Сазив 2012-2016
Број седнице: 47
Датум одржавања: 07. 10. 2015.
Записник

са 47. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 07. октобра 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 17 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, Миливој Вребалов и Ђорђе Милићевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 105 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Милан Ћук, Гавра Аврамов, др Жељко Видовић, Срђан Завишин, Урош Кандић, Неђељко Коњокрад, Богдан Лабан, др Живота Лазаревић, Драгана Милошевић, др Лазар Рачић, Игор Салак, др Савка Стратијев, Стојан Тинтор и Ладислав Томић.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 45. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ усвојила Записник са 45. седнице Скупштине.
Председавајући је ставио Записник са 46. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ усвојила Записник са 46. седнице Скупштине.

Председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Миленко Јованов приступио Посланичкој групи „Покренимо Војводину - Томислав Николић“.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Предлози покрајинских скупштинских одлука су достављени Одбору за прописе и Одбору за привреду на мишљење.

У складу са чланом 144. став 4. Пословника о раду, председавајући је ставио на гласање да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института Биосенс – истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема размотре без извештаја Одбора за прописе и Одбора за привреду.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС – ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;
 11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2014. ГОДИНУ;
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласова „за“ утврдила дневни ред 47. седнице Скупштине АП  Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1 до 7 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласа „за“, 11 гласова „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-7, прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређења сточарства у аутономној покрајини војводини за 2015. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Покрајинска влада, као предлагач, утврдила је амандмане I- II који су, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено не гласа.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане I-II на Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
На основу члана 158. став 2 Пословника о раду, уколико на Предлог Ребаланса буџета нису поднети амандмани води се јединствени претрес.

Председавајући је отворио претрес по тачкама 1-7 Дневног реда.

У расправи су учествовали: Мартин Злох, Ивана Зечевић, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Акош Ујхељи, Душан Јаковљев,, Весна Бјелић Француски,  др Предраг Матејин, Ненад Боровић, Лазар Чавић, Ђорђе Милићевић, Стојанка Лекић, Миленко Јованов, Милана Влаисављевић, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Дарко Бађок, Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривред и шумарство, Предраг Мијић, Јован Лазаров, Владимир Галић, проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, Дамир Зобеница, Борислав Новаковић, Александар Грмуша, Павле Почуч и Стевица Назарчић.

Председавајући је закључио претрес.

На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 18 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 15 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. годинина гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. годинина.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 18 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 15 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем Програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је проф. др Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, др Предраг Матејин, мр Ђенђи Селеши, Живко Настић, др Живко Врцељ, др Миленко Бабић проф др Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“  донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за спорт и омладину.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: Александар Мартон, Милан Влаисављевић, Дарко Бађок, Предраг Гинцуљ и Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за спорт и омладину.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и два „уздржана“ гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА – БИОСЕНС - ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института-БиоСенс-истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, претходно je размотриo Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: др Предраг Матејин, проф. др Павле Будаков и Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“ и шест „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института-БиоСенс-истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема и доставила га Скупштини.


11. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2014. ГОДИНУ;

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2014. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: Лајош Паћи, Ненад Боровић, др  Миленко Бабић и Предраг Гинцуљ.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа „за“ и девет гласова „против“ прихватила Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2014. годину.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар до 31. децембра 2014. године на разматрање и усвајање.
Извештај о раду Покрајинског фонда претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предлаже Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Покрајинског фонда.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: Мата Матарић, Паћи Лајош, Јован Лазаров и Јожеф Тобиаш
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и осам гласова „против“ усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар до 31. децембра 2014. године.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес
Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Након окончања рада по Дневном реду прешло се на посланичка питања.

Посланик Јован Лазаров поставио је једно посланичко питање Покрајинском фонду за развој пољопривредe.

Председавајући је закључио 47. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.