Сазив 2012-2016
Број седнице: 35
Датум одржавања: 28. 10. 2014.
Записник

са 35. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. октобра 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Жељко Видовић, Дарко Вукоје, Неђељко Коњокрад и Золтан Такач.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Записник са 34. седнице Скупштине, која је одржана 23. септембра 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 35. седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 34. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“ усвојила Записник са 34. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине.
Председавајући је Извештај ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“, усвојила Извештај о потврђивању мандата посланику и на тај начин потврдила мандат посланику Радомиру Кузмановићу из Сомбора са Коалиционе изборне листе Покренимо Војводину – Томислав Николић: Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије - БК.

Председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, у складу са чланом 38. став 2 и 4 Пословника о раду Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланица Нада Бодрожић, приступила Посланичкој групи „Избор за бољу Војводину“.
На основу члана 86. Пословника о раду, прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе и, у складу са чланом 202. Пословника о раду, постављати посланичка питања.
Председавајући је обавестио Скупштину да су, према редоследу пристизања, питања поставили посланици Павле Почуч, председнику Покрајинске владе др Бојану Пајтићу или члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, др Слободану Пузовићу; (1) и Ладислав Томић, председнику Покрајинске владе др Бојану Пајтићу или члану Покрајинске владе и вршиоцу функције покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Браниславу Бугарском. (2)
Павле Почуч образложио је постављено питање. На питање Павла Почуча одговорио је члан Покрајинске владе др Слободан Пузовић.

Посланик Ладислав Томић образложио је постављена питања и поставио потпитање. На питања и потпитање Ладислава Томића одговорио је члан Покрајинске владе Бранислав Бугарски.
Председник је обавестио посланике да ће се по завршетку рада по утврђеном дневном реду прећи на посланичка питања.

На предлог председавајућег утврђен је кворум и константовано да је у сали присутан 71 посланик.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 35. седницу Скуштине АП Војводине.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога акта чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

Група посланика у Скупштини АП Војводине предложила је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ОБЕШТЕЋЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ У ИЗГРАДЊУ НАФТАГАСА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НИС-а НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Мр Маја Седларевић, представница предлагача, образложила је предлог за допуну предложеног дневног реда у складу са чланом 87. став 9. Пословника о раду.
Информација са Предлогом закључака достављена је Покрајинској влади на мишљење.
С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење, према члану 144. став 4. Пословника о раду, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 53 гласа „за“ и 38 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред 35. седнице Скупштине АП Војводине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ и 31 гласом „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
    2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;
    3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;
    4. ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ОБЕШТЕЋЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ У ИЗГРАДЊУ НАФТАГАСА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НИС-а НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
    5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада утврдила је амандмане I-V на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који су, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане су поднели посланици: Павле Почуч (3), Милан Ћук (2), Јован Лазаров (7) и Посланичка група „Избор за бољу Војводину“(5).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење.
Покрајинска влада je прихватила амандмане Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“ који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. Прихватањем амандмана Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“ настала је потреба за подношењем нових амандмана. Покрајинска влада је, као предлагач, у складу са чланом 153. Пословника о раду утврдила амандмане VI-VIII, који су, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
Покрајинска влада ниje прихватила амандмане посланика Павла Почуча, Милана Ћука и Јована Лазарова.
На основу члана 157. став 1, а у вези члана 159. Пословника о раду, у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора, Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили: Одбор за привреду, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за здравство, социјалну политику и рад.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане Покрајинске владе, амандмане посланика и извештаје одбора претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор за буџет и финансије је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика Павла Почуча, Милана Ћука и Јована Лазарова.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров и чланови Одбора за привреду Владимир Галић и Павле Почуч, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојили су мишљења, која имају право да образложе на седници.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке, Скупштини се обратио и др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је подсетио посланике да се, на основу члана 159., a у вези са чланом 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу ребаланса буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, Павле Почуч, Јован Лазаров, Владимир Галић, Милан Ћук, Акош Ујхељи, Весна Белић Француски, Предраг Матејин, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Ивана Зечевић, Ђорђе Милићевић, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
На захтев посланика Јована Лазарова утврђен је кворум и константовано да је у сали присутно 63 посланика.
У претресу су учествовали и: Лазар Чавић, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, Владимир Галић, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и вф покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Ладислав Томић, Никола Лалић, Милан Влаисављевић и Жељко Црногорац.
Председавајући је закључио претрес у начелу и отворио претрес у појединостима.
У претресу у појединостима су учествовали: Павле Почуч, Милан Ћук, Јован Лазаров, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије и Мариника Тепић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за спорт и омладину.
Председавајући је закључио претрес у појединостима.
Посланици Павле Почуч, Јован Лазаров и Милан Ћук остали су при поднетим амандманима.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова „за“, 64 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман I посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова „за“ и 65 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 27 гласова „за“ и 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.
Посланик Јован Лазаров је повукао поднете амандмане III-VII пошто Скупштина није прихватила његове амндмане I-II.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 31 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 32 гласа „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 33 гласа „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.
На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и 36 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.
Председавајући је одредио паузу од 14,53 до 16,13 часова.
На предлог председавајућа утврђен је кворум и константовано да је у сали присутно 67 посланика.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно образложење поднела је проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство и социјалну политику.
Председавајућa је отворио претрес.
У претресу су учествовали: др Горан Латковић, др Предраг Mатејин, Роберт Колар, др Лазар Рачић, мр Ђенђи Селеши, др Живко Настић, др Cавка Стратијев, Јован Лазаров, др Данило Вишњевац и проф. др Весна Копитовић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за здравство и социјалну политику.
Председавајући је ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар - 31. децембар 2013. године на разматрање и усвајање.
Извештај о раду Покрајинског фонда претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Покрајинског фонда.
Члан Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и вф покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Лајош Паћи, Миленко Јованов, Мата Матарић, Милош Шибул, Владимир Соро, Тобиаш Јожеф и Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и вф покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Извештај о раду, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“ и 23 гласа „против“ усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар - 31. децембар 2013. године.
Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4 Пословника о раду, обавестио посланике да ће Скупштина наставити са радом на седници и после 19,00 часова, док се не заврши рад по Дневном реду.


4. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБИ ОБЕШТЕЋЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ У ИЗГРАДЊУ НАФТАГАСА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НИС-а НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Група посланика у Скупштини АП Војводине поднела је Информацију о потреби обештећења Аутономне покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса и других делова НИС-а на територији АП Војводине, са Предлогом закључака, на разматрање.
Информацију додатно је образложила мр Маја Седларевић, представница предлагача.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин.
На захтев посланика Јована Лазарова, председавајући је констатовао да у сали није било кворума.
Председавајући је одредио паузу у трајању од 15 минута.
На предлог председавајућег, утврђен је кворум и константовано да је у сали присутан 61 посланик.
У претресу су учествовали и: Ненад Боровић, Миленко Јованов, Лазар Рачић, Владимир Галић, Александар Мартон, Владимир Соро, Саша Хоманов, Боре Кутић, Наташа Лалић и мр Маја Седларевић.
Председавајући је ставио Информацију са Предлогом закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа „за“, 32 гласа „против“ и два „уздржана“ гласа усвојила Информацију о потреби обештећења Аутономне покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса и других делова НИС-а на територији АП Војводине, и донела Закључке.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председник Скупштине АП Војводине, на предлог посланичких група „Избор за бољу Војводину“ и Нова Демократска Странка, доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 35. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 20,10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.