Сазив 2012-2016
Число схадзки: 49
Датум отримованя: 11. 12. 2015.
Записнїк

са 49. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 11. децембра 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 17 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов и Душан Јаковљев, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 103 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Ана Томанова Маканова, Србољуб Бубњевић, др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Срђан Завишин, Слободан Злоколица, проф. др Зоран Јеличић, Зоран Јовановић, Урош Кандић, Богдан Лабан, Љубиша Милосављевић, Лаура Рајновић Еветовић, Славко Рац, др Лазар Рачић, Стојан Тинтор, Ладислав Томић.
Седници су присуствовали Бранислав Богарошки и Мирослав Васин, потпредседници Покрајинске владе, као општи представници Покрајинске владе, у складу члана 192. Пословника о раду Скупштине, као и остали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 48. седнице на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ усвојила Записник са 48. седнице Скупштине.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао да заменицима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Стевану Арамбашићу, Драгомиру Секулићу и Еви Вукашиновић, због истека мандата, престају функције заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, о чему је Одбор обавестио Скупштину.
Председавајући је констатовао, у складу чаном 12. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману престанак функције заменицима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Стевану Арамбашићу, Драгомиру Секулићу и Еви Вукашиновић са 11. децембром 2015. године, због истека мандата.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- Предлози одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и
- Предлози одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- Предлози одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- Предлози одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;
 4. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  -    УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  -    ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  -    ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  -    ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  -    ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  -    ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  -    ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ;
  8.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  -    УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  -    АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  -    ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  -    ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  -    ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  -    ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  -    ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  -    ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ утврдила дневни ред 49. седнице Скупштине АП  Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5 до 8 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману поднео Скупштини Аутономне покрајине Војводине предлоге одлука o избору заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на разматрање.
Покрајински заштитник грађана - омбудсман је, дана 09. децембра 2015. године поднео  Скупштини нови текст Предлага одлуке о избору заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана којим се прецизира да се Ева Вукашиновић изабере за заменицу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина у складу са чланом 29. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о заштитнику грађана-омбудсману.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених, председавајући је закључио претрес.
На основу члана 8. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, заменике бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика.
Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина изабере Ева Вукашиновић.
Након гласања, председавајући је констатовао да је „за“ гласало 69 посланика и да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина изабрала Еву Вукашиновић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана изабере Анико Ширкова.
Након гласања, председавајући је констатовао да је „за“ гласало 71 посланик и да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана изабрала Анико Ширкову.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, изабране заменице положиле су пред Скупштином заклетву.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за привреду и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Члан Одбора за привреду, Павле Почуч, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
У расправи су учествовали: Павле Почуч и Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“, 17 гласова „против“ и 7 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2015. годину у периоду јануар – септембар 2015. године на разматрање и усвајање.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке предходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Мартин Злох, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Владимир Галић, Акош Ујхељи, Саша Хоманов, Ђорђе Милићевић, Ненад Боровић, Весна Бјелић Француски, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, др Горан Латковић, Стојанка Лекић, Анико Жирош Јанкелић, Павле Почуч, Мариника Тепић, члан Покрајинске владе и покрајинска секретарка за спорт и омладину, Миленко Јованов, Селеши Ђенђи, Предраг Берић, Дарко Бађок, др Предраг Матејин, Славко Параћ, Борислав Новаковић, Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду и Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 17 гласова „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2015. годину у периоду јануар – септембар 2015. године.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину на разматрање.
Извештај о остваривању Регионалног просторног плана претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Уводно излагање поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мата Матарић, мр Маја Седларевић, Лајош Паћи, Ивана Милић, Наташа Лалић и др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова „за“, усвојила Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 5-8 Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
-    УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
-    ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
-    ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
-    ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
-    ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
-    ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
-    ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,
8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
-    УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
-    АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
-    ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
-    ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
-    ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
-    ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
-    ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
-    ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ.

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је предлоге одлука о разрешењу и предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик проф. др Павле Будаков.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова „за“ донела Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласoм „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно- математичког факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Након окончања рада по Дневном реду прешло се на посланичка питања.

Посланица Стојанка Лекић и посланик др Горан Латковић поставили су  по једно посланичко питање.

Председавајући је закључио 49. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16,45 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.