Сазив 2012-2016
Број седнице: 40
Датум одржавања: 08. 04. 2015.
Записник

са 40. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 08. априла 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 21 минут.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 102 посланикa.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Ђорђе Милићевић, Гавра Аврамов, др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Драган Вулин, Урош Кандић, Роберт Колар, Неђељко Коњокрад, Богдан Лабан, др Горан Латковић, проф. др Светлана Лукић Петровић, Предраг Мијић, Драгана Милошевић, Тихомир Нежић, Кристина Менеши, др Лазар Рачић, Савка Стратијев и Богдан Травица.

Председавајући је, на иницијативу Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, позвао посланице и посланике да својим потписом подрже Платформу „Женска платформе за развој Србије 2014 - 2020“.
Седници су присуствовали Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе, са правом представљања Покрајинске владе и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Записник са 39. седнице Скупштине, која је одржана 20. марта 2015. године, достављен је посланицима уз сазив за седницу.
Председавајући је ставио Записник са 39. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ усвојила Записник са 39. седнице Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НАФТОВОДА ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
    2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ;
    3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ;
    4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА;
    5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА;
    6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;
    7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“;
    8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС – ИСТРАЖИВАЧКО – РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;
    9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА СМАРТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ У ИСТРАЖИВАЊУ И ИНОВАЦИЈАМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2015. – 2020. ГОДИНЕ;
    10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
    11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
    12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
    13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;
    14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;
    15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;
    16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
    17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ утврдила дневни ред 40. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1 до 4 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 5 до 7 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 10 до 13 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-4 Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НАФТОВОДА ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ;
4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера и доставила их скупштини на разматрање и доношење.
Покрајинска влада, као предлагач је утврдила правно-техничку исправку текста која је постала саставни део Предлога, и о њему се одвојено не гласа.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложили су Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“ претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Наташа Лалић, Јожеф Тобиаш и Жељко Црногорац.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“, једним гласом „против“ и 12 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ и 15 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 13 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 12 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера.

Пошто је спојен претрес по тачкама 5-7 Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА;
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“;
7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за водоснадбевање „Источни Срем“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Предлоге покрајинских скупштински одлука претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе .
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Лазар Чавић, мр Мирослав Шпановић и Ненад Боровић.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ и шест „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за водоснадбевање „Источни Срем“, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“, једним гласом „против“ и седам „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о изради Просторног плана подручја посебне намене система за водоснадбевање „Источни Срем“.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 13 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС – ИСТРАЖИВАЧКО – РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института БиоСенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке, Покрајинска влада, као предлагач, утврдила је амандмане I- III који су, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено не гласа.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за привреду, Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао: Саша Хоманов.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института БиоСенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ и једним „уздржаним“ гласом донела Покрајинску скупштинску одлуко о оснивању Института БиоСенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА СМАРТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ У ИСТРАЖИВАЊУ И ИНОВАЦИЈАМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2015. – 2020. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015. – 2020. године и нови текст страница Програма који су саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке са новим текстом страница Програма претходно су размотрили Одбор за привреду, Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао Илија Ћосић.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015. – 2020. године, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласова „за“ и десет „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015. – 2020. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 10-13 дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних мањина – националних заједница, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Покрајинска влада, као предлагач, заменила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних мањина – националних заједница са Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних мањина – националних заједница размотрио је и Покрајински заштитник грађана-омбудсман.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједнице, Мишљење Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио је Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједнице, Мишљење Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница претходно је размотрио Одбор за међунационалне односе и предложио Скупштини да размотри предлоге и да не донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Члан одбора за међунационалне односе, Мата Матарић је, на основу члана 52. став 2. Пословника о раду, издвојио мишљење које има право да образложи на седници Скупштине.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе .
Уводно излагање поводом тачке 10 Дневног реда Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједнице поднео је Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Уводно излагање поводом тачака 11-13 Дневног реда поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Боре Кутић, Роберт Санто, Ивана Зечевић, Каваи Саболч, Александар Мартон, проф. др Павле Будаков, Славко Параћ, проф. др Бранислав Ристивојевић, Мата Матарић, Ковач Тинде, Лекић Стојанка, Селеши Ђенђи, Жирош Јанкелић Анико, Рац Славко, Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и Владимир Павлов, члан Покрајинске владе.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“, једним гласом „против“ и седам „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и седам „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и седам „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о додели буџетских средстава организацијама националних мањина - националних заједница.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и седам „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је проф. др Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Павле Почуч, Ивана Милић и проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и 12 „уздржаних“ гласова донела Покрајинску скупштинску одлуко о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водоприведном предузећу „Воде Војводине“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предлижио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да не донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мата Матарић и Владимир Галић.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“, девет гласова „против“ и шест „уздржаних“ гласова и донела Покрајинску скупштинску одлуко о Јавном водоприведном предузећу „Воде Војводине“.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;

Одбор за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Представник предлагача, мр Мирослав Шпановић, образложио је поднети Предлог.
Председавајући је отворио претрес и констатовао де за претрес нико није пријавио.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Стојанка Лекић, Борислав Новаковић и Иштван Пастор.
Председник Скупштине, као предлагач, предложио је да се Предлог одлуке разматра без тачке 2, којом се предлаже избор председника и чланови Одбора за националну равноправност, а из разлога што би посланици Душан Јаковљев и Селеши Ђенђи били чланови у четири одбора што није у складу са одредбама Пословника о раду.
Борислав Новаковић, председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“ предложио је да се у предложеном тексту одлуке у тачки 6., Одбор за здравство, социјалну политику и рад уместо предложеног члана Животе Лазаревића бира Анико Жирош Јанкелић.
Председавајићи је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине са предложеним изменама.

Пошто је исцрпљен Дневни ред, прешло се на Посланичка питања.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 40. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15, 35 часова.