Сазив 2012-2016
Број седнице: 34
Датум одржавања: 23. 09. 2014.
Записник

са 34. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 23. септембра 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,12 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Урош Кандић, Драгана Милошевић, др Савка Стратијев, Драган Вулин и Богдан Лабан.
Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Записник са 33. седнице Скупштине, која је одржана 02. јула 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 34. седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 33. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ усвојила Записник са 33. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Саша Тодоровић, у складу са чланом 53. став 1 тачка 1 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 05. августа 2014. године поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Саши Тодоровићу.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, да је посланику Саши Тодоровићу престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.
Одлука Скупштине доставиће се Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новом посланику.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 34. седницу Скуштине АП Војводине.
Покрајинска влада предложила је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ И ПОМОЋИ ОПШТИНАМА И ГРАЂАНИМА ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог да се дневни ред 34. седнице Скупштине прошири тачком дневног реда : Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“, предлог усвојила.
Председавајући је ставио предлог да се дневни ред 34. седнице Скупштине прошири тачком дневног реда: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“, предлог усвојила.

Група посланика у Скупштини АП Војводине предложила је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПОТРЕБИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗМЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Бранислав Богарошки, представник предлагача, образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 87. став 7. Пословника Скупштине АП Војводине.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“ и 19 гласова „против“ предлог усвојила.

Бранислав Богарошки предложио је, у складу са чланом 87. став 4. Пословника, да се приликом утврђивања Дневног реда - Предлог декларације о потреби за покретање поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог Устава Републике Србије разматра као прва тачка.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“ и 20 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 34. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 14 гласова „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

   1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПОТРЕБИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗМЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
   2. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
   3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ;
   4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
   5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНУ;
   6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
   7. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ;
   8. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПРЕШОВСКОГ САМОУПРАВНОГ КРАЈА РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
   9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ И ПОМОЋИ ОПШТИНАМА И ГРАЂАНИМА ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
   10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПОТРЕБИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗМЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;

Група посланика у Скупштини АП Војводине поднела је Предлог декларације о потреби за покретање поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог Устава Републике Србије Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Предлог декларације додатно је образложио Бранислав Богарошки, представник предлагача.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Владимир Галић, Милош Гагић, Ивана Зечевић, Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, мр Маја Седларевић, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Лазар Чавић, Роберт Колар, Мирослав Шпановић, Ђорђе Милићевић, Стевица Назарчић, Ненад Боровић, Александар Мартон, Дамир Зобеница, Тамаш Тот, Душан Јаковљев, Јован Лазаров и Мартин Злох.
Председавајући је ставио Предлог декларације на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ и 33 гласа „против“ донела Декларацију о потреби за покретање поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог Устава Републике Србије.
Председавајући је одредио паузу од 14,35 до 16,10 часова.
На предлог председавајућа утврђен је кворум и константовано да је у сали присутно 68 посланика.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе утврдио је Предлог пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Одбор за прописе је на седници Одбора одржаној 23. септембра 2014. године утврдио правно - техничку исправку која је постала саставни део Предлога пословника о раду.
Члан Одбора за прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Предлог је, у име предлагача, образложио Стевица Назарчић, председник Одбора за прописе.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Владимир Галић, проф. др Бранислава Белић, Јован Лазаров, Владимир Соро и Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
На основу члана 38. став 3. алинеја 6 Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Пословника о раду, Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и 21 гласом „против“ донела Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане I-IV је поднео посланик Владимир Галић.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила амандмане I-IV посланика Владимира Галића.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане I-IV посланика Владимира Галића.
Члан Одбора за прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Владимир Галић и Миленко Јованов.
Посланик Владимир Галић образложио је поднете амандмане.
Председавајући је ставио Амандман I посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ , 62 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман I посланика Владимира Галића.
Председавајући је ставио Амандман II посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“, 62 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман II посланика Владимира Галића.
Председавајући је ставио Амандман III посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа „за“ и 64 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Владимира Галића.
Председавајући је ставио Амандман IV посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа „за“ и 64 гласова „против“ није прихватила Амандман IV посланика Владимира Галића.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и 24 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинској влади.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане I-IV је поднео посланик Владимир Галић.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила амандмане I-IV посланика Владимира Галића.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане I-IV посланика Владимира Галића.
Члан Одбора за прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Владимир Галић, проф. др Павле Будаков, Миленко Јованов, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и проф. др Драгослав петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.
Посланик Владимир Галић образложио је поднете амандмане.
Председавајућа је ставила Амандман I посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 16 гласова „за“ и 58 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Владимира Галића.
Председавајућа је ставила Амандман II посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 16 гласова „за“, 58 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Владимира Галића.
Председавајућа је ставила Амандман III посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 16 гласова „за“ и 58 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Владимира Галића.
Председавајућа је ставила Амандман IV посланика Владимира Галића, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 15 гласова „за“ и 58 гласова „против“ није прихватила Амандман IV посланика Владимира Галића.
Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 17 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинској управу.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и доставио га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за представке и предлоге. Одбори су предлажили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора за прописе Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно образложење поднела је Анико Мушкиња Хајнрих, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, која је посланицима указала на правно-техничке исправке које су постале саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено не гласа.
Председавајућа је отворила претрес.
У претресу су учествовали посланици: Ивана Зечевић и Владимир Галић.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке са предложеним правно – техничким исправкама, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ и 6 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.
Председавајући је, на основу члана 82. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио, да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом предлог усвојила.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке Покрајинска влада, као предлагач, утврдила је амандмане I-IX, који су, у складу са чланом 147. Пословника Скупштине АП Војводине, постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено не гласа.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 6 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину у периоду јануар-јун 2014. године Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и усвајање.
Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали : Саша Хоманов, Весна Бјелић Француски, др Предраг Матејин, Ненад Боровић, Јован Лазаров, Милан Влаисављевић, Анико Жирош - Јанкелић, Павле Почуч, Нада Бодрожић, Владимир Галић, мр Ђенђи Селеши, Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије и Мирослав Васин, покрајински секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је ставио Извештај на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „ за“ и 18 гласова „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину у периоду јануар - јун 2014. године.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПРЕШОВСКОГ САМОУПРАВНОГ КРАЈА РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу утврдио је Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Прешовског самоуправног краја Републике Словачке са Предлогом закључака и доставио га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик Славко Рац.
Председавајући је ставио Предлог споразума са Предлогом закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ прихватила Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Прешовског самоуправног краја Републике Словачке и донела Закључке.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ И ПОМОЋИ ОПШТИНАМА И ГРАЂАНИМА ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада је накнадно доставила Извештај о процени штете комисија локалних самоуправа.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора за пољопривреду Владимир Соро, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и вршилац функције покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Владимир Соро и Нада Бодрожић.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о утврђивању Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“.

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“ и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ донела Одлуку о измени и допуни одлуке о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: др Данило Вишњевац, Јован Лазаров и Весна Бјелић - Француски.

Председавајућа је закључила 34. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 21,28 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.