Сазив 2012-2016
Число схадзки: 41
Датум отримованя: 28. 04. 2015.
Записнїк

са 41. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. априла 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 21 минут.

Председник је одредио паузу од 10,23-10,37 часова, због непостојања кворума.
Након паузе, на предлог председника утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 61 посланик.
Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: др Миленко Бабић, др Жељко Видовић, Саша Хоманов, Урош Кандић, Даниел Ковачић, Боре Кутић, Богдан Лабан, Наташа Лалић, Бранислав Ристивојевић и Игор Салак Савка
Седници су присуствовали потпредседници и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Записник са 40. седнице Скупштине, која је одржана 8. априла 2015. године, достављен је посланицима уз сазив за седницу.
Председавајући је ставио Записник са 40. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ усвојила Записник са 40. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Зоран Танасковић, у складу са чланом 53. став 1 тачка 1 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 22. априла 2015. године, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.
Одбор за административна и мандатна питања разматрао је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Зорану Танасковићу, изабраног по већинском изборном систему у Изборној јединици 43 Пландиште, због поднете оставке.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Зорану Танасковићу, изабраном по већинском изборном систему у Изборној јединици 43 Пландиште, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Одбор за информисање је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЛЕТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД;

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу предложио је, у складу са чланом 87. Пословника о раду, да се тачка:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА, разматра као прва тачка Дневног реда.

На седници Колегијума Скупштине, представница предлагача, мр Маја Седларевић, прихватила је предлог да се ова тачка разматра као 2. тачка Дневног реда.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2“;
    2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА;
    3. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
    4. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2014. ГОДИНУ;
    5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА НАЦИОНАЛНУ РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ утврдила дневни ред 41. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5 и 6 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Kаменица 2“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили: Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Члан Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финасије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Зоран Радоман члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финасије, проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, др Предраг Матејин, Владимир Галић, Борислав Новаковић, Акош Ујхељи, др Горан Латковић, Ненад Боровић, Ђорђе Милићевић, Милан Влаисављевић, др Живко Настић, Дарко Бађок и Дамир Зобеница.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласа „за“, једним гласом „против“ и 19 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2“.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДРУГИХ ДРЖАВА;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је мр Маја Седларевић, председница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Шандор Егереши, Владимир Галић, мр Маја Седларевић, Бранислав Бугарски, Миленко Јованов, Стевица Назарчић и Борислав Новаковић.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ и 19 гласова „против“ донела донела Покрајинску скупштинску одлуку о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине са Предлогом закључака на разматрање.
Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Извештај и донесе Закључке.
Уводно излагање поводом Извештаја са Предлогом закључака поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: Паћи Лајош, Павле Почуч, Милош Гагић, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије и Светлана Селаковић.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 12 гласова „против“ донела донела Закључке поводом Извештаја о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину и на основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману затражио расправу о Извештају.
Извештај Омбудсмана претходно су размотрили: Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за информисање, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе и Одбор за равноправност полова.
Уводно излагање поводом Извештаја поднела је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска заштитница грађана - омбудсманка.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: Илона Пелт, мр Маја Седларевић, проф. др Павле Будаков, Стојанка Лекић, Миленко Јованов, Мата Матарић, Јован Лазаров, Александар Мартон, Дарко Бађок, Павле Почуч, др Предраг Матејин, Ивана Милић и Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска заштитница грађана - омбудсманка.
Председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину упознала са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2014. годину.
Пошто је спојен претрес по тачкама 5 и 6 Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА НАЦИОНАЛНУ РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о образовању Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес
У претресу је учествовала Тинде Ковач.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о образовању Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ донела Одлуку о образовању Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДEЛAТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД.

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес
Председавајући је констатовао да се за претрес нико није пријавио и закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања, у писаном облику, између две седнице, поставили су: посланица Стојанка Лекић (питање председнику Покрајинске владе), посланик Милан Влаисављевић (питање председнику Покрајинске владе), посланик Јован Лазаров (два питања, Покрајинској влади и Управи за капитална улагања АП Војводине) и посланик Миленко Јованов (три питања покрајинском секретару за здравство, социјалну политику и демографију).
Председавајући је констатовао да у сали нема присутних представника Покрајинске владе који би усмено одговорили на питања постављена у писаном облику између две седнице, као и да нема усмених посланичких питања.

Председавајући је закључио 41. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16, 03 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.