Saziv 2012-2016
Broj sednice: 48
Datum održavanja: 17. 11. 2015.
Zapisnik

sa 48. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 17. novembra 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 20 minuta.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: prof. dr Pavle Budakov, dr Željko Vidović, Živko Vrcelj, Goran Gonđa, Uroš Kandić, dr Veljko Krstonošić, Bogdan Laban, dr Života Lazarević, Ljubiša Milosavljević, prof. dr Branislav Ristivojević, Ladislav Tomić i Predrag Cvetanović.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 47. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 47. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG AMANDMANA I – VI NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU;
  2. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ utvrdila dnevni red 48. sednice Skupštine AP  Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2 do 3 utvrđenog dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG AMANDMANA I–VI NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog amandmana I-VI na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i dostavila ih Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.
Predloge amandmana na Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, u skladu sa članom 178. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i utvrdi amandmane na Predlog zakona.
Član Odbora za poljoprivredu, Daniel Kovačić i član Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, Milenko Jovanov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojili su mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Povodom Predloga amandmana Skupštini se obratio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga amandmana podneo je Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Milenko Jovanov, Daniel Kovačić, Ivana Zečević, Mata Matarić, Paći Lajoš, Jovan Lazarov, Vladimir Galić, Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Miloš Šibul, mr Miroslav Španović, dr Predrag Matejin, Nenad Borović, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, Lazar Čavić, Paljov Adam, dr Milenko Babić, Đorđe Milićević, Nada Bodrožić, Pavle Počuč, Milan Vlaisavljević, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju, Aleksandar Marton, Slavko Rac, Darko Bađok, Vladimir Soro, Dejan Keresteš, Branislav Damjanov, Robert Kolar, Predrag Mijić, Radomir Kuzmanović i Živko Nastić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog amandmana I na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ utvrdila Amandman I na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Predsedavajući je stavio Predlog amandmana II na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ utvrdila Amandman II na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Predsedavajući je stavio Predlog amandmana III na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ utvrdila Amandman III na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Predsedavajući je stavio Predlog amandmana IV na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ utvrdila Amandman IV na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Predsedavajući je stavio Predlog amandmana V na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ utvrdila Amandman V na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Predsedavajući je stavio Predlog amandmana VI na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ utvrdila Amandman VI na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Skupštinu AP Vojvodine, kao podnosioca amandmana, u skladu sa članom 29. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je predložio da se za predstavnika podnosioca amandmana, odredi i Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po tačkama po 2 i 3.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2 i 3 dnevnog reda.
Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Nakon okončanja rada po dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Poslanik Aleksandar Grmuša postavio je jedno poslaničko pitanje.

Predsedavajući je zaključio 48. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15,30 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.