Сазив 2012-2016
Број седнице: 38
Датум одржавања: 17. 03. 2015.
Записник

са 38. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 17. марта 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у  10 часова и 20 минута.

Седници Скупштине председавао је  Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланикa.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: др Жељко Видовић, Никола Јарамазовић, Горан Гонђа, Урош Кандић, Богдан Лабан(оправдао изостанак), Горан Пауновић и Игор Салак.
Седници су присуствовали Бранислав Богарошки и Мирослав Васин, потпредседници Покрајинске владе, са правом представљања Покрајинске владе и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Седници су такође присуствовали на позив председника Скупштине Владимир Лабат Ровњев, члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине - аутор и мр Ненад Џида - кординатор за израду традиционалног грба и заставе Аутономне покрајине Војводине.

Записник са 37. седнице Скупштине, која је одржана 23. децембра 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за данашњу седницу.
Председавајући је ставио Записник са 37. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ усвојила Записник са 37. седнице Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке чије се разматрање предложило на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећом тачком:

        1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СИМБОЛА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ СИМБОЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 103 гласа „за“ усвојила дневни ред 38. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СИМБОЛА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ СИМБОЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбора за питања уставно - правног положаја Покрајине утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно образложење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је проф. др Слободан Орловић, члан Одбора.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, Егереши Шандор, Душан Јаковљев, професор др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Роберт Санто и Иштван Пастор.
Председавајући је одредио паузу у трајању 11,21 до 12,06 часова.
После паузе, на предлог председавајућег утврђено је да је у сали присутно 106 посланика и да у Скупштини постоји кворум за рад.
Председавајући је констатовао да није више било пријављених посланика пријављених за реч и закључио претрес.
Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 38. став 2. Статута АП Војводине, о доношењу Покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војводине, Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 50 гласова „за“, 10 гласова „против“ и 42 „уздржана“ није донела Покрајинску скупштинску одлуку о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је закључио 38. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12 часова и 10 минута.