Сазив 2012-2016
Број седнице: 45
Датум одржавања: 07. 07. 2015.
Записник

са 45. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 07. јула 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 21 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Предраг Амижић, др Биро Иштван, др Жељко Видовић, Милан Влаисављевић, Дарко Вукоје, Драган Вулин, Миленко Јованов, Урош Кандић, Роберт Колар, Богдан Лабан, Тихомир Нежић, др Лазар Рачић и Тамаш Тот.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 44. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ усвојила Записник са 44. седнице Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Покрајинска влада предложила је на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ ,

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ“;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД ДЕСЕТ ГОДИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ДОМ „ЕВРОПА“- EURÓPA KOLLÉGIUM У НОВОМ САДУ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНОВАЊУ ИНСТИТУТА-БИОСЕНС-ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;
 12. ПРЕДЛОГ МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ СПОРАЗУМА –ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА О НАМЕРАМА О МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ЗДРУЖИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САМОУПРАВА НА ПОДРУЧЈУ СЛИВА ТИСЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У СКУПШТИНИ „ДНЕВНИК“ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – У РЕСТРУКТУИРАЊУ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ;
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ утврдила дневни ред 45. седнице Скупштине АП  Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2 до 7 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 13 до 21 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, Ивана Зечевић, Саша Хоманов, Весна Бијелић Француски, Ђорђе Милићевић, Ненад Боровић, Милан Ћук, Дарко Бађок, Павле Почуч, Јован Лазаров, др Предраг Матејин, Зоран Радоман, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе и проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 24 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.

Прешло се на рад по тачкама 2-7 утврђеног Дневног реда.

Покрајинска влада утврдила је:


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета, члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за прописе.
Одбор за пољопривреду је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе др Бојан Пајтић.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Бранислав Кнежевић, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
На основу члана 158. став 2 Пословника о раду, уколико на Предлог ребаланса буџета нису поднети амандмани, води се јединствени претрес.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 2-7 Дневног реда.
У претресу су учествовали посланици: Јован Лазаров, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Владимир Галић, Акош Ујхељи, Весна Бјелић Француски, др предраг Матејин, Ненад Боровић, др Миленко Бабић, Стојанка Лекић, Павле Почуч, др Савка Стратијев, Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе и проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 18 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015. на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 19 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 20 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“ и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада је утврдила и доставила Скупштини Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке који је, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постао саставни део Предлога и о њему се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане I-VIII поднела је посланица Ивана Зечевић.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење.
Покрајинска влада није прихватила амандмане I-VIII посланице Иване Зечевић.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане I-VIII Иване Зечевић.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом и да су, у складу са чланом 59. Пословника о раду, амандмани правно могући.
Члан Одбора за прописе Владимир Галић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Владимир Галић, Ивана Зечевић, Милош Гагић, Душан Јаковљев, проф. др Бранислава Белић, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Милан Ћук, Тања Докмановић, Кристина Менеши, проф. др Павле Будаков, Дарко Бађок, Драгана Милошевић, Александар Мартон, Радомир Кузмановић, Владимир Соро, Перо Зубац и Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Посланица Ивана Зечевић додатно је образложила поднете амандмане.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Амандман I посланице Иване Зечевић на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“, 63 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман I посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман II посланице Иване Зечевић на гласање.
Председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 62 гласа „против“ није прихватила Амандман II посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман III посланице Иване Зечевић на гласање.
Председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 62 гласа „против“ није прихватила Амандман III посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман IV посланице Иване Зечевић на гласање.
Председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 62 гласа „против“ није прихватила Амандман IV посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман V посланице Иване Зечевић,на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 62 гласа „против“ није прихватила Амандман V посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман VI посланице Иване Зечевић на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 62 гласа „против“ није прихватила Амандман VI посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман VII посланице Иване Зечевић на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 59 гласова „против“ није прихватила прихватила Амандман VII посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Амандман VIII посланице Иване Зечевић на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 63 гласа „против није прихватила АмандманVIII посланице Иване Зечевић.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“ и 14 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД ДЕСЕТ ГОДИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуку о Програму развоја шумарства АП Војводине за период од десет година са Акционим планом за његово спровођење и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Бранислав Кнежевић, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес
У претресу је учествовао Милан Ћук.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја шумарства АП Војводине за период од десет година са Акционим планом за његово спровођење.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ДОМ „ЕВРОПА“- EURÓPA KOLLÉGIUM У НОВОМ САДУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о оснивању установе студентског стандарда студентски дом „Европа“- Еurópa Кollégium у Новом Саду и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада је утврдила и доставила Скупштини Амандман и техничку исправку на Предлог покрајинске скупштинске одлуке који су у складу са чланом 151. Пословника о раду Скупштине постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе утврдио је техничку исправку на Предлог покрајинске скупштинске одлуке коју је прихватио предлагач и која је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа.
Одбор за прописе сматра да су Предлог покрајинске скупштинске одлуке са техничком исправком у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао Владимир Галић.
Председавајући је закључио претрес.
Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Одлуке о оснивању установе студентског стандарда студентски дом „Европа“- Еurópa Кollégium у Новом Саду.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНОВАЊУ ИНСТИТУТА – БИОСЕНС - ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о основању Института-БиоСенс-истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је отворио претрес
Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о основању Института-БиоСенс-истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ СПОРАЗУМА – ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА О НАМЕРАМА О МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ЗДРУЖИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САМОУПРАВА НА ПОДРУЧЈУ СЛИВА ТИСЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу утврдио је Предлог међурегионалног споразума – Заједничка изјава о намерама о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе са Предлогом закључака, и доставио га Скупштини на разматрање.
Уводно излагање поводом Предлога међурегионалног споразума са Предлогом закључака поднела је Маја Седларевић, председница Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу.
Председавајући је отворио претрес
Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Закључке поводом Заједничке изјаве о намерама о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе.

Пошто је спојен претрес по тачкама 13 - 21 прешло се на рад по тим тачкама.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У СКУПШТИНИ „ДНЕВНИК“ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – У РЕСТРУКТУИРАЊУ.
14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
17. тачка дневног реда ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ;
19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ;
20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Одбор за информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини „Дневник“ Акционарског друштва за новинско - издавачку делатност Нови Сад – у реструктуирању и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова и Предлог одлуке о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду; Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду; Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину; Предлог одлуке о именовању члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину; Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине са техничким исправкама предлога и доставио их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
Пошто је спојен претрес поводом тачака 13 - 21 председавајући је отворио претрес по наведеним тачкама дневног реда.
У претресу су учествовали: Владимир Галић и Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајућо је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини „Дневник“ Акционарског друштва за новинско - издавачку делатност Нови Сад – у реструктуирању на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Одлуку о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини „Дневник“ Акционарског друштва за новинско - издавачку делатност Нови Сад – у реструктуирању.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Одлуку о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ донела Одлуку о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Одлуку о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Након окончања рада по Дневном реду прешло се на посланичка питања.

Пошто се није било постављених посланичких питања, председавајући је закључио 45. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 18,35 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.