Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 13
Dátum konania: 16. 06. 2017.
Zápisnica

sa 13. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 16.juna 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Darko Bađok, Jelena Balašević, Amir Bislimi, mr farm. Dragana Đurić Bulatović, Zorica Damjanović, Dušan Jakovljev, Uroš Kandić, Gordana Kozlovački, Dragomir Lalić, Goran Paunović, Miroslav Rodić, dr Tatiana Vujačić, Saša Šućurović, Milan Todorović i Ana Tomanova Makanova.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio poslanike da je sednicu sazvao za petak, zbog ranijih preuzetih obaveza.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 12. sednice Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, usvojila Zapisnik sa 12. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da ga je zamenik predsednika Poslaničke grupe“DS - DSHV“, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio da je Poslanička grupa“DS - DSHV“ za svog predsednika izabrala poslanika Gorana Paunovića.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Đurađ Jakšić, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (jedno pitanje); 2. Poslanica Ivana Zečević, Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu (jedno pitanje); 3. Poslanik Danijel Radić, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje); 4. Poslanik Ivica Milankov, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje); 5. Poslanica Sandra Ristić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje);6. Poslanik Ivana Zečević, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje).

Predsedavajući je obavestio poslanike da mu je predsednik Pokrajinske vlade dostavio obaveštenja u kojima je navedeno da pitanja koja su mu postavili poslanici Ivica Milankov i Sandra Ristić nisu u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim neće dobiti odgovor na postavljena pitanja.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kom je navedeno da postavljeno pitanje poslanika Ivane Zečević nije u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim neće dobiti odgovor na postavljeno pitanje.

Zatim se prešlo na pitanja poslanika.

Poslanik Đurađ Jakšić je postavio pitanje Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, koji je usmeno odgovorio na pitanje i na potpitanje poslanika.

Poslanik Ivana Zečević, postavila je pitanje, Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu, koji je usmeno odgovorio na pitanje i potpitanje poslanika.

Poslanik Danijel Radić, postavio je pitanje, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo ,koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanik Nemanja Šarčević se obratio predsedniku Skupštine smatrajući da je došlo do povrede čl. 197 i 198. Poslovnika o radu Skupštine jer nije dobio odgovor na pitanje koje je uputio Pokrajinskoj vladi, niti je dobio pravo da postavi to pitanje pred skupštinskom govornicom. Predsedavajući je zamolio poslanika da, ukoliko je moguće, pitanje postavi na kraju sednice.

Pošto je se završilo sa pitanjima poslanika, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 13. sednice Skupštine. Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum.Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 91 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13.sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i šest glasova „protiv“predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na 13. sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“, utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
 12. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 2-8 utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“, sa 15 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim„ glasom predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 13 i 14. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aron Čonka, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Svetlana Kozić, Ivana Zečević, Milan Ćuk, Nemanja Šarčević i Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade,

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je Predlog pokrajinske skupštinske odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 72 glasa “za“ i 22 glasa “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 2-8 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada je utvrdila:

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada je, na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, utvrdila amandmane (I-V) i dostavila ih Skupštini. Amandmani Pokrajinske vlade, u smislu člana 151. Poslovnika o radu, postaju sastavni deo predloga akta i o njima se odvojeno ne glasa.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je razmotrila amandmane i predložila Skupštini da ih odbije.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane poslanika na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta i Mišljenje Pokrajinske vlade po amandmanima prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke, a da odbije amandmane poslanika.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane poslanika na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta i Mišljenje Pokrajinske vlade po amandmanima prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani poslanika na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, pravno mogući.

Poslanik Đurađ Jakšić je u skladu sa članom 90. stav 3 Poslovnika o radu Skupštine predložio, pošto je spojen pretres po tačkama iz oblasti poljoprivrede sa Predlogom Pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, da se odredi drugo vreme izlaganja poslanika i to za predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe u trajanju od 15 minuta a izlaganje za poslanike u trajanju od 10 minuta. Predsedavajući je predlog poslanika Đurađa Jakšića stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa „za“ i 65 glasova „protiv“predlog nije usvojila.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Skupštini se obratio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 158. stav 1, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o predlogu rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i pretres po tačkama 3-8 Dnevnog reda.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,32 do 15,37 časova.Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 78 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nakon pauze, u pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Svetlana Kozić, mr Arsen Kurjački, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Radoslav Striković, Jovan Lazarov, Milenko Jovanov, dr Ivan Stijepović, Aron Čonka, Miroslav Vasin, Milan Ćuk, Sreten Jovanović, Stojanka Lekić, Matija Kovač, Dejan Maksimović, Ivica Milankov, prof. dr Pavle Budakov, Dragana Milošević, Ljubodrag Miščević, Ivana Zečević, Goran Gonđa, Ilija Maravić, Nada Mandić, Nemanja Šarčević, Aleksandar Đedovac, Jelena Jovanović, Vojislav Kulačanin, Saša Levnajić, mr Milica Kirćanski, Danijel Radić, Milorad Lemić, Jelena Delić, dr Predrag Matejin, mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine obavestio Skupštinu da će Skupština nastaviti sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po tačkama utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Na član 3. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podneto je III amandmana.

Na član 8. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podneto je X amandmana.

U skladu sa članom 148. stav 3. i 4. Poslovnika o radu Skupštine podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži amandman u trajanju do dva minuta. Ako je amandman podnelo više poslanika pravo da ga obrazloži ima predstavnik podnosilaca amandmana, a ukoliko on nije naznačen, predstavnik podnosioca je prvi potpisani poslanik.

Poslanik Nenad Borović je obrazložio podnete amandmane.

Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Vojislavom Kulačinom na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Nemanja Šarčević je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Danijelom Radićem na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Ivana Zečević je obrazložila amandmane (I-II) koje je podnela sa poslanikom Draganom Stjepanovićem na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Ćuk Milan je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Jelenom Delić na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Ivana Zečević je obrazložila Amandman koji je podnela sa poslanikom Smiljanom Glamočanin Vargom na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Dragana Stjepanovića je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Jelenom Delić na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Danijel Radić je obrazloži Amandman koji je podneo sa poslanikom Vojislavom Kulačaninom na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Ćuk Milan je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Nemanjom Šarčevićem na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio Amandman koji je podneo sa poslanikom Smiljanom Glamočanin Vargom na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Poslanici Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Nemanja Šarčević, Ivana Zečević, Milan Ćuk, Vojislav Kulačanin i Dragan Stjepanović ostali su pri amandmanima koje su podneli na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 20 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 20 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ćuk Milana i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Ćuk Milana i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Smiljane Glamočanin Varge. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman Ivane Zečević i Smiljane Glamočanin Varge.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dragana Stjepanovića i Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Dragana Stjepanovića i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Vojislava Kulačanina i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Vojislava Kulačanina i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ćuk Milana i Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Ćuk Milana i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakišića i Smiljane Glamočanin Varge. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Đurađa Jakišića i Smiljane Glamočanin Varge.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića koji je podnet na član 8. razdeo 24 Predloga. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića koji je podnet na član 8. razdeo 24 Predloga.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Đurađa Jakšića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Nemanje Šarčevića i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića koji je podnet na član 8. razdeo 25 Predloga. . Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman Ivane Zečević i Dragana Stjepanovića koji je podnet na član 8. razdeo 25 Predloga.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu Skupštine , o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 70 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017.godinu

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin i Đurađ Jakšić

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 11 glasova“protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aron Čonka, Miroslav Vasin, Vesna Prćić i Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane je podneo poslanik Nenad Borović (I-VII).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom amandmana.

Uskladu sa članom 149. stav 3. Poslovnika o radu, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se navedeni amandmani razmotre bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, u predloženom tekstu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i da su amandmani pravno mogući.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Zelenski, Ivana Zečević, Zoran Vranešević, Snežana Sedlar, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Poslanik Nenad Borović je obrazložio podnete amandmane.

Predsedavajući je zaključio pretres. Poslanik Nenad Borović je ostao pri podnetim amandmanima, te je Skupština prešla na izjašnjavanje povodom njih.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 66 glasova“protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 66 glasova“protiv“ odbila Amandman VII poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.


12. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu podneo Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova i Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta, na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Goran Gonđa. Pošto nije više bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 8. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, zamenike bira Skupština većinom glasova ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova izabere Snežana Knežević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 69 glasova „za“, četiri glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova izabrala Snežanu Knežević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta izabere Milan Dakić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika i to sa 68 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta izabrala Milana Dakića.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, zamenici polažu zakletvu pred Skupštinom, što su oni i učinili. Predsedavajući je čestitao novoizabranim zamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i poželeo im je uspešan rad.

Pošto je spojen pretres po tačkama 13. i 14., prešlo se na rad po tim tačkama.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu, sa tehničkom ispravkom na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Ivan Stijepović

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dostavio je Skupštini odgovor na poslaničko pitanje poslanika Arona Čonke. Poslanik Aron Čonka, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, prokomentarisao je odgovor i postavio dopunsko na koje mu je usmeno odgovorio Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Poslanica Katica Bengin ukazala je predsedavajućem da nije dobila Odgovor na poslaničko pitanje koje je uputila, još u decembru 2016. godine ,Predragu Vuletiću,pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 13. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 23,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.