Сазив 2008-2012
Број седнице: 8
Датум одржавања: 02. 02. 2009.
Записник

са Осме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 02. фебруара 2009. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,15 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 117 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине АП Војводине оправдао је посланик Бранислав Дамјанов.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Горан Јешић и Игор Павличић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је Осму седницу, због раније преузетих обавеза сазвао за понедељак, јер је неопходно размотрити у међувремену пристигле материјале.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Благоје Крајиновић иступио из Посланичке групе "Напред Србијо" и приступио Посланичкој групи Српске радикалне странке у Скупштини АП Војводине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Седме седнице Скупштине, одржане 22. децембра 2008. године достављен је посланицима уз сазив за Осму седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Седме седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" усвојила записник са Седме седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 104 гласа "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Рајку Мрђи.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Осму седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине, прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" и 21 гласом "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице прошири новом тачком дневног реда: - Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 89 гласова "против" предлог није усвојила.

Одбор за буџет и финансије предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и пет гласова "против" предлог усвојила.

Председник Извршног већа АП Војводине и Посланичка група "За европску Војводину" предложили су, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Седме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог за избор заменика старешина покрајинских органа управе. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Осму седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и 23 гласа "против" утврдила дневни ред Осме седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" и 20 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ,

Председник Извршног већа АП Војводине, на основу члана 21. став 1. тачка 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине, је доставио Скупштини Предлог за избор заменика старешина покрајинских органа управе на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовали посланици: Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић и Даниел Ковачић.

Председавајући је ставио Предлог за избор Здравка Косјерине за заменика покрајинског секретара за здравство на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 23 гласа "против" за заменика покрајинског секретара за здравство изабрала Здравка Косјерину.

Председавајући је ставио Предлог за избор Радослава Петковића за заменика покрајинског секретара за културу на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и три гласа "против" за заменика покрајинског секретара за културу изабрала Радослава Петковића.


 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Одбор за безбедност, на седници одржаној 22. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће АП Војводине је поднело Амандман на Предлог одлуке и у мишљењу указало на неколико правно-техничких недостатака.

Предлог одлуке, мишљење Извршног већа са Амандманом претходно је размотрио Одбор за прописе. Представник предлагача прихватио је Амандман Извршног већа који је на тај начин, у смислу члана 135. Пословника Скупштине АП Војводине, постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено није гласало и правно-техничке исправке.Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовали посланици:Борко Илић и мр Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 26 гласова "против" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност.


 

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност, на седници одржаној 22. јануара 2009. године и 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и осам гласова "против" донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Одбор за буџет и финансије, на седници одржаној 28. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога дао је Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Саша Сантовац, и Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину.


 

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 18 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


 

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Пастор Иштван, Даниел Ковачић и Лазар Марјански.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 22 гласа "против" донела Одлуку о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


 

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, мр Томислав Богуновић, Саша Сантовац, Милан Ђукић, Лазар Марјански, Пастор Иштван,потпредсеник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за привреду и др Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 21 гласом "против" донела Одлуку о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, Ненад Боровић и Пастор Иштван.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Лазар Марјански, Саша Сантовац, Милош Гагић и Мирослав Кришан.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је Пастор Иштван, потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и два гласа "против" донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о разрешењу директора Педагошког завода Војводине.


 

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и два гласа "против" донела Одлуку о именовању директора Педагошког завода Војводине.


 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлука од 15. до 18. тачке дневног реда дала је проф.др.Светлана Лукић-Петровић,председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.


 

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.


 

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 30. јануара 2009. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.


Посланичко питање у усменом облику поставила је Марија Радојчић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 14,00 часова.