Сазив 2016-2020
Број седнице: 2
Датум одржавања: 20. 06. 2016.
Записник

са Друге седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. јуна 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 118 посланика.

Записник са Прве седнице Скупштине, која је одржана 02. јуна 2016. године достављен је посланицима уз сазив за Другу седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање записник са Прве седнице Скупштине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ усвојила записник са Прве седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланица Бранислава Јефтић иступила из Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине - Зелена странка, као и да је просланичка група променила назив, те да се зове Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине. Председавајући је такође обавестио Скупштину да је за заменика посланичке групе одређен Дејан Чапо.
Преседавајући је обавестио Скупштину да су посланици Душан Бајатовић и Маја Гојковић у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднели оставке на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.
Председавајући је, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, констатовао да је посланицима Душану Бајатовићу и Маји Гојковић престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке, као и да ће одлуке Скупштине бити достављене Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новим посланицима.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Другу седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Другу седницу Скупштине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. ст. 1,2 и 3. Пословника о раду Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:
-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.
Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 95. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места.Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


ПРВА тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

Посланичке групе у Скупштини АП Војводине „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, Социјалистичка партија Србије и „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор“ доставиле су Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи, на разматрање и доношење.
Представник предлагача, посланик Миленко Јованов, додатно је образложио Предлог покрајинске скупштинске одлуке.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић, проф. др Павле Будаков, др Тамаш Корхец, Смиљана Гламочанин Варга, Владимир Галић, Светлана Козић, Горан Пауновић, Јелена Балашевић и Дамир Зобеница.
Посланик Борислав Новаковић је, у свом излагању, указао да је повређен члан 98. Пословника о раду Скупштине.
Председавајући је позвао посланике да се изјасне да ли је дошло до повреде Пословника о раду.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 26 гласова „за“, 75 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом утврдила да у конкретном случају није дошло до повреде члана 98. Пословника о раду.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ и 25 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи.


ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

На основу члана 44. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председник Скупштине, у договору са председницима посланичких група, које су заступљене у Скупштини, предлаже кандидате за председнике и чланове одбора, сразмерно броју посланика које те посланичке групе имају у Скупштини.
Преседавајући је обавестио посланике да је на основу договора утврђен Предлог одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине и да је исти достављен посланицима.
Такође је обавестио посланике да је у тексту Предлога одлуке извршена исправка у делу који се односи на избор члана Одбора за пољопривреду, тако што се уместо Сретена Јовановића бира Зоран Вранешевић.
Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није пријавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о избору председника и чланова одбора са исправком на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 107 гласова „за“ и седам гласова „против“ донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономе покрајине Војводине.

Председавајући је закључио Другу седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 11,36 часова.

Председавајући је, у складу са договором са председницима посланичких група, сазвао Трећу седницу Скупштине АП Војводине за 20. јун 2016.године у 13,00 часова са тачком дневног реда: Избор Покрајинске владе.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.