Saziv 2012-2016
Session number: 45
Date of event: 07. 07. 2015.
Minutes

sa 45. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 07. jula 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 21 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Predrag Amižić, dr Biro Ištvan, dr Željko Vidović, Milan Vlaisavljević, Darko Vukoje, Dragan Vulin, Milenko Jovanov, Uroš Kandić, Robert Kolar, Bogdan Laban, Tihomir Nežić, dr Lazar Račić i Tamaš Tot.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 44. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 44. sednice Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Pokrajinska vlada predložila je na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ,

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE „VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I KULTURE“;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA ŠUMARSTVA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD DESET GODINA SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI DOM „EVROPA“- EURÓPA KOLLÉGIUM U NOVOM SADU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNOVANjU INSTITUTA-BIOSENS-ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;
 12. PREDLOG MEĐUREGIONALNOG SPORAZUMA –ZAJEDNIČKA IZJAVA O NAMERAMA O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI „DNEVNIK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD – U RESTRUKTUIRANjU;
 14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ utvrdila dnevni red 45. sednice Skupštine AP  Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2 do 7 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 13 do 21 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, Ivana Zečević, Saša Homanov, Vesna Bijelić Francuski, Đorđe Milićević, Nenad Borović, Milan Ćuk, Darko Bađok, Pavle Počuč, Jovan Lazarov, dr Predrag Matejin, Zoran Radoman, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade i prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 24 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Prešlo se na rad po tačkama 2-7 utvrđenog Dnevnog reda.

Pokrajinska vlada utvrdila je:


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta, član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu,
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini,
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za propise.
Odbor za poljoprivredu je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Na osnovu člana 158. stav 2 Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog rebalansa budžeta nisu podneti amandmani, vodi se jedinstveni pretres.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2-7 Dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali poslanici: Jovan Lazarov, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Vladimir Galić, Akoš Ujhelji, Vesna Bjelić Francuski, dr predrag Matejin, Nenad Borović, dr Milenko Babić, Stojanka Lekić, Pavle Počuč, dr Savka Stratijev, Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade i prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 21 glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE „VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I KULTURE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju javne ustanove „Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture“ i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada je utvrdila i dostavila Skupštini Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke koji je, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postao sastavni deo Predloga i o njemu se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane I-VIII podnela je poslanica Ivana Zečević.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane I-VIII poslanice Ivane Zečević.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane I-VIII Ivane Zečević.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i da su, u skladu sa članom 59. Poslovnika o radu, amandmani pravno mogući.
Član Odbora za propise Vladimir Galić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Vladimir Galić, Ivana Zečević, Miloš Gagić, Dušan Jakovljev, prof. dr Branislava Belić, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Milan Ćuk, Tanja Dokmanović, Kristina Meneši, prof. dr Pavle Budakov, Darko Bađok, Dragana Milošević, Aleksandar Marton, Radomir Kuzmanović, Vladimir Soro, Pero Zubac i Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Poslanica Ivana Zečević dodatno je obrazložila podnete amandmane.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Amandman I poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“, 63 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman I poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman II poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman III poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman IV poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman IV poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman V poslanice Ivane Zečević,na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman V poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman VI poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 62 glasa „protiv“ nije prihvatila Amandman VI poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman VII poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 59 glasova „protiv“ nije prihvatila prihvatila Amandman VII poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Amandman VIII poslanice Ivane Zečević na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 63 glasa „protiv nije prihvatila AmandmanVIII poslanice Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju javne ustanove „Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture“.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA ŠUMARSTVA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD DESET GODINA SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluku o Programu razvoja šumarstva AP Vojvodine za period od deset godina sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu je učestvovao Milan Ćuk.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja šumarstva AP Vojvodine za period od deset godina sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI DOM „EVROPA“- EURÓPA KOLLÉGIUM U NOVOM SADU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda studentski dom „Evropa“- Európa Kollégium u Novom Sadu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada je utvrdila i dostavila Skupštini Amandman i tehničku ispravku na Predlog pokrajinske skupštinske odluke koji su u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu Skupštine postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise utvrdio je tehničku ispravku na Predlog pokrajinske skupštinske odluke koju je prihvatio predlagač i koja je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa.
Odbor za propise smatra da su Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa tehničkom ispravkom u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao Vladimir Galić.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda studentski dom „Evropa“- Európa Kollégium u Novom Sadu.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNOVANjU INSTITUTA – BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnovanju Instituta-BioSens-istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je otvorio pretres
Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnovanju Instituta-BioSens-istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEĐUREGIONALNOG SPORAZUMA – ZAJEDNIČKA IZJAVA O NAMERAMA O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju utvrdio je Predlog međuregionalnog sporazuma – Zajednička izjava o namerama o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva Tise sa Predlogom zaključaka, i dostavio ga Skupštini na razmatranje.
Uvodno izlaganje povodom Predloga međuregionalnog sporazuma sa Predlogom zaključaka podnela je Maja Sedlarević, predsednica Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju.
Predsedavajući je otvorio pretres
Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Zaključke povodom Zajedničke izjave o namerama o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva Tise.

Pošto je spojen pretres po tačkama 13 - 21 prešlo se na rad po tim tačkama.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI „DNEVNIK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD – U RESTRUKTUIRANjU.
14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
17. tačka dnevnog reda PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Odbor za informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini „Dnevnik“ Akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost Novi Sad – u restruktuiranju i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu; Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu; Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine sa tehničkim ispravkama predloga i dostavio ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Pošto je spojen pretres povodom tačaka 13 - 21 predsedavajući je otvorio pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić i Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajućo je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini „Dnevnik“ Akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost Novi Sad – u restruktuiranju na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini „Dnevnik“ Akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost Novi Sad – u restruktuiranju.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Odluku o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Nakon okončanja rada po Dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Pošto se nije bilo postavljenih poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 45. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 18,35 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.