Saziv 2016-2020
Session number: 7
Date of event: 24. 11. 2016.
Minutes

sa Sedme sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 24. novembra 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 117 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Dejan Maksimović i Milan Todorović.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za Sedmu sednicu dostavljen i Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine, održane 28. septembra 2016. godine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Đorđe Stojšić, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Đorđu Stojšiću.

Predsedavajući je, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, konstatovao da je poslaniku Đorđu Stojšiću prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „Dosta je bilo – Saša Radulović“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, jer je poslanik Arsen Kurjački, isključen iz Poslaničke grupe „Dosta je bilo – Saša Radulović“.

Predsedavajući je, takođe, obavestio Skupštinu, da je u Skupštini AP Vojvodine 01. novembra 2016. godine obrazovana nova poslanička grupa "Alternativa za Vojvodinu – Mađarski pokret – DZVM – Alternativa a Vajdaságért – Magyar mozgalom - VMDK". Za predsednika Poslaničke grupe određen je prof. dr Tamaš Korhec, a za zamenicu predsednika Jelena Balašević.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao razloge za prestanak funkcije Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, Aniko Muškinja Hajnrih i zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta, Mariji Kordić, i o tome obavestio Skupštinu.
Predsedavajući je konstatovao, u skladu sa članom 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu da je Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, Aniko Muškinja Hajnrih, prestala funkcija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, zbog isteka mandata.
Predsedavajući je konstatovao, u skladu sa članom 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu da je zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta, Mariji Kordić, prestala funkcija zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, zbog isteka mandata.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1.    Poslanik Tamaš Korhec, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. (jedno pitanje).
2.    Poslanik Aron Čonka, predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću (jedno pitanje). Na pitanje poslanika Arona Čonke, Odgovor je dostavila Pokrajinska vlada u pisanom obliku, koji je i poslaniku dostavljen. S obzirom da predsednik Pokrajinske vlade Igora Mirovića nije bio prisutan na sednici i da je odgovor dostavljen u pisanom obliku, okončan je rad u vezi sa tim pitanjem poslanika.
3.    Poslanik Smiljana Glamočanin Varga, Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji su pitanje prosledili Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kao nadležnom za oblast iz koje je pitanje postavljeno. (jedno pitanje)
4.    Poslanik Ivana Zečević, Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu (jedno pitanje).

Poslanik Tamaš Korhec, postavio je pitanje, Miroslavu Štatkiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Na postavljeno potpitanje, odgovor je, takođe, dao Miroslav Štatkić. Na drugo pismeno postavljeno pitanje poslanika Tamaša Korheca, Miroslav Štatkić nije odgovorio navodeći da pitanje nije ni dobio, kao i da će nakon što utvrdi gde se nalazi pitanje,  na njega pismeno odgovoriti.
Poslanik Smiljana Glamočanin Varga, postavila je pitanje, Predragu Vuletiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Na postavljeno potpitanje, odgovor je, takođe, dao Predrag Vuletić.
Poslanik Ivana Zečević, postavila je pitanje, Vladimiru Batezu, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Na postavljeno potpitanje, odgovor je, takođe, dao Vladimir Batez.
Pošto su iscrpljena pitanja poslanika, prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.
Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 100 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU RADI REFINANSIRANjA DELA JAVNOG DUGA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ deset glasova „protiv“ i tri „uzdržana“ glasa predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasa „za“ devet glasova „protiv“ i tri „uzdržana“ glasa predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predlaženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda Sedme sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

  1. IZBOR POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU RADI REFINANSIRANjA DELA JAVNOG DUGA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BLIŽEM UREĐIVANjU NAČELA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2016-2018. GODINE;
  7. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2016. GODINE;
  8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2015. GODINU;
  9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
  10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa po tačkama 2. i 3. utvrđenog Dnevnog reda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

Grupa poslanika je, na osnovu člana 7. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu predložila prof. dr Zorana Pavlovića za Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.
Predstavnik predlagača, Milenko Jovanov, dodatno je obrazložio predlog.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: prof. dr Tamaš Korhec, Dragan Stjepanović, Lenka Erdelj, Svetlana Kozić, Borislav Novaković, mr Maja Sedlarević, prof. dr Pavle Budakov, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Damir Zobenica, Miroslav Vasin, Smiljana Glamočanin Varga, Jelena Jovanović, Nemanja Šarčević i Dragana Đurić Bulatović.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, dvotrećinskom većinom, izabrala prof. dr Zorana Pavlovića za Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.
Nakon izbora, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, položio je pred Skupštinom zakletvu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 2 i 3 prešlo se na rad po tim tačkama.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU RADI REFINANSIRANjA DELA JAVNOG DUGA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da su predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju podneo je Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2 i 3.
U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Aron Čonka, Đorđe Milićević, Miroslav Vasin, Milenko Jovanov i Branislav Bogaroški.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,05 do 15,17 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 76 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Saši Šućuroviću, sa Izborne liste „Nenad Čanak - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Digni glavu!“.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Saši Šućuroviću sa Izborne liste „Nenad Čanak - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Digni glavu!“
Predsednik Poslaničke grupe „Liga socijaldemokrata Vojvodine”, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Saša Šućurović, pristupio Poslaničkoj grupi „Liga socijaldemokrata Vojvodine”.
Nakon potvrđivanja mandata poslaniku, nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.

U nastavku pretresa su učestvovali: Aleksandra Đanković, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov, dr Ivan Stijepović, Đorđe Milićević, Nenad Borović, Dušan Jakovljev, prof. dr Pavle Budakov, Borislav Novaković,Ivana Zečević, dr Predrag Matejin, Ilija Maravić, Milan Ćuk, Milenko Jovanov, Aleksandar Đedovac i Snežana Sedlar i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“, 28 glasova „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“, 30 glasova „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BLIŽEM UREĐIVANjU NAČELA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke Amandman je podnela poslanik Ivana Zečević.
Amandman je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila Amandman poslanika Ivane Zečević.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Amandman prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da odbije Amandman.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Amandman prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Amandman poslanika Ivane Zečević pravno moguć, a da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio Skupštini da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku sa tehničkom ispravkom navedenom u izveštaju odbora.
Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Poslanik Ivana Zečević obrazložila je podneti Amandman.
U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Mihalj Njilaš, Ivana Zečević, Aleksandar Jovanović, Milan Ćuk, Đurađ Jakšić i Zorica Damjanović.
Predsedavajući je oduzeo reč poslaniku Milanu Ćuku.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Poslanik Ivana Zečević ostala je pri podnetom Amandmanu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman  poslanika Ivane Zečević.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman  poslanika Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta sa ispravkom.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i deset glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta.
Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu, obavestio Skupštinu da će se nastaviti sa radom na sednici i posle 19,00 časova, dok se na završi rad po Dnevnom redu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;
Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za omladinu i sport i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Batez, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Dejan Čapo, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa i Đurađ Jakšić, Stojanka Lekić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasa „za“  donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2016-2018. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2016-2018. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Član Odbora za omladinu i sport, Nemanja Šarčević, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Predlog u skladu sa pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Batez, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Nemanja Šarčević, Aron Čonka, dr Ivan Stijepović, Vladimir Batez, Laslo Kormanjoš, Borislav Novaković, prof. dr Pavle Budakov, Stojanka Lekić, Goran Gonđa, Aleksandar Zelenski, Sanja Žigić, Đurađ Jakšić i Aleksandar Đedovac.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2016-2018. godine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasa „za“ i dva glasa „uzdržana“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2016-2018. godine.

Predsedavajući je odredio pauzu u 20,25 časova do 20,40 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 87 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.
Nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2016. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – septembar 2016. godine.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Uvodno izlaganje podneće Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Aleksandra Đanković, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački i Milan Ćuk.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – septembar 2016. godine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“, šest glasova „protiv“ i pet glasova „uzdržanih“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – septembar 2016. godine.


8. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2015. GODINU;

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2015. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Aron Čonka, Svetlana Kozić, Nenad Borović, Radoslav Striković, Jelena Delić i Ljubodrag Miščević.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ i šest „uzdržanih“ glasova prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2015. godinu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu, da je član Odbora za pitanja ustavno – pravnog položaja Pokrajine biran iz reda istaknutih naučnih i stručnih radnika, prof. dr Zoran Pavlović, podneo ostavku na to mesto, zbog izbora na funkciju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Predsedavajući je predložio da se Predlog odluke, koji vam je dostavljen poslanicima, dopuni da je prof. dr Zoranu Pavloviću prestala funkcija člana Odbora za pitanje ustavno-pravnog položaja Pokrajine.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa dopunom na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio Skupštinu da je na Šestoj sednici Skupštine AP Vojvodine, usmeno, poslaničko pitanje postavio je poslanik Nenad Borović, članu pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dostavio je Skupštini Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Nenada Borovića, koji je dostavljen poslanicima.
U skladu sa članom 205. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, poslaničko pitanje, u pisanom obliku, postavili su poslanici: Aron Čonka, Svetlana Kozić, Katica Bengin i Zlata Đerić.
Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Arona Čonke, koji je dostavljen poslanicima.
Poslanik Aron Čonka je komentarisao odgovor Pokrajinske vlade na njegovo poslaničko pitanje.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Sedmu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 22,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.