Сазив 2012-2016
Число схадзки: 33
Датум отримованя: 02. 07. 2014.
Записнїк

са 33. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 02. јула 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,25 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова , потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Живота Лазаревић, Зоран Јовановић, мр сци др Софија Болиновска, Славко Параћ, Владимир Галић, Урош Кандић, Роберт Колар, Предраг Амижић, Дарко Вукоје, др Горан Латковић, Стојанка Лекић, Драгана Милошевић.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Записник са 32. седнице Скупштине, која је одржана 19. јуна 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 33. седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 33. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ усвојила Записник са 32. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 211. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, мр Андор Дели поднео оставку на функцију потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице и констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је мр Андору Делију престала функција потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице, због поднете оставке.
Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 3. став 1. алинеја 1 Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине, Софија Живковић, поднела захтев за разрешење са функције заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу размотрио је поднети захтев и предложио Скупштини да констатује престанак функције.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке, да Софији Живковић престаје функција заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине са даном 16. 07.2014. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 33. седницу Скуштине АП Војводине.
Председник Покрајинске владе предложио је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда

- ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
- ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО.

Председавајући је ставио предлог да се дневни ред седнице Скупштине прошири тачком Дневног реда Предлог за избор потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“, предлог усвојила.
Председавајући је ставио предлог да се дневни ред седнице Скупштине прошири тачком Дневног реда: - Предлог за разрешење потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“, предлог усвојила.

Одбор за прописе предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа „за“, предлог усвојила.
Покрајинска влада предложила је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2013. ГОДИНУ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“, предлог усвојила.
Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 33. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2013. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУГЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

Председник Покрајинске владе, на основу члана 52. став 8. Статута Аутономне покрајине Војводине доставио је Предлог за избор потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.
Предлог је додатно образложио  др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао: Миленко Јованов.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. алинеја 5 Статута Аутономне покрајине Војводине, о избору потпредседника Покрајинске владе, Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ изабрала Михаља Њилаша за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.
На основу члана 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине, члан Покрајинске владе положио је пред Скупштином заклетву.
Председавајући је потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, управу и националне заједнице у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО;

Председник Покрајинске владе, на основу члана 211. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине доставио је Предлог за разрешење потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Предлог је додатно образложио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Милош Гагић, проф. др Павле Будаков, Боре Кутић, Мирослав Шпановић, Ђорђе Милићевић, Јован Лазаров, Дамир Зобеница, др Предраг Матејин и др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. алинеја 5 Статута Аутономне покрајине Војводине, о разрешењу потпредседника Покрајинске владе, Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и једним гласом „против“ разрешила Горана Јешића са функције потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Члан Одбора зa буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Ивана Зечевић, Саша Хоманов, Весна Бјелић-Француски и др Предраг Матејин.
На предлог посланика Дамира Зобенице утврђен је кворум.Председавајући је утврдио да у сали нема довољан број посланика и одредио је паузу од 13,20 до 15,00 часаова.
Након паузе, утврђен је кворум и председавајући је констатовао да је присутно у сали 62 посланика.
У наставку у претресу су учествовали следећи посланици: Ненад Боровић, Миленко Јованов, Ивана Милић, Павле Почуч, Милан Влаисављевић, Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије,проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здраство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 24 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Уводно образложење поднео је Стевица Назарчић, председник Одбора за прописе.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: др Предраг Матејин, Миленко Јованов, Милан Влаисављевић и Ђорђе Милићевић.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 19 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Скупштини Аутономне покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад доставило је Скупштини Извештај о реализацији Програма пословања за 2013. годину, на разматрање.
Извештај о реализацији Програма пословања достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај су претходно размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Члан Одбора за пољопривреду Ладислав Томић и члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Председавајућа је отворила претрес.
У претресу су учествовали: Ладислав Томић, Јован Лазаров, Мирослав Шпановић, Дамир Зобеница, Владимир Соро, Павле Почуч и Бранислав Кнежевић,  заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајућа је ставила Извештај о реализацији Програма пословања на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 59 гласова „за“ и 18 гласова „против“ прихватила Извештај о реализацији Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ за 2013. годину.


6. тачка дневног реда ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2013. ГОДИНУ;

Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин доставило је Скупштини Годишњи извештај о пословању за 2013. годину на разматрање.
Годишњи извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању.
Члан Одбора за пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајућа је отворила претрес.
У претресу су учествовали: Ладислав Томић, др Живко Настић, Предраг Гинцуљ и Бранислав Кнежевић, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајућа је ставила Годишњи извештај о пословању на гласање.
Након гласања председавајућа је констатовала да је Скупштина, са 59 гласова „за“ и два гласа „против“, прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2013. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 57 гласова „за“  донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Мирослав Шпановић и др Миленко Бабић.

Председавајућа је закључила 33. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 18,35 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.