Сазив 2016-2020
Число схадзки: 4
Датум отримованя: 18. 07. 2016.
Записнїк

са Четврте седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 18. јула 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,16 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Гавра Аврамов, Јована Балашевић, Амир Бислими, Александар Зеленски, др Иван Стијеповић, Бранислава Јефтић, Саша Левнајић, Роберт Колар, и Ђорђе Стојшић.

Преседавајући је подсетио посланике да су им уз сазив за данашњу седницу достављени записници са Друге и Треће седнице Скупштине, одржане 20. јуна 2016.године. Након чега је ставио на гласање Записник са Друге седнице Скупштине АП Војводине.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ усвојила Записник са Друге седнице Скупштине.

Председавајући ставио на гласање Записника са Треће седнице Скупштине АП Војводине.Након гласања, председавајући је Констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ усвојила Записник са Треће седнице Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици Срђан Кружевић и Раде Баста, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднели оставке на функције посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднете оставке и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима Срђану Кружевићу и Радету Басти.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланицима, Срђану Кружевићу и Радету Басти, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднетих оставки, као и да ће се Одлуке Скупштине доставити Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новим посланицима.

Председавајући је констатовао да је Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланицима Драгани Ђурић Булатовић, Тихомиру Стојаковићу и Предрагу Петровићу, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 104 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланицима и на тај начин потврдила мандате Драгани Ђурић Булатовић, Тихомиру Стојаковићу и Предрагу Петровићу, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

Председавајући је обавестио посланике да је у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду дошло до промене састава Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ тако што су посланици : Здравко Симић, Драгана Ђурић Булатовић, Тихомир Стојаковић и Предраг Петровић, приступили овој Посланичкој групи. Председавајући је обавестио посланике да је Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао да заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова, Даници Тодоров, због истека мандата, престаје функција заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Затим је председавајући констатовао да је, у складу чаном 12. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману престала функција заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова, Даници Тодоров, због истека мандата.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Посланици су Предлог дневног реда добили уз сазив за Четврту седницу Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога акта чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман предложио да се, у складу са чланом 87. ст. 2. и 5. Пословника о раду, из предложеног дневног реда Четврте седнице Скупштине повуче тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА. Председавајући је обавестио посланике да предлог за повлачење тачке дневног реда - ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА доставили су и Миленко Јованов, председник Посланичке групе „Александар Вучић- Србија побеђује“ и проф. др Павле Будаков, председник Посланичке групе Социјалистичка партија Србије.

Председавајући је обавестио посланике, с обзиром да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман повукао тачку дневног реда, посланици се неће изјашњавати о предлогу посланичких група.

Одбор за образовање и науку предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштина АП Војводине доставила је Покрајинској влади на мишљење:

- ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА- ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2015. ГОДИНУ;

- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ.

Пошто Покрајинска влада није доставила мишљења поводом извештаја, председавајући је, у складу са чланом 144. став 4. Пословника о раду Скупштине, ставио на гласање предлог да се наведени извештаји размотре без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ предлог усвојила.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Четврту седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Четврту седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, са ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ;
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНУ;
 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНУ;
 6. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, ЗА 2015. ГОДИНУ;
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2015. ГОДИНУ;
 11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ;
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2015. ГОДИНУ;
 14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2015. ГОДИНУ;
 15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
 20. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4 и 5 утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Председвајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 16 и 17 утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог је ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ усвојила предлог .

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 18 и 19 утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог је ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“ усвојила предлог

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 21 и 22 утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог је ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ усвојила предлог .

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника о раду Скупштине по коме је време излагања на српском језику сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио посланике на члан 91. став 1,2,3 и 4. Пословника о раду Скупштине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

- предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

- известилац надлежног одбора,

- посланик који је на седници одбора издвојио мишљење

- председник, односно представник посланичке групе,

- посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћени потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односе ограничења у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односе ограничења у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 95. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


ПРВА тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;

Председник Покрајинске владе доставио Скупштини Предлог за избор заменика покрајинских секретара на разматрање.

Председник Покрајинске владе, дана 15. јула 2016. године, доставио је Скупштини нови текст Предлога за избор заменика покрајинских секретара којим се замењује Предлог који је достављен посланицима дана 08. јула 2016. године, на разматрање.

Игор Мировић, председника Покрајинске владе је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, проф.др. Тамаш Корхец и Борислав Новаковић.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог за избор Отот Роберта, за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“'' гласова и 18 гласова „против“ изабрала Отот Роберта, за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Милана Ковачевића, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“'' 16 гласова „против“ и два „ уздржана“ гласа изабрала Милана Ковачевића, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор др Небојше Кузмановића, за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“'' 16 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа изабрала др Небојшу Кузмановића, за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор мр сц. мед. др Иванке Савић, за заменика покрајинског секретара за здравство. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“'' 16 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа изабрала мр сц. мед. др Иванку Савић, за заменика покрајинског секретара за здравство.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор др Милке Будаков, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Председавајући је констатовао да је Скупштина је са 75 гласова „за“, 11 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа изабрала др Милку Будаков, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор мр Горана Иванчевића, за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова „за“ 14 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала мр Горана Иванчевића, за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Александра Андрића, за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ 15 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала Александра Андрића, за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор проф.др Душице Ракић, за заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност. Председавајући је констатовао да је Скупштина је са 79 гласова „за“ 15 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала проф.др Душицу Ракић, за заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Радета Басте, за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Председавајући је констатовао да је Скупштина је са 79 гласова „за“'' 14 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала Радета Басту, за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Љубомира Станисављева, за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину. Председавајући је констатовао да је Скупштина је са 78 гласова „за“ 14 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала Љубомира Станисављева, за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор мр Павла Почуча, за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам. Председавајући је констатовао да је Скупштина је са 77 гласова „за“ 14 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ изабрала мр Павла Почуча, за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам.


ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Прњдседавајући је отворио претрес.У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Илона Пелт,Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Миленко Јованов, Борислав Новаковић, Дејан Максимовић, Мирослав Васин, потпрдседник Скупштине, Милан Ћук, проф. др Павле Будаков, Илија Маравић, Гордана Козловачки, Ивана Зечевић, Јованка Чолак Киралу, Немања Шарчевић, Душан Стипановић, Александар Ђедовац.

Председавајући је подсетио посланике да на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је Предлог покрајинске скупштинске одлуке ставио на гласање. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и осам гласова“против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.


ТРЕЋА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2015. годину.

Извештај Омбудсмана претходно су размотрили: Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за образовање и науку, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за представке и предлоге, Одбор за националну равноправност, Одбор за безбедност, Одбор за буџет и финансије и Одбор за равноправност полова.

Председавајући је обавестио посланике да је члан Одбора за организацију управе и локалну самоуправу, Дарко Бађок, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.

Анико Ширкова ,заменица покрајинског заштитника грађана је додатно образложила Извештај.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Дарко Бађок, Ана Томанова Маконова.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 13,53 до 15,07 часова.

Након паузе преседавајући је констатовао да је у сали присутно 84 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.(Има кворум).

Пре ного се прешло на излагања представника посланичких група у претресу, председавајући је обавестио посланике да је Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланицима Јовани Меденици и Славенку Унковићу са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС). Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланицима Јовани Меденици и Славенку Унковићу са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

У претресу у наставку су учествовали: Ленка Ердељ, Светлана Козић, Маја Седларевић, Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић, Зоран Вранешевић, Миленко Јованов, Арон Чонка, Александар Јовановић, Гордана Козловачки, Смиљана Гламочанин Варга, Драгомир Лалић, Стојанка Лекић, Милан Ћук, др Предраг Матејин, Александар Ђедовац, Јелена Јовановић, и Немања Шарчевић.

Председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2015. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015. годину.

На предлог посланика Борислава Новаковића, председавајући је ставио на гласање повреду члана 97. Пословника о раду Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да са 13 гласова „за“ и 67 гласова“против“ није повређен наведени члан Подловника о раду Скупштине..

Председавајући је подсетио посланике да су изгласали спојени претрес по тачкама 4 и 5 Дневног реда Четврте седнице Скупштине.


ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНУ;


ПЕТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНУ;

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Фонда за капитална улагања АП Војводине, за период 01.01. до 31.12.2013. годину и Извештај о пословању Фонда за капитална улагања АП Војводине, за период 01.01. до 31.12.2014. годину, на разматрање и усвајање.

Извештаје о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и не усвоји извештаје о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Игор Мировић, председник Покрајинске владе,Јован Лазаров, Светлана Козић, Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, Миленко Јованов, Ненад Боровић, Ивана Зечевић, Радослав Стриковић, Горан Савић, Матија Ковач, Мирослав Васин,потпредседни Скупштинр, Милан Ћук, Милан Влаисављевић, Илија Маравић, Зоран Суботић , Гордана Козловачки, др Зоран Гојковић, Војислав Кулачанин, Предраг Гинцуљ, Милица Кирћански, др Зоран Славујевић, Милорад Лемић, Дарко Бађок, Драган Стјепановић - председавајући је након опомене и упозорења посланику због ометања рада Скупштине- , одузео реч; и др Предраг Матејин. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Фонда за 2013. годину на гласање.

Преседавајући је констатовао да Скупштина са 12 гласова „за“, 70 гласова „против“ и два гласа „уздржана“ није усвојила Извештај о пословању Фонда за капитална улагања АП Војводине, за период 01.01. до 31.12.2013. годину.

Преседавајући је ставио Извештај о пословању Фонда за 2014. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова „за“, 68 гласова“против“ и два гласа „уздржана“ није усвојила Извештај о пословању Фонда за капитална улагања АП Војводине, за период 01.01. до 31.12.2014. годину.


ШЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предлажио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претзрес. У претресу су учествовали : Светлана Козић и проф. др Тамаш Корхец.Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.


СЕДМА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2015. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању Фонда за 2015. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је пре отварања претреса реч дао Ивану Ђоковићу, покрајинском секретару за привреду и туризам. У претресу су учествовали: Светлана Козић, Мирослав Васин, потпредседник Скупштине, Ивана Зечевић и Радослав Стриковић. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2015. године.


ОСМА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању 2015. годину , на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2015. годину претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес. У претресу учествовали: Дмитар Станишић, др Бојан Баги, Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић, Немања Шарчевић, Александра Ђанковић, потпредседница Скупштине, Мирослав Родић и Смиљана Гламочанин Варга, потпредседница Скупштине.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2015. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.


ДЕВЕТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Фонд за подршку инвестиција у Војводини - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2015. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2015. годину претходно је размoтрио Одбор за привреду и предлаже Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали следећи посланици: Радослав Стриковић, и Катица Бенгин.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2015. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила Извештај о пословању за 2015. годину Фонда за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.


ДЕСЕТА тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2015. ГОДИНУ;

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2015. годину, на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Ненад Боровић, Паћи Лајош, Делић Јелена, Александра Ђанковић, потпредседница Скупштине, и проф.др Тамаш Корхец.

Председавајући је закључио претрес и ставио је Годишњи извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ и шест гласова“против“ усвојила Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2015. годину.


ЈЕДАНАЕСТА тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ;

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем за 2015 годину, на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је ставио Годишњи извештај на гласање.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и четири гласа „против“ усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2015. годину;


ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2015. године на разматрање и усвајање.

Извештај о раду за 2015. годину претходно су размотрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије и предлажили су Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали следећи посланици: Светлана Козић и Светлана Бабић.

Председавајући је ставио Извештај о раду, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2015. годину.


ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2015. годину на разматрање и усвајање

Извештај о пословању за 2015. годину претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали следећи посланици: Немања Шарчевић, проф. др Бранислава Белић, Стојанка Лекић и Светлана Бабић.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 78 гласова „за“ и седам гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2015. годину.


ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2015. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2015. годину претходно су разматрали Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Извештај о пословању и извештаји одбора су достављени посланицима.

У претресу су учествовали Ана Томанова Маканова, као известилац надлежног одбора, Иван Ђоковић Покрајински секретар за привреду и туризам, Весна Шијачки директорка Завода за равноправност полова и посланици: Милан Ћук, проф. др Бранислава Белић, Стојанка Лекић, Горан Гонђа.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 78 гласова „за“ и 6 гласова“против“ усвојила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2015. годину.


ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2015. годину, на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању претходно су разматрали Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Извештај о пословању и извештаји одбора су достављени посланицима.

У претресу су учествовали Иван Ђоковић, Покрајински секретар за привреду и туризам и посланик Мирослав Васин.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 77 гласова „за“ и 4 гласа „против“ усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2015. годину.

Председавајући је подсетио посланике да пошто су спојили претрес по тачкама 16. и 17. прелазимо на рад по тим тачкама.


ШЕСНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;


СЕДАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и Предлог одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлози одлука су достављени посланицима.

Пошто нико од посланика није учествовао у претресу стављен је Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, на гласање.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Затим је стављен на гласање Предлог одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Констатовано је да је Скупштина са 84 гласа „за“ донела Одлуку о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је спојен претрес по тачкама 18. и 19. прешло се на рад по тим тачкама.


ОСАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;


ДЕВЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;

Одбор за безбедност утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност претходно је размoтрио Одбор за прописе и сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом

Пошто нико од посланика није учествовао у претресу, председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 84 гласа „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Констатовано је да је Скупштина са 83 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


ДВАДЕСЕТА тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председник Скупштине поднео је Скупштини нов текст Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

На предлог Посланичке групе „Александар Вучић- Србија побеђује“, а након потврђивања мандата посланицима на данашњој седници, председавајући је предлажио допуну Предлога одлуке која је достављена посланицима и то: да се у Одбор за прописе изабере Предраг Петровић, уместо Владимира Галића, у Одбор за омладину и спорт Тихомир Стојаковић, уместо Мие Страјин, у Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Драгана Ђурић Булатовић, уместо Миленка Јованова и у Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Предраг Петровић, уместо Дмитра Станишића.

Пошто нико од посланика није учествовао у претресу стављен је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 84 гласа „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Констатовано је да је Скупштина са 76 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је подсетио посланике да пошто је спојен претрес по тачкама 21. и 22. да се прелази на рад по тим тачкама.


ДВАДЕСЕТ ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;


ДВАДЕСЕТ ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање и науку утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Пошто нико од посланика није учествовао у претресу председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине на гласање.

Констатовано је да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу директора Педагошког завода Војводине.

Стављен је Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине на гласање.

Председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и четири гласа „против“ донела Одлуку о именовању директора Педагошког завода Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је потсетио посланике да је време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на време од три минута.

Пошто се није било посланичких питања председавајући је закључио Четврту седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 01,35 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.