Сазив 2016-2020
Број седнице: 11
Датум одржавања: 12. 04. 2017.
Записник

са 11. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 12. априла 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Смиљана Гламочанин Варга, Урош Кандић, Војислав Кулачанин, Дејан Максимовић, Станка Михајлов, Снежана Седлар, др Иван Стијеповић, Миа Страјин, Милан Тодоровић, Ана Томанова Маканова и Милан Ћук.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Десете седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 84 гласа „за“ , усвојила Записник са Десете седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да je Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Елвеђи Акошу, са Изборне листе „Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás - VMDK - Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију - Др Тамаш Корхец - ДЗВМ - Арон Чонка“.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом усвојила Извештај о потврђивању мандата посланику и на тај начин потврдила мандат посланику Елвеђи Акошу са Изборне листе „Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás - VMDK - Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију - Др Тамаш Корхец - ДЗВМ - Арон Чонка“.

Председавајући је констатовао да је дошло до промене састава Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије“, тако што су посланици Горан Гонђа и Славенко Унковић приступили Посланичкој групи , као и да је Посланичка група „Социјалистичка партија Србије“ променила назив у Посланичка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“.

Председавајући је обавестио посланике да је дошло до промене састава Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, тако што је посланик Јована Меденица, приступила Посланичкој групи.

Председавајући је обавестио посланике да је дошло до промене састава Посланичке групе „ДС-ДСХВ“, тако што је посланик Борислав Новаковић, иступио из Посланичке групе, као и да ће Посланичка група на једној од наредних седница одредити новог председника Посланичке групе.

Председавајући је обавестио Скупштину да је у Скупштини АП Војводине образована Посланичка група „АЛТЕРНАТИВА ЗА ВОЈВОДИНУ - МАЂАРСКИ ПОКРЕТ - ДЗВМ – НОВА СРБИЈА - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom – VMDK – Uj Szerbia”. За председницу је одређенa посланица Јелена Балашевић, а за заменика председника посланик Арон Чонка.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

 1. Посланик Јелена Делић, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (једно питање).
 2. Посланик Немања Шарчевић, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (једно питање).
 3. Посланик Драган Стјепановић, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. (једно питање),
 4. Посланик Данијел Радић, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (два питања).

Посланик Јелена Делић, поставила је питање, Владимиру Галићу, који је усмено одговорио на питање посланика.

Посланик Немања Шарчевић, поставио је питање, Владимиру Галићу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Драган Стјепановић, поставио је питање, мр Вуку Радојевићу. На питање посланика Драгана Стјепановића, одговорио је Игор Мировић, председник Покрајинске владе.Посланик Данијел Радић, поставио је два питања, Огњену Бјелићу, који је усмено одговорио на прво питање посланика, док је на друго питање посланика Данијела Радића усмено одговорио Ненад Грбић, Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Пошто су исцрпљена питања посланика, прешло се на утврђивање Дневног реда 11. седнице Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум. Председавајући је констатовао да седници присуствује 97 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и седам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КАНАЛА БЕГЕЈ;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе поднео је Скупштини предлоге за разрешење и избор заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предлажено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 11. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ и седам гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КАНАЛА БЕГЕЈ;
 6. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2016. ГОДИНУ;
 7. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2016. ГОДИНУ;
 9. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;
 10. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1-5 утврђеног Дневног реда. Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ и шест гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 9-10 утврђеног Дневног реда

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и седам гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 11-13 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ и седам гласова „против“, предлог усвојила.

Председница Посланичке групе „АЛТЕРНАТИВА ЗА ВОЈВОДИНУ - МАЂАРСКИ ПОКРЕТ - ДЗВМ – НОВА СРБИЈА - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom – VMDK – Uj Szerbia” обавестила је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Акош Елвеђи, приступио Посланичкој групи.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

-известилац надлежног одбора,

-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

-председник, односно представник посланичке групе,

-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-5 прешло се на рад по тим тачкама.

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН;

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“;

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“;

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“;

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КАНАЛА БЕГЕЈ;

Покрајинска влада утврдила је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:мр Арсен Курјачки, Роберт Колар, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Љубодраг Mишчевић, Ивана Зечевић, Дарко Бађок, Немања Шарчевић, Илија Маравић, Драган Драгић.

Председавајући је поздравио делегацију из Краљевине Јордан која је била у посети Скупштини АП Војводине и пожелео им добру заједничку сарадњу.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина је са 89 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина је са 91 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина је са 90 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман доставио је Скупштини Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2016. годину са исправком.

Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана са исправком претходно су размотрили Одбор за националну равноправност, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику,рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за равноправност полова и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић је додатно образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др. Предраг Матејин, Ленка Ердељ, Арон Чонка, мр Маја Седларевић, Ђурађ Јакшић, Драгомир Лалић, Миленко Јованов, Александар Јовановић, Немања Шарчевић, проф. др Павле Будаков, Ивана Зечевић, Горан Гонђа, Милица Кирћански.

Председавајући је закључио претрес и констатовао је да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2016. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Предлогом закључка на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио је Скупштини да размотри и усвоји Извештај и донесе Закључак.

Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије.

Након уводног излагања, председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Арон Чонка, Боровић Ненад, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић и Ђанковић Александра.

Председавајући је закључио претрес и након стављања Извештаја на гласање, констатовао је да је Скупштина са 62 гласа „за“ и 11 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и донела Закључак.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2016. годину на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2016. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

У претресу су учествовали: Јелена Делић, мр Светлана Бабић, Стојанка Лекић, Ђурађ Јакшић и Горан Гонђа.

Након закључења претреса и стављања Извештаја на гласање, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и 15 гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 9 и 10 прешло се на рад по тим тачкама.


9. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;


10. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини предлоге за разрешење и избор заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај на разматрање.

Председника Покрајинске владе Игор Мировић је образложио предлоге.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог за разрешење заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и седам гласова“против“разрешила Баста Радета, са функције заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Председавајући је ставио Предлог за избор заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај на гласање.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и седам гласова „против“ изабрала Бошковић Мирослава, за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Пошто је спојен претрес по тачкама 11-13, прешло се на рад по тим тачкама.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

Одбор за образовање и науку Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду, Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Правног факултета у Новом Саду и Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Правног факултета у Новом Саду, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“донела Одлуку о разрешењу члана Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“донела Одлуку о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Пошто није било пријављених за реч председавајући је након стављања Предлога одлуке на гласање констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто смо окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада доставила је Скупштини одговоре на посланичка питања посланика Александра Јовановића и Зорана Вранешевића.

Зоран Вранешевић, је у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине је искористио право да коментарише Одговор на своје посланичко питање.

Посланик Ивица Миланков поставио је усмено посланичко питање на које је усмено одговорио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Пошто није било више посланичких питања, председавајући је закључио 11. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16,00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.