Saziv 2012-2016
Session number: 39
Date of event: 20. 03. 2015.
Minutes

sa 39. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. marta 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 14 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: dr Željko Vidović, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Goran Paunović.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je sednicu sazvao, u petak kako bi ispoštovao rok iz člana 78. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, po kome se, kada je sednica Skupštine sazvana na predlog više od 1/5 poslanika ona mora održati u roku od deset dana od dana podnošenja predloga.
Sednici su prisustvovali Branislav Bogaroški i Miroslav Vasin, potpredsednici Pokrajinske vlade, sa pravom predstavljanja Pokrajinske vlade i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Sednici su, takođe, na poziv predsednika, prisustvovali i prof. dr Miloš A. Lučić, direktor Instituta za onkologiju Vojvodine; prof. dr Branislav Perin, direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine i Nebojša Malenković, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Zapisnik sa 38. sednice Skupštine, koja je održana 17. marta 2015. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za sednicu.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 38. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“, dva glasa „protiv“ usvojila Zapisnik sa 38. sednice Skupštine.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećom tačkom:

  1. PREDLOG ZAKLjUČAKA PO UTVRĐIVANjU ODGOVORNOSTI ZA PROPUSTE U SPROVOĐENjU JAVNE NABAVKE OPREME ZA POTREBE INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE I INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE, ODNOSNO UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;
  2. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ utvrdila dnevni red 39. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2 i 3 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA PO UTVRĐIVANjU ODGOVORNOSTI ZA PROPUSTE U SPROVOĐENjU JAVNE NABAVKE OPREME ZA POTREBE INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE I INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE, ODNOSNO UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;

Poslanička grupa „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“ uputila je Skupštini Predlog zaključaka po utvrđivanju odgovornosti za propuste u sprovođenju javne nabavke opreme za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine, odnosno Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predlog zaključaka dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
Predlog zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i ne donese Zaključke.
Predlog zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri Predlog i da donese Zaključke.
Član Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Adam Paljov, skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno obrazloženje povodom Predloga zaključaka podneo dr Predrag Matejin.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: prof. dr Miloš A. Lučić, direktor Instituta za onkologiju Vojvodine i Nebojša Malenković, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Poslanik Vladimir Galić ukazao je na povredu člana 91. Poslovnika o radu. Na predlog poslanika, Skupština se izjasnila o povredi člana 91. Poslovnika o radu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 31 glasom „za“ i 58 glasova „protiv“ nije učinjena povreda Poslovnika o radu.
U pretresu, su dalje učestvovali: prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Đorđe Milićević, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.
Poslanik Jovan Lazarov ukazao je na povredu člana 96. Poslovnika o radu Na predlog poslanika Skupština se izjasnila o povredu člana 96. Poslovnika o radu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 32 glasom „za“ i 59 glasova“protiv“ nije učinjena povreda Poslovnika o radu.
U nastavku pretresa učestvovali su dr Goran Latković, Adam Paljov, Ivana Zečević, Akoš Ujhelji, mr Maja Sedlarević, profesor dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin i Borislav Novaković.

Predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, Borislav Novaković, predložio je da Skupština donese sledeće:

ZAKLjUČKE

1. Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine smatra da su: Intitut za onkologiju Vojvodine, Institut za plućne bolesti Vojvodine i Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, postupak nabavke opreme,sproveli u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
2. Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine poziva nadležne institucije, da na zakonom zasnovan način, omoguće dovršetak postupka nabavke uređaja namenjenih za lečenje građana obolelih od zloćudnog raka.
3. Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine apeluje na nadležne državne organe da, po hitnom postupku, urede oblast javnih nabavki u delu koji se odnosi na nabavke opreme koja služi za spasavanje života i zdravlja ljudi.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju 13,00 do 14,29 časova.

Posle pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđeno je da je u sali prisutno 106 poslanika i da u Skupštini postoji kvorum za rad.

U nastavku sednice u  pretresu su učestvovali: Robert Kolar, prof. dr Branislava Belić,Damir Zobenica, dr Sofija Bolinovska, dr Milenko Babić, Milan Vlaisavljević, Nenad Borović, Pavle Počuč, Darko Bađok, dr Veljko Krstonošić, mr Đenđi Seleši, Aleksandar Grmuša,Željko Crnogorac, Vladimir Soro, prof. dr Branislav Perin, direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine,Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske Vlade, Slobodan Zlokolica, dr Savka Stratijev, Jovan Lazarov, Nada Bodrožić, dr Živko Nastić, Predrag Ginculj, i dr Ištvan Biro.

Predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, Borislav Novaković povukao je predložene Zaključke.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova „za“, 62 glasa „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije donela Zaključke o utvrđivanju odgovornosti za propuste u sprovođenju javne nabavke opreme za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine, odnosno Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Pošto je spojen pretres, prešlo se na rad po tačkama 2 i 3.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao dr Predrag Matejin.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 58 glasova „za“, 12 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa donela Odluku o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 59 glasova „za“, 13 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je zaključio 39. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 18 časova i 15 minuta.