Saziv 2016-2020
Broj sednice: 26
Datum održavanja: 14. 11. 2018.
Zapisnik

sa 26. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 14. i 15. novembra 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Snežana Sedlar, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine 14. novembra 2018. godine prisustvovalo je ukupno 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Dušan Jakovljev, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Bojan Kostreš, Dejan Maksimović, Marko Marić, Marko Karanfilović, Radoslav Striković, Vesna Terzin, Milan Todorović i Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 76 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 24. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 24. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 25. (Tematske) sednice –Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 25. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Dejan Merdanović podneo ostavku na mesto člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao da je Dejanu Merdanoviću prestao mandat člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je za 24. sednicu Skupštine pitanja koja je održana 18. septembra 2018. godine, poslanik Danijel Radić, postavio dva pitanja Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanja poslanika Danijela Radića nisu u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim neće dobiti usmene odgovore na pitanja. Poslaniku su odgovori dostavljeni.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je, za sednicu, 55 poslanika Pokrajinskoj vladi postavilo ukupno 87 pitanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike koji su pitanja postavili doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo, da je pokrajinski sekretar službeno odsutan sa sednice i da će na sledećoj sednici Skupštine dobiti usmene odgovore na pitanja.

Poslanik Aleksandar Zelenski postavio je dva pitanja, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Potpredsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio na pitanja poslanika. Poslanik je prokomentarisao odgovore.

Poslanik Saša Levnajić postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik je postavio potpitanje na koje mu je predsednik Pokrajinske vlade odgovorio. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Poslanik dr Tatiana Vujačić postavila je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanik Marko Šijan postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik je postavio potpitanje na koje mu je predsednik Pokrajinske vlade odgovorio.

Poslanik Matija Kovač postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik je postavio potpitanje na koje mu je predsednik Pokrajinske vlade odgovorio. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 91 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 26. sednice Skupštine.

Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2018. GODINE DO 2022. GODINE;

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;

-PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE ARAD (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,

-PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE LOMBARDIJA I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

-PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DEPARTMANA VAL DOAZ I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda -PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda -PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2018. GODINE DO 2022. GODINE;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i deset glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda -PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE ARAD (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, jednim glasom „protiv“ i jednim glasom „uzdržan“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda -PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE LOMBARDIJA I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice dopuni tačkom dnevnog reda -PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DEPARTMANA VAL DOAZ I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za propise predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU NAGRADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POKRAJINSKIH PRIZNANjA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2018. GODINE DO 2022. GODINE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA“;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 8. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE ARAD (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 9. PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE LOMBARDIJA I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 10. PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DEPARTMANA VAL DOAZ I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 11. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE;
 12. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2017. GODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, utvrdila Dnevni red 26. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog odluke amandmane su podneli poslanici: Đurađ Jakšić (I-II); Ivana Zečević (I-III) i Milan Ćuk (I-II).

Amandmane je prethodno razmatrao Odbor za propise. Odbor smatra da Amandmani I i II poslanika Đurađa Jakšića i Amandman II poslanika Milana Ćuka nisu pravno mogući, dok su Amandmani I-III poslanika Ivane Zečević i Amandman I poslanika Milana Ćuka pravno mogući.

Odbor za propise, kao ovlašćeni predlagač Odluke, nije prihvatio amandmane poslanika i predlaže Skupštini AP Vojvodine da ih odbije.

Predstavnik predlagača, Saša Levnajić, dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Ivana Zečević, Milan Ćuk, dr Bojan Bagi, Aron Čonka, Goran Paunović, Milenko Jovanov, Robert Kolar, Saša Levnajić, Branislava Jeftić i Danijel Radić.

Predsedavajući je odredio pauzu u 13,24 časova i odredio nastavak rada za četvrtak, 15. novembar 2018. godine u 9,00 časova.

Nakon pauze, Skupština je nastavila rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine 15. novembra 2018. godine prisustvovalo je ukupno 100 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, dr Željko Vidović, Predrag Ginculj, Dušan Jakovljev, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Akoš Elveđi, Bojan Kostreš, Dejan Maksimović, Marko Marić, Vesna Prćić, Marko Karanfilović, Radoslav Striković, Vesna Terzin, Milan Todorović, Nenad Trbović, Aleksandar Farkaš, Aron Čonka i Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 69 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U produžetku, u pretresu su učestvovali poslanici Nemanja Šarčević, Damir Zobenica, Goran Paunović, Branislav Bogaroški i Borislav Novaković, Saša Levnajić.

Poslanici Đurađ Jakšić, Ivana Zečević i Milan Ćuk ostali su pri podnetim amandmanima.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman I poslanika Ivane Zečević na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 65 glasova „protiv“, odbila Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Đurađa Jakšića na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 66 glasova „protiv“, odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Ivane Zečević na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 65 glasova „protiv“, odbila Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Đurađa Jakšića na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 66 glasova „protiv“, odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Milana Ćuka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 67 glasova „protiv“, odbila Amandman I poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio Amandman III poslanika Ivane Zečević na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 67 glasova „protiv“, odbila Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Milana Ćuka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa deset glasova „za“ i 67 glasova „protiv“, odbila Amandman II poslanika Milana Ćuka.

Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 6. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o donošenju Poslovnika o radu, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU NAGRADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POKRAJINSKIH PRIZNANjA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke poslanik Borislav Novaković podneo je amanadmane I-II.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za kulturu i javno informisanje i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da odbije podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane i Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani poslanika pravno mogući.

Uvodno izlaganje podnela je Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Borislav Novaković, Lenka Erdelj, Goran Paunović, Aleksandar Jovanović, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, mr Svetlana Babić, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Miroslav Vasin, Ivana Zečević, Goran Gonđa i Pavel Surovi.

Poslanik Borislav Novaković ostao je pri podnetim amandmanima.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman I poslanika Borislava Novakovića na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 11 glasova „za“ i 65 glasova „protiv“, odbila Amandman I poslanika Borislava Novakovića.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Borislava Novakovića na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 12 glasova „za“ i 65 glasova „protiv“, odbila Amandman II poslanika Borislava Novakovića.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2018. GODINE DO 2022. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2018. godine do 2022. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin, Milan Ćuk, prof. dr Pavle Budakov, Svetlana Kozić, Nemanja Šarčević, prof. dr Branislava Belić, Đurađ Jakšić i Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ i devet glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2018. godine do 2022. godine


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALjNOM RAZRADOM;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIa reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda), sa detaljnom razradom i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Predstavnik predlagača je, na sednici Odbora, ukazao na tehničku grešku u predlogu. Tehnička ispravka, koja je navedena u izveštaju Odbora, je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Zoran Vranešević i Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je odredio pauzu od 13,26 do 14,35 časova.

Nakon pauze, Skupština je nastavila rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 73 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku, u pretresu su učestvovali: Aleksandar Zelenski, Dragan Stjepanović i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIa reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda), sa detaljnom razradom.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za kulturu i javno informisanje i predložio je Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Goran Paunović, Ivana Zečević, Dragomir Lalić, Miroslav Vasin, Đurađ Jakšić i Dragana Milošević, član Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasova „za“, 13 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio je Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Sandra Ristić, Ljubodrag Miščević i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“ i 12 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE ARAD (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Županije Arad (Rumunija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Pokrajinska vlada je na sednici 13. novembra utvrdila tehničke ispravke, koje su postale sastavni deo Predlog sporazuma.

Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka i tehničke ispravke prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je utvrdio tehničke ispravke u tekstu Predloga zaključaka sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i koje su postale sastavni deo Predloga. Takođe, Odbor je tehnički ispravio tekst Predloga i nov tekst dostavio Skupštini. Odbor predlaže Skupštini da razmotri Predlog sporazuma i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje povodom Predloga sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Dragan Stjepanović, prof. dr Branislava Belić, Dmitar Stanišić i Svetlana Kozić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Predlog sporazuma o saradnji između Županije Arad (Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i sa 72 glasa „za“ donela Zaključke.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE LOMBARDIJA I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog memoranduma o saradnji između Regije Lombardija i Autonomne pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju koji je utvrdio tehničke ispravke sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i time su postale sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Zaključke sa tehničkim ispravkama navedenim u izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom Predloga sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Dragan Stjepanović, Dmitar Stanišić i Jovana Medenica.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Predlog memoranduma o saradnji između Regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i sa 61 glasom „za“ i osam glasova „protiv“donela Zaključke.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DEPARTMANA VAL DOAZ I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog zajedničke izjave o namerama o saradnji između Departmana Val Doaz i Autonomne pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Predlog zajedničke izjave sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju koji je utvrdio tehničke ispravke sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i time su postale sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Zaključke sa tehničkim ispravkama navedenim u izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom Predloga sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Dragan Stjepanović, Dmitar Stanišić, Katica Bengin, Aleksandar Zelenski i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zajedničke izjave sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Predlog zajedničke izjave o namerama o saradnji između Departmana Val Doaz (Republika Francuska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i sa 63 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Zaključke.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2018. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - septembar 2018. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Nenad Borović, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Milan Vlaisavljević, Snežana Sedlar, Milorad Lemić, Aleksandar Đedovac, Nemanja Šarčević, Darko Bađok, mr Milica Kirćanski i Stojanka Lekić.

Nakon diskusije poslanika Đurađa Jakšića, predsedavajući je, obavestio poslanike, da u skladu sa članom 81. stav 4 Poslovnika o radu, Skupština će nastaviti sa radom i posle 19,00 časova , dok se ne završi rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“ i osam glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - septembar 2018. godine.


12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Nada Mandić i Vojislav Kulačanin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i pet glasova „protiv“, usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2017. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin, Ivana Zečević, Stojanka Lekić, Aleksandar Zelenski, Goran Gonđa i Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“ i pet glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2017. godine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pošto se niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 26. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 20,47 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.