Сазив 2016-2020
Број седнице: 24
Датум одржавања: 18. 09. 2018.
Записник

са 24. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 18. септембра 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,06 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Снежана Седлар, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је укупно 105 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: мр Светлана Бабић, Дарко Бађок, Амир Бислими, Злата Ђерић, Бранислава Јефтић, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Дејан Максимовић, Марко Марић, Марко Каранфиловић, Миа Страјин, Радослав Стриковић, Зоран Суботић, Милан Тодоровић и мр Мирослав Шпановић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 63 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 23. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“, усвојила Записник са 23. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је преминуо проф. др Борислав Ђуровић, члан Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника.

Посланици су минутом ћутања одали почаст проф. др Бориславу Ђуровићу.

Председавајући је констатовао да је проф. др Бориславу Ђуровићу престао мандат члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника, због смрти.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Миња Гашевић поднела оставку на место заменика председника Покрајинске изборне комисије.

Председавајући је констатовао да је Мињи Гашевић престала функција заменика председника Покрајинске изборне комисије, са 13. јулом 2018. године.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да је за ову седницу, питања поставио посланик Данијел Радић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, (два питања). Председавајући је обавестио посланике да ће, будући да Игор Мировић, председник Покрајинске владе, као ни Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе, који је генерални представник Покрајинске владе, на основу посебног овлашћења, нису присутни у сали, питања бити постављена на следећој седници.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Како електронски систем за гласање није био у функцији, гласало се подизањем руке.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и 8 гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Гласало се подизањем руке.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ и 10 гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ПЛАНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ НИЖЕГОРОДСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 8. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ;
 9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН;
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Гласало се подизањем руке.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и девет гласова „против“, утврдила Дневни ред 24. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ПЛАНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском антикорупцијском плану и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио је Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Представник предлагача је, на седници Одбора допунио образложење Предлога, те је техничка исправка наведена у извештају одбора постала саставни део Предлога. Одбор за прописе сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Горан Пауновић, проф. др Павле Будаков, Миленко Јованов, Александар Зеленски, Мирослав Васин, Александар Јовановић, Ђурађ Јакшић, Милан Ћук, Дамир Зобеница, Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе, Горан Гонђа, Светлана Козић, Данијел Радић и Александар Ђедовац.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 8 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинском антикорупцијском плану.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, Милан Ћук и Владимир Галић, покрајински секретар и Радомир Кузмановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ и 7 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао Зоран Вранешевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“, 2 гласова „против“ и једним уздржаним гласом, донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ивана Зечевић и Драгомир Лалић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и шест гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање и науку и Одбор за националну равноправност. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ленка Ердељ, Драган Стјепановић, проф др Бранислава Белић, Александар Јовановић, Смиљана Гламочанин Варга и Немања Шарчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“, 12 гласова „против“ и једним уздржаним гласом, донела Покрајинску скупштинску одлуку о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао Душан Стипановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ и седам гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је одредио паузу од 14,02 до 15,08 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 73 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Наставило се са радом по тачкама Дневног реда.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ НИЖЕГОРОДСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог меморандума о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.

Предлог меморандума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је након разматрања текста Предлога меморандума утврдио техничке исправке са којима се сагласио представник предлагача и које су постале саставни део текста. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог меморандума и донесе Закључке са техничким исправкама које су наведене у Извештају Одбора.

Уводно излагање поводом Предлогa меморандума са Предлогом закључака поднеће доц. др Горан Иванчевић, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Драган Стјепановић, проф. др Бранислава Белић, Дмитар Станишић, Катица Бенгин, Смиљана Гламочанин Варга и Немања Шарчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог меморандума са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Предлог меморандума о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и са 77 гласова „за“ донела Закључке.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар - јун 2018. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Илона Пелт, Ненад Боровић, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Јелена Балашевић, Гордана Козловачки, Милан Ћук, Горан Гонђа, Марко Шијан, Горан Пауновић, Данијел Радић.

Председавајући је посланику Данијелу Радићу одузео реч.

Даље у претресу су учествовали: Стојанка Лекић, Милорад Лемић, Јелена Делић, Илија Маравић и Предраг Гинцуљ.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Буџета на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ и 15 гласова „против“, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар - јун 2018. године.


9. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину на разматрање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је обавестио посланике да ће Скупштина наставити са радом на седници и после 19,00 часова, док се не заврши рад по Дневном реду, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Зоран Вранешевић, Љубодраг Мишчевић, Александар Зеленски и Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ и девет гласова „против“, усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.


10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин на разматрање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић и проф. др Павле Будаков.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“ и 4 гласа „против“, усвојила Годишњи извештај о пословању за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2017. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2017. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, образложио је Мишљење Покрајинске владе.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ласло Кормањош, Милан Ћук, проф. др Павле Будаков, Снежана Седлар, Катица Бенгин, Саша Шућуровић и Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ и шест гласова „против“, усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2017. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није пријавио за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Одлуку о изменама одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Катица Бенгин је, дана 19. јуна 2018. године на 23. седници Скупштине АПВ, поставила допунско посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе је дана 17. јула 2018. године доставио одговор, који је достављен посланицима.

Посланик Катица Бенгин се, у складу са чланом 207. став 2. Пословника о раду Скупштине, изјаснила о одговору.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 24. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 20,03 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.