Сазив 2012-2016
Број седнице: 51
Датум одржавања: 04. 03. 2016.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014 и 54/2014),

 

С А З И В А М

51. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 04. марта 2016. године (петак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2025.ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА“;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА САБИРНА ГАСНА СТАНИЦА ТИЛВА – БЕЛА ЦРКВА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ;
 9. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ О МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ЗДРУЖИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САМОУПРАВА НА ПОДРУЧЈУ СЛИВА ТИСЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010. - 2014. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 50. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 29. децембра 2015. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 23. фебруар 2016. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)