Сазив 2016-2020
Број седнице: 14
Датум одржавања: 31. 08. 2017.
Записник

са 14. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 31. августа 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Урош Кандић, Акош Елвеђи, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Весна Прћић, Лаура Рајновић Еветовић, Марко Каранфиловић, Милан Тодоровић, Милан Ћук и Дејан Чапо.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 13. седнице Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“, усвојила Записник са 13. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, констатовао да је заменици Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана Еви Вукашиновић, због поднете оставке, престала функција заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, о чему је Одбор обавестио Скупштину.

Председавајући је констатовао, у складу са чланом 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману, престанак функције заменици Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана Еви Вукашиновић, због поднете оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је Одбор за административна и мандатна питања констатовао да је Зоран Касаловић Скупштини поднео оставку на функцију заменика покрајинског секретара за финансије, као и да Зорану Касаловићу престаје функција заменика покрајинског секретара за финансије даном подношења оставке, односно са 12. јулом 2017. године, те је констатовао да је Зорану Касаловићу престала функција заменика покрајинског секретара за финансије.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Ивица Миланков, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање);

2. Посланик Ненад Боровић, Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије (једно питање).

Затим се прешло на питања посланика.

Посланик Ивица Миланков је поставио питање мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који је усмено одговорио на питање и на потпитање посланика.

Посланик Ненад Боровић, поставио је питање, Смиљки Јовановић, чланици Покрајинске владе и покрајинској секретарки за финансије, која је усмено одговорила на питање и потпитање посланика.

Посланик Немања Шарчевић указао је на повреду члана 86. Пословника о раду, јер му није омогућено да постави питање Покрајинској влади.

Пошто се завршило са питањима посланика, прешло се на утврђивање Дневног реда 14. седнице Скупштине. На предлог председавајућег утврђен је кворум. Председавајући је констатовао да седници присуствује 92 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. став 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је констатовао да је председник Покрајинске владе, у складу са чланом 185. став 2. Пословника о раду Скупштине, поднео Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за финансије.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и 8 гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.

- ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“, 17 гласова „против“ и једним гласом „уздржан“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на 14. седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласа „за“ и 12 гласова „против“, утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА
 6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2017.ГОДИНУ
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 10. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА;
  • - ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ
   - ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ
   - ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
   - ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
   - ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ
 11. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА;<
   - ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
   - ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ
   - ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ
   - ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
   - ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
   - ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 2. и 3. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“, са 17 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 10 и 11. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова „за“ и 19 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

-известилац надлежног одбора,

-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

-председник, односно представник посланичке групе,

-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за финансије на разматрање.

Уводно излагање поводом Предлога дао је Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог за избор Жељке Милошевић за заменика покрајинског секретара за финансије. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“ и седам гласова „против“ изабрала Жељку Милошевић за заменика покрајинског секретара за финансије.

Пошто је спојен претрес по тачкама 2. и 3. прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада је утврдила:

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, амандманe је поднео посланик Ненад Боровић (I-III).

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане посланика Ненада Боровића и Мишљење Покрајинске владе по амандманима претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке, а да одбије амандмане посланика Ненада Боровића.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017.годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане посланика Ненада Боровића претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом, а да су амандмани посланика Ненада Боровића, правно могући.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Скупштини се обратио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017.годину поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 158. став 1, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о Предлогу ребаланса буџета претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и претрес по тачки 2. Дневног реда.

У претресу су учествовали следећи посланици: Ненад Боровић, као известилац Одбора за пољопривреду, Ленка Ердељ, Светлана Козић, Арон Чонка, Ненад Боровић, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Лајош Паћи, Мирослав Васин, Сандра Ристић, Ивица Миланков, проф. др Бранислава Белић, Милан Влаисављевић, Миа Страјин, Ана Томанова Маканова, Немања Шарчевић, Горан Гонђа, Стојанка Лекић, Ивана Зечевић, Предраг Гинцуљ, Данијел Радић, Душан Стипановић, Милорад Лемић, мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретака за финансије.

Председавајући је отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

На члан 2. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднет је један амандман.

На члан 8. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднето је два амандмана.

Посланик Ненад Боровић је образложио поднете амандмане.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у појединостима.

Посланик Ненад Боровић је остао при поднетим амандманима.

Затим се прешло на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 26 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 25 гласова „за“ и 73 гласа „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 25 гласова „за“ и 72 гласа „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду Скупштине, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 75 гласова „за“ и 22 гласa „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o o изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је одредио паузу од 15,05 до 16,11 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 65 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Зорица Дамјановић, Ђурађ Јакшић, Ивана Зечевић, Миленко Јованов, Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог протокола о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Републике Српске са Предлогом закључака и доставила га Скупштини, на разматрање.

Предлог протокола са Предлогом закључака претходно је размотрио и Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог протокола и донесе Закључке.

Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Мирослав Васин, мр Маја Седларевић, Ђурађ Јакшић, проф.др Павле Будаков, Миленко Јованов, Драган Стјепановић, Александар Ђедовац, Мирослав Родић, Снежана Седлар и Огњен Бјелић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Мр Маја Седларевић је указала на техничку грешку у члану 1. Предлога протокола. Огњен Бјелић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прихватио је исправку.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог протокола са Предлогом закључака на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ усвојила Протокол о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Републике Српске и донела Закључке.

Председавајући је у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду обавестио посланике да ће Скупштина наставити са радом и после 19,00 часова, све док не заврши рад по утврђеном Дневном реду.


6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем за 2016.годину, на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Годишњи извештај предходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Александар Зеленски, Ивана Зечевић, Зоран Вранешевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 15 гласова „против“ усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2016. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2016. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Ласло Кормањош, Мирослав Васин, Немања Шарчевић, Катица Бенгин, Саша Шућуровић, Јелена Делић. Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2016. годину.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2016. годину.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ;

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2016. годину, ради давања сагласности.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2016. годину је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2016.годину и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда предходно су разматрали Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовали Палимир Тот, подсекретар у покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Катица Бенгин, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Драгомир Лалић, Милорад Лемић, Војислав Кулачанин, Јованка Чолак - Кираљ, Александар Ђедовац, Душко Ћутило, вд директор Фонда за за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

Председавајући је затворио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2016. годину на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 17 гласова „против“ усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2016.годину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Посланик Арон Чонка доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Пословника о раду скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке предходно је размотрио Одбор за националну равноправност. Одбор је предложио Скупштини да не донесе Одлуку.

Председник Одбора за националну равноправност, Бојан Костреш је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, на седници Одбора издвојио мишљење, које није образложио на седници Скупштине.

Предлог одлуке предходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је посланик Арон Чонка. Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовали посланици: Иштван Пастор, Мирослав Васин, Ђурађ Јакшић, проф.др Павле Будаков, Миленко Јованов, Светлана Козић, Арон Чонка. Председавајући је закључио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.

Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова „за“ и 60 гласова „уздржан“ није донела Одлуку о измени Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је спојен претрес по тачкама 10. и 11. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.


11.тачка дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА“МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање и науку утврдио је Предлоге одлуке о разрешењу и Предлоге одлука о именовању чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао посланик Александар Јовановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и девет гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 10 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 12 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ и 11 гласова „против“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је, Скупштина са 77 гласова „за“ донела Одлуку о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Арон Чонка поставио је два посланичка питања Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине.

Посланица Катица Бенгин поставила је посланичко питање председнику Скупштине, Иштвану Пастору, који јој је одговорио.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 14. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 22,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.