Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 50
Dátum konania: 29. 12. 2015.
Zápisnica

sa 50. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. decembra 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 18 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 103 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Darko Vukoje, Dragan Vulin, Srđan Zavišin, dr Jovan Janić, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Bogdan Laban, Ljubiša Milosavljević, Dragana Milošević, Laura Rajnović Evetović, dr Lazar Račić, Branislav Ristivojević, Ladislav Tomić i Miroslav Španović.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine obavestio je poslanike da je sednicu sazvao u kraćem roku, u skladu sa članom 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, kako bi Skupština AP Vojvodine donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu, zbog potrebe da se obezbedi redovno finansiranje za 2016. godinu.

Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 49. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 49. sednice Skupštine.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU LEČENjA UZNAPREDOVALE DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBA KOLENA METODOM APLIKOVANjA MATIČNIH ĆELIJA IZ KOŠTANE SRŽI PACIJENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I PRAĆENjA PROMENA FUNKCIJE SRCA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UVOĐENjA NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I LEČENjU OD HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI I UNAPREĐIVANjA RADIOLOŠKE SLUŽBE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA BRAČNE NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU „VOJVODINAŠUME“;
 17. PREDLOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I REGIJE LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 18. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015.GODINU;
 19. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 20. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ utvrdila dnevni red 50. sednice Skupštine AP Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2. do 14. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“, predlog usvojila.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 19. i 20. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“, predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom Dnevnom redu za 50. sednicu Skupštine.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Ispravku tehničkih grešaka u tekstu Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu, koja je postala sastavni deo Predloga.
Na Predlog pokrajinske skupštinske amandmane I-II je podneo poslanik Jovan Lazarov i amandmane I-VIII poslanik Pavle Počuč.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane I-II poslanika Jovana Lazarova ni amandmane I-VIII poslanika Pavla Počuča.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku i ne prihvati podnete amandmane.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade.
Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu. U pretresu u načelu učestvovali su : Martin Zloh, Ivana Zečević, Ujhelji Akoš, Vesna Bjelić Francuski, mr Maja Sedlarević, dr Predrag Matejin, Nenad Borović, Lazar Čavić, Saša Homanov, Đorđe Milićević, Vladimir Galić, Stojanka Lekić, Daniel Kovačić,
Na predlog poslanika Jovana Lazarova, uvrđen je kvorum.
Predsedavajući je konstatovao da je u sali prisutan 61 poslanik.
Nakon utvrđenog kvoruma u nastavku pretresa u načelu učestvovali su i : Predrag Mijić, Nikola Lalić, Dušan Jakovljev, Milan Vlaisavljević, Darko Bađok, Vladimir Soro, Željko Crnogorac, Slavko Rac, Milan Ćuk, dr Savka Stratijev, Predrag Ginculj, mr Seleši Đenđi, Jovan Lazarov, Milenko Jovanov, Damir Zobenica, Aniko Žiroš Jankelić, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade, Marinika Tepić, pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Vladimir Pavlov, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je zaključio pretres u načelu i otvorio pretres u pojedinostima.
Predsedavajući je obavestio poslanike da su na čl.7, 10., i 24. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016.godinu amadmane podneli poslanici: Jovan Lazarov i Pavle Počuč.
U pretresu u pojedinostima podnosioci amandmana su obrazložili podnete amandmane u skladu sa članom 148. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine. Pored njih u pretresu u pojedinostima su učestvovali i : Marinika Tepić, pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Nenad Stanković, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine; Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade; prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Pošto je predsedavajući zaključio pretres u pojedinostima, prešlo se na glasanje po podnetim amandmanima.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 22 glasa „za“ i 64 glasa „protiv“ Skupština nije prihvatila Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 22 glasa „za“, 64 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 24 glasa „za“, 64 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman VI poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasa „za“, 66 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman VII poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasa „za“, 66 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasa „za“, 66 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman VIII poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasa „za“, 65 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasa „za“, 65 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman IV poslanika Pavla Počuč
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Pavla Počuča.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 24 glasa „za“, 65 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština nije prihvatila Amandman V poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Jovana Lazarova.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 25 glasova „za“ i 65 glasova „protiv“ Skupština nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 68 glasova „za“, 26 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 2-14 utvrđenog Dnevnog reda prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je:

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU LEČENjA UZNAPREDOVALE DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBA KOLENA METODOM APLIKOVANjA MATIČNIH ĆELIJA IZ KOŠTANE SRŽI PACIJENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I PRAĆENjA PROMENA FUNKCIJE SRCA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA I LEČENjA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UVOĐENjA NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I LEČENjU OD HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI I UNAPREĐIVANjA RADIOLOŠKE SLUŽBE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA BRAČNE NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU;
i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskh skupštinskih odluka o programima iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka o programima iz oblasti zdravstva prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka o programima iz oblasti poljoprivrede podneo je Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka o programima iz oblasti zdravstva podnela je prof. dr Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2-14 Dnevnog reda. U pretresu su učestvovali: dr Goran Latković, dr Predrag Matejin, Vladimir Soro, dr Savka Stratijev, dr Živko Nastić, Branislav Bogaroški, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i prof. dr Vasna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je zaključio pretres i prešlo se na glasanje po tačkama 2-14 Dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu lečenja uznapredovale degenerativne bolesti zgloba kolena metodom aplikovanja matičnih ćelija iz koštane srži pacijenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu lečenja uznapredovale degenerativne bolesti zgloba kolena metodom aplikovanja matičnih ćelija iz koštane srži pacijenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na razmatranje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređivanja radiološke službe u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređivanja radiološke službe u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja bračne neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja bračne neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali : Pavle Počuč i Branislav Bugarski član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Prtedsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 57 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU „VOJVODINAŠUME“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 56 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I REGIJE LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog memoranduma o razumevanju Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i usvajanje.
Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Memorandum i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje povodom Predloga memoranduma podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Otvaram pretres U pretresu su učestvovali : Milenko Jovanov i Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog memoranduma sa Predlogom Zaključaka, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 57 glasova “za“ Skupština usvojila Memorandum o razumevanju Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) i donela Zaključke.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 57 glasova „za“ Skupština donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 19. i 20. utvrđenog Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je:

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Mr Seleši Đenđi , kao predstavnik predlagača, poslanicima je ukazala na tehničku ispravku u Predlogu odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu koja se odnosi na zanimanje predloženog kandidata, koja je time postala sastavni deo Predloga.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 73 glasa “za“ Skupština donela Odluku o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sa ispravkom, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 71 glaom „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Nakon okončanja rada po Dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 50. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16,45 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.