Сазив 2012-2016
Число схадзки: 46
Датум отримованя: 09. 07. 2015.
Записнїк

са 46. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 09. јула 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 19 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 101 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Милан Ћук, Предраг Амижић, проф. др Павле Будаков, др Жељко Видовић, Милан Влаисављевић, Драган Вулин, Срђан Завишин, проф. др Зоран Јеличић, Миленко Јованов, Урош Кандић, Роберт Колар, Неђељко Коњокрад, Марко Марић, Љубиша Милосављевић, Славко Параћ, Богдан Лабан, др Лазар Рачић и Бранислав Филипов.
Седници су присуствовали потпредседници и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је у складу са чланом 87. став 5 Пословника о раду Скупштине, предложио да се тачка:

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2014. ГОДИНУ, повуче из предложеног Дневног реда за 46. седницу Скупштине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања Скупштина је са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио Скупштину да Покрајинска влада није, у Пословником предвиђеном року, доставила материјал у вези са ситуацијом на Медицинском факултету у Новом Саду о којој је било речи на прошлој седници и да не постоји пословничка могућност да Скупштина такав материјал уврсти у Дневни ред данашње седнице.
Председавајући је указао да је неопходно да Покрајинска влада предузме мере из своје надлежности по том питању, као да и о томе извести Скупштину на првој наредној седници Скупштине.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду за 46. Седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УЗБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ;
  2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ;
  5. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2014. ГОДИНУ;
  8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2014. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и једним гласом „против“ утврдила дневни ред 46. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4 и 5 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ;

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад доставио је Скупштини Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем за 2014. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ прихватила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2014. годину.


2. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ;
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2014. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали Бранислав Кнежевић, Лајош Паћи, Ладислав Томић и Ненад Боровић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“ и два гласа „против“, прихватила Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2014. годину.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2014. годину, на разматрање.
Извештај о пословању Туристичке организације Војводине достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Туристичке организације Војводине претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању Туристичке организације Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Дејан Керестеш, Павле Почуч, Мирослав Васин, овлашћени представник Покрајинске владе, потпредседник и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Стојанка Лекић и Јован Лазаров.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Туристичке организације Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и 16 гласова „против“ прихватила Извештај пословању Туристичке организације Војводине за 2014. годину.

Председавајући је подсетио посланике да су изгласали спојени претрес по тачкама 4 и 5 утврђеног Дневног реда 46. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ;
5. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2014. годину, ради давања сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2014. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.
Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2014. годину, није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да да сагласност на Завршни рачун.
Извештај о раду и финансијском пословању, Завршни рачун и Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.
Пошто је спојен претрес поводом тачака 4 и 5, председавајући је отворио претрес по наведеним тачкама дневног реда. У претресу су учествовали проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, Лазар Чавић, Боре Кутић и др Горан Латковић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2014. годину на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова“за“прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину.
Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2014. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2014. годину на разматрање.
Извештај о пословању за 2014. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2014. годину претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мата Матарић, Павле Почуч и Јован Лазаров.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2014. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова“за“ и 15 гласова“против“ прихватила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАJ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2014. годину на разматрање.
Извештај о пословању за 2014. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2014. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мариника Тепић, покрајинска секретарка за спорт и омладину, Павле Почуч и др Савка Стратијев.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за2 и са 14 гласова“против“ прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2014. годину.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Фонд за подршку инвестиција у Војводини - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2014. годину на разматрање.
Извештај о пословању за 2014. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2014. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и девет гласова „против“прихватила Извештај о пословању за 2014. годину Фонда за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.

Након окончања рада по Дневном реду прешло се на посланичка питања.

Пошто се није било постављених посланичких питања, председавајући је закључио 46. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 13,38 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.