Сазив 2016-2020
Број седнице: 17
Датум одржавања: 21. 12. 2017.
Записник

са 17. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 21. децембра 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине, Снежана Седлар, потпредседник Скупштине АП Војводине и Александра Ђанковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Амир Бислими, Урош Кандић, Борислав Новаковић, Марко Каранфиловић и Радослав Стриковић.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за 17. седницу достављен и Записник са 16. седнице Скупштине, одржане 15. новембра 2017. године. Председавајући је ставио на гласање Записник са 16. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласoва „за“, усвојила Записник са 16. седнице Скупштине.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Посланик Дејан Максимовић, добио је писани Одговор од председника Покрајинске владе, на питање које је поставио на 10. седници Скупштине.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик др Иван Стијеповић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (једно питање). Потпредседник Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор;

2. Посланик Немања Шарчевић, Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање). Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланика није у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим посланик неће добити усмени одговор на питање. Покрајински секретаријат је одговор на питање затражио од Коридора Србије ДОО Београд и посланику је одговор достављен;

3. Посланица мр Маја Седларевић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (једно питање). Потпредседник Покрајинске владе доставио је посланици писани одговор;

4. Посланица Светлана Козић, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланици писани одговор;

5. Посланик Ивица Миланков, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор.

6. Посланик Драган Стјепановић, Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање). Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланика Драгана Стјепановића није у надлежности Покрајинске владе, те у вези са тим посланик неће добити усмени одговор на питање. Посланику је достављено обавештење, као и напомена да ће одговор добити у писаној форми након прибављања информација од надлежног предузећа ЈП „Путеви Србије“, којем је упућен допис у вези наведеног питања посланика,

7. Посланик Александар Зеленски, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (једно питање),

8. Посланик Ђурађ Јакшић, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор,

9. Посланик Ненад Боровић, Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије (једно питање),

10. Посланик Данијел Радић, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (два питања). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писане одговоре,

11. Посланик Немања Шарчевић, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање). Члан Покрајинске владе доставио је посланику писани одговор.

Посланик Дејан Максимовић, добио је писани Одговор од председника Покрајинске владе, на питање које је поставио на 10. седници.Посланик није затражио усмено образложење одговора.

Посланик др Иван Стијеповић, поставио је питање, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који је усмено одговорио на питање посланика.

Посланица мр Маја Седларевић, поставила је питање, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,који је усмено одговорио на питање посланице. Посланица мр Маја Седларевић поставила је потпитања на које је добила усмени одговор.

Посланица Светлана Козић, поставила је питање, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, који је усмено одговорио на питање посланице. Посланица Светлана Козић поставила је потпитање на које је добила усмени одговор.

Посланик Ивица Миланков, поставио је питање, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који је усмено одговорио на питање посланика.

Посланик Александар Зеленски, поставио је питање, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, који је усмено образложио да ће посланику доставити писани одговор.

Посланик Ђурађ Јакшић, поставио је питање, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Ђурађ Јакшић поставио је потпитање на које је добио усмени одговор, који је посланик прокоментарисао.

Пошто је истекло време за питања посланика, прешло се на утврђивање дневног реда.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 94 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Одбор за прописе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 20 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и 23 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 23 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 22 гласа „против“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предложено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда 17. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ и 12 гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА - БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 15. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1- 7 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ и 11 гласова против, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 8-12 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 15 гласова „против“, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 16-23 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 15 гласова „против“, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-7 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане су поднели: посланица Бранислава Јефтић (I) посланик Ненад Боровић (VI), Војислав Кулачанин, Милан Ћук и Данијел Радић(I), Ивана Зечевић и Ивица Миланков (I), Смиљана Гламочанин Варга, Милан Ћук и Данијел Радић (I), Ивана Зечевић и Немања Шарчевић (I), Јелена Делић и Немања Шарчевић (I), Ђурађ Јакшић и Ивица Миланков (I), Ђурађ Јакшић и Смиљана Гламочанин Варга (I), Милан Ћук и Драган Стјепановић (I), Смиљана Гламочанин Варга и Војислав Кулачанин (I), Данијел Радић и Војислав Кулачанин (I), Немања Шарчевић и Драган Стјепановић (I), Ђурађ Јакшић и Немања Шарчевић (I), Ивица Миланков и Ивана Зечевић (I), Милан Ћук и Јелена Делић (I), Драган Стјепановић и Јелена Делић (I), Ивана Зечевић и Данијел Радић (I), Драган Стјепановић и Војислав Кулачанин (I), Немања Шарчевић и Смиљана Гламочанин Варга(I).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, поднете амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету и Мишљење покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је утврдио исправку на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, коју је прихватио представник предлагача. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом и да су поднети амандмани на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету правно могући.

Посланик Ђурађ Јакшић предложио је да се, због спајања претреса, продужи време излагања на српском језику са пет на десет минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе са десет на 15 минута.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 31 гласом „за“, 70 гласова „против“ и једним уздржаним гласом предлог није прихватила.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је подсетио посланике да се, на основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу буџета претрес води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и претрес по тачкама 2-7 Дневног реда.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, председник Одбора за пољопривреду, Илона Пелт, Александар Зеленски, Арон Чонка, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Јован Лазаров.

Председавајући је одредио паузу од 14,05 до 15,12 часова.

Након паузе, председавајућа је констатовала да седници присуствује 81 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Након паузе, наставило се са радом по тачкама Дневног реда.

наставку претреса су учествовали: Бранислава Јефтић, Светлана Козић, Злата Ђерић, Мирослав Васин, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Ђурађ Јакшић, Роберт Колар, Милан Ћук, Стојанка Лекић, др Предраг Матејин, др Иван Стијеповић, Немања Шарчевић, Горан Гонђа, Милан Влаисављевић, Нада Мандић, Дејан Максимовић, Гордана Козловачки, Саша Шућуровић, Драган Стјепановић, Павел Сурови, Горан Пауновић, мр Маја Седларевић, Јелена Делић, Илија Маравић, Душан Јаковљев и Данијел Радић.

Посланицима Ђурађу Јакшићу, Ћук Милану и Данијелу Радићу је одузета реч.

Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду обавестио Скупштину да ће Скупштина наставити са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по Дневном реду.

Председавајући је, након одузимања речи посланику Данијелу Радићу, одредио паузу у трајању од 17,55 до 18,03 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 80 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса су учествовали: Предраг Гинцуљ и Ивана Зечевић.

Председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и претрес по тачкама 2-8 Дневног реда и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Посланици Бранислава Јефтић, Ненад Боровић, Милан Ћук, Ивана Зечевић, Смиљана Гламочанин Варга, Јелена Делић, Ђурађ Јакшић, Данијел Радић, Немања Шарчевић, Ивица Миланков и Драган Стјепановић образложили су поднете амандмане.

Посланици су остали при поднетим амандманима.

Председавајући је закључио претрес у појединостима.

Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Браниславе Јефтић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“, 76 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман I посланице Браниславе Јефтић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Војислава Кулачанина, Милана Ћука и Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа одбила Амандман посланика Војислава Кулачанина, Милана Ћука и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“, 70 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом одбила Амандман посланика Иване Зечевић и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варга, Милана Ћука и Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варга, Милана Ћука и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Иване Зечевић и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Јелене Делић и Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Јелене Делић и Немање Шарчевића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Ивице Миланкова.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“, 69 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Смиљане Гламочанин Варга.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“, 69 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Смиљане Гламочанин Варга.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Милана Ћука и Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Милана Ћука и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Смиљане Гламочанин Варга и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Данијела Радића и Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 68 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Данијела Радића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 71 гласом „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Немање Шарчевића и Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Немање Шарчевића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 15 гласова „за“, 70 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман посланика Ђурађа Јакшића и Немање Шарчевића .

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“, 71 гласом „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“, 69 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“, 71 гласом „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Ивице Миланкова и Иване Зечевић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Ивице Миланкова и Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“, 69 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“, 69 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“, 71 гласом „против“ два уздржана гласа одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Милана Ћука и Јелене Делић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“, 71 гласом „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Милана Ћука и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Драгана Стјепановића и Јелене Делић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“, 71 гласом „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Драгана Стјепановића и Јелене Делић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Иване Зечевић и Данијела Радића.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 9 гласова „за“, 71 гласом „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Иване Зечевић и Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“, 69 гласова „против“ и једним уздржаним гласом одбила Амандман посланика Драгана Стјепановића и Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Немање Шарчевића и Смиљане Гламочанин Варга.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“, 72 гласа „против“ и два уздржана гласа одбила Амандман посланика Немање Шарчевића и Смињане Гламочанин Варга.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 38. став 3. алинеја 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“, 21 гласом „против“ и једним уздржаним гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“, 22 гласа „против“ и једним уздржаним гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“, 20 гласова „против“ и два уздржана гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“, 20 гласова „против“ и једним уздржаним гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и 23 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и 23 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години.


Пошто је спојен претрес по тачкама 8-12 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА - БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ.

и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да донесе Покрајинске скупштинске одлуке са исправком у Покрајинској скупштинској одлуци о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема, наведеном у извештају Одбора.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Александар Андрић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић и Дејана Крсмановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид са елементима детаљне регулације на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа „за“ донела Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид са елементима детаљне регулације.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема са техничком исправком на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласа „за“ донела Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема са техничком исправком.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласа „за“ донела Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва-Бела Црква са елементима детаљне регулације на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ донела Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва-Бела Црква са елементима детаљне регулације.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ донела Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одуле о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије који је предложило Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднела је Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Председавајући је отворио претрес. Како није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе је утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председник Одбора за прописе Саша Левнајић је додатно образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Арон Чонка, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Миленко Јованов и Иштван Пастор.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И РЕГИЈА ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог меморандума о разумевању између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија) са Предлогом закључака и доставила Скупштини на разматрање.

Предлог меморандума претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог меморандума и донесе Закључке.

Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Смиљана Гламочанин Варга, проф. др Бранислава Белић, Дмитар Станишић и Катица Бенгин.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласа „за“, осам гласова „против“ и четири уздржана гласа усвојила Меморандум о разумевању између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија) и донела Закључке.


Пошто је спојен претрес по тачкама 16-23 прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку утврдио је:

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

и доставило их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Иван Стијеповић, Горан Пауновић, Миленко Јованов и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Данијел Радић поставио је два питања Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Посланик Александар Зеленски поставио је питање Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије.

Посланица Катица Бенгин поставила је питање Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова и питање Иштвану Пастору, председнику Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 17. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 21,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.