica Milankov, dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

3. Poslanik Đurađ Jakšić, Ivanu Đokoviću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor poslaniku je dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje.

4. Poslanik Đurađ Jakšić, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje.

5. Poslanik Nemanja Šarčević, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

6. Poslanik Nemanja Šarčević, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor poslaniku je dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje.

7. Poslanik Nemanja Šarčević, Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor poslaniku je dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor, nakon čega je predsedavajući naveo da će se pitanje poslanika uputiti pokrajinskom sekretaru.

Poslanik Ivica Milankov javio se za postavljanje poslaničkog pitanja, ali mu je izrečena mera oduzimanja reči.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 33. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 18,48 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.