Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 21
Dátum konania: 08. 05. 2018.
Zápisnica

sa 21. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 08. maja 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Snežana Sedlar, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Uroš Kandić, Marko Karanfilović, Saša Šućurović, Radoslav Striković, Zoran Subotić, Milan Todorović, Dejan Čapo i mr Miroslav Španović.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 20. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 20. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila Skupštini AP Vojvodine Zahtev za postupanje po Rešenju Agencije kojim je utvrđeno da Jelena Čolaković obavlja funkciju zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, bez saglasnosti Agencije i konstatovano da joj funkcija zamenika člana Pokrajinske izborne komisije prestaje po sili zakona. Predsedavajući je konstatatovao da je Jeleni Čolaković prestala funkcija zamenika člana Pokrajinske izborne komisije.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, prema redosledu pristizanja, pitanja za 21. sednicu postavili:

1.    Poslanik Nemanja Šarčević, Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade, Dragana Milošević, dostavila je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanika Nemanje Šarčevića nije u nadležnosti pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, te u vezi sa tim, poslanik, nije dobio usmeni odgovor na pitanje. Poslaniku je odgovor pokrajinskog sekretarijata dostavljen.

2.    Poslanik Ivica Milankov, Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje).Član Pokrajinske vlade, Nenad Grbić, dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanika Ivice Milankova nije u nadležnosti pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, te u vezi sa tim, poslanik, nije dobio usmeni odgovor na pitanje. Poslaniku je odgovor pokrajinskog sekretarijata dostavljen.
Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 86 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, na osnovu člana 146., a u vezi sa članom 147. stav 1. Poslovnika o radu, dostavio Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine dopis kojim povlači iz procedure IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2016. I 2017. GODINU.

Poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“ dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Predlog zaključaka. Predlog zaključaka dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila Mišljenje povodom Predloga zaključaka, u skladu sa članom 144. stav 4. Poslovnika o radu, Skupština može da odluči da se Predlog zaključaka razmotri i bez Mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio predlog da Skupština razmotri Predlog zaključaka bez Mišljenja Pokrajinske vlade na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga pokrajinskih skupštinskih odluka čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE;
  3. PREDLOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE ARHANGELjSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) O TRGOVINSKO – EKONOMSKOJ, NAUČNO – TEHNOLOŠKOJ, SOCIJALNOJ I HUMANITARNOJ SARADNjI SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2017. GODINU;
  6. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2017. GODINU;
  7. PREDLOG ZAKLjUČAKA KOJI JE PODNELA POSLANIČKA GRUPA „DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 82 glasa „za“ utvrdila Dnevni red 21. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku sa ispravkom navedenom u izveštaju Odbora, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, Zoran Vranešević, Darko Bađok i dr Predrag Matejin.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Zoran Vranešević, Ljubodrag Miščević i Jelena Delić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE ARHANGELjSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) O TRGOVINSKO – EKONOMSKOJ, NAUČNO – TEHNOLOŠKOJ, SOCIJALNOJ I HUMANITARNOJ SARADNjI SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko – ekonomskoj, naučno – tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji sa Predlogom zaključaka, i dostavila ga Skupštini na razmatranje.
Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog sporazuma i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje povodom Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, prof. dr Branislava Belić, Dmitar Stanišić, Aleksandar Zelenski, Dragan Stjepanović i Marko Šijan.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Predlog sporazuma između Vlade Arhangeljske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko – ekonomskoj, naučno – tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji i sa 81 glasom „za“ donela Zaključke.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Branislav Bogaroški, Ivana Zečević, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Milorad Lemić, Ilija Maravić i Aleksandar Đedovac.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj sa Predlogom zaključka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i donela Zaključak.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2017. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Mišljenje Pokrajinske vlade obrazložila je dr Milka Budakov, zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
U pretresu su učestvovali i: Aleksandar Zelenski, Miroslav Vasin, Aleksandar Jovanović, Milan Ćuk, Milenko Jovanov, Stojanka Lekić, Zorica Damjanović, Ana Tomanova Makanova, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa i Miroslav Rodić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 25 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14 do 15 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 71 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nastavilo se sa radom po utvrđenom Dnevnom redu.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2017. GODINU;

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2017. godinu, radi davanja saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2017. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.
Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2017. godinu i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda, Mišljenje Pokrajinske vlade i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Katica Bengin, Nenad Borović, Nemanja Šarčević, Ilija Maravić, Dragomir Lalić, Saša Levnajić, Duško Ćutilo, direktor Fonda, Đurađ Jakšić, Vesna Prćić, Bore Kutić i Miroslav Rodić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“, usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA KOJI JE PODNELA POSLANIČKA GRUPA „DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“;

Poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA“ dostavila je Skupštini Predlog zaključaka na razmatranje i donošenje.
Predlog zaključaka dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije dostavila Mišljenje.
Predlog zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da Predlog zaključaka nije u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Đurađ Jakšić, predstavnik predlagača, dodatno je obrazložio Predlog zaključaka.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Saša Levnajić, predsednik Odbora za propise, Bojan Kostreš, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Aleksandar Jovanović, Ivica Milankov, Ivana Zečević, Reobert Kolar, Nemanja Šarčević i Milan Ćuk.
Poslanik Đurađ Jakšić, u skladu sa članom 112. stav 3. Poslovnika o radu, predložio je da se Skupština po ovoj tački Dnevnog reda izjasni prozivkom.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 8 glasova „za“, 25 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa, predlog nije usvojila.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 8 glasova „za“ i 9 glasova „protiv“, Predlog nije usvojila. (Nije glasalo 70 poslanika)

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Na 20. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 29. marta 2018. godine, u delu sednice nakon iscrpljenog Dnevnog reda, dopunsko poslaničko pitanje, u smislu člana 207. Poslovnika o radu Skupštine, postavio je:

1.    Aron Čonka pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Odgovor na dopunsko pitanje dostavljen je poslaniku. Poslanik Aron Čonka nije želeo, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu, da se izjasni o Odgovoru na pitanje.
Poslaničko pitanje postavio je poslanik Aron Čonka, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor će poslanik dobiti u pismenij formi.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 21. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 18,00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.