Сазив 2012-2016
Число схадзки: 50
Датум отримованя: 29. 12. 2015.
Записнїк

са 50. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. децембра 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 18 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 103 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Дарко Вукоје, Драган Вулин, Срђан Завишин, др Јован Јанић, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Богдан Лабан, Љубиша Милосављевић, Драгана Милошевић, Лаура Рајновић Еветовић, др Лазар Рачић, Бранислав Ристивојевић, Ладислав Томић и Мирослав Шпановић.

Председник Скупштине АП Војводине обавестио је посланике да је седницу сазвао у краћем року, у складу са чланом 79. став 2. Пословника о раду Скупштине, како би Скупштина АП Војводине донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету АП Војводине за 2016. годину, због потребе да се обезбеди редовно финансирање за 2016. годину.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 49. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ усвојила Записник са 49. седнице Скупштине.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЛЕЧЕЊА УЗНАПРЕДОВАЛЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ БОЛЕСТИ ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ АПЛИКОВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ КОШТАНЕ СРЖИ ПАЦИЈЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ПРАЋЕЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂИВАЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“;
 17. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ утврдила дневни ред 50. седнице Скупштине АП Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2. до 14. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“, предлог усвојила.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 19. и 20. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“, предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном Дневном реду за 50. седницу Скупштине.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада доставила је Скупштини Исправку техничких грешака у тексту Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2016. годину, која је постала саставни део Предлога.
На Предлог покрајинске скупштинске амандмане I-II je поднеo посланик Јован Лазаров и амандмане I-VIII посланик Павле Почуч.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила амандмане I-II посланика Јована Лазарова ни амандмане I-VIII посланика Павла Почуча.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку и не прихвати поднете амандмане.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе.
На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу буџета претрес се води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу. У претресу у начелу учествовали су : Мартин Злох, Ивана Зечевић, Ујхељи Акош, Весна Бјелић Француски, мр Маја Седларевић, др Предраг Матејин, Ненад Боровић, Лазар Чавић, Саша Хоманов, Ђорђе Милићевић, Владимир Галић, Стојанка Лекић, Даниел Ковачић,
На предлог посланика Јована Лазарова, уврђен је кворум.
Председавајући је констатовао да је у сали присутан 61 посланик.
Након утврђеног кворума у наставку претреса у начелу учествовали су и : Предраг Мијић, Никола Лалић, Душан Јаковљев, Милан Влаисављевић, Дарко Бађок, Владимир Соро, Жељко Црногорац, Славко Рац, Милан Ћук, др Савка Стратијев, Предраг Гинцуљ, мр Селеши Ђенђи, Јован Лазаров, Миленко Јованов, Дамир Зобеница, Анико Жирош Јанкелић, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе, Мариника Тепић, покрајинска секретарка за спорт и омладину, Владимир Павлов, покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је закључио претрес у начелу и отворио претрес у појединостима.
Председавајући је обавестио посланике да су на чл.7, 10., и 24. Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.годину амадмане поднели посланици: Јован Лазаров и Павле Почуч.
У претресу у појединостима подносиоци амандмана су образложили поднете амандмане у складу са чланом 148. став 3. Пословника о раду Скупштине. Поред њих у претресу у појединостима су учествовали и : Мариника Тепић, покрајинска секретарка за спорт и омладину, Ненад Станковић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине; Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе; проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Пошто је председавајући закључио претрес у појединостима, прешло се на гласање по поднетим амандманима.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајући је констатовао да са 22 гласа „за“ и 64 гласа „против“ Скупштина није прихватила Амандман I посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 22 гласа „за“, 64 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман III посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 24 гласа „за“, 64 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман VI посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласа „за“, 66 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман VII посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласа „за“, 66 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман II посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласа „за“, 66 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман VIII посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласа „за“, 65 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласа „за“, 65 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман IV посланика Павла Почуч
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Павла Почуча.Након гласања, председавајући је констатовао да са 24 гласа „за“, 65 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина није прихватила Амандман V посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Јована Лазарова.Након гласања, председавајући је констатовао да са 25 гласова „за“ и 65 гласова „против“ Скупштина није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.
На основу члана 38. став 3. алинеја 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 68 гласова „за“, 26 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 2-14 утврђеног Дневног реда прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је:

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЛЕЧЕЊА УЗНАПРЕДОВАЛЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ БОЛЕСТИ ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ АПЛИКОВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ КОШТАНЕ СРЖИ ПАЦИЈЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ПРАЋЕЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂИВАЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинскх скупштинских одлука o програмима из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука о програмима из области здравства претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука о програмима из области пољопривреде поднео је Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука о програмима из области здравства поднела је проф. др Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 2-14 Дневног реда. У претресу су учествовали: др Горан Латковић, др Предраг Матејин, Владимир Соро, др Савка Стратијев, др Живко Настић, Бранислав Богарошки, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и проф. др Васна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је закључио претрес и прешло се на гласање по тачкама 2-14 Дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму лечења узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму лечења узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на разматрање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали : Павле Почуч и Бранислав Бугарски члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Пртедседавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 57 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 56 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог меморандума о разумевању Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини, на разматрање и усвајање.
Предлог меморандума са Предлогом закључака претходно je размотриo Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри и усвоји Меморандум и донесе Закључке.
Уводно излагање поводом Предлога меморандума поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Отварам претрес У претресу су учествовали : Миленко Јованов и Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог меморандума са Предлогом Закључака, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 57 гласова “за“ Скупштина усвојила Меморандум о разумевању Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија) и донела Закључке.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 57 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 19. и 20. утврђеног Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је:

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Мр Селеши Ђенђи , као представник предлагача, посланицима је указала на техничку исправку у Предлогу одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду која се односи на занимање предложеног кандидата, која је тиме постала саставни део Предлога.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 73 гласа “за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, са исправком, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 71 глаом „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Након окончања рада по Дневном реду прешло се на посланичка питања.

Пошто није било посланичких питања, председавајући је закључио 50. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16,45 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.