Сазив 2012-2016
Број седнице: 31
Датум одржавања: 06. 06. 2014.
Записник

са 31. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 06. јуна 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,26 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Дарко Бађок, Илона Пелт, Јован Тишма и Саша Тодоровић.
Седници су присуствовали и представници средстава јавног информисања.

Председник је обавестио посланике да је седницу сазвао на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине Аутономне покрајине Војводине јер су 63 посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине поднели предлог за сазивање седнице Скупштине која према истом члану мора бити одржана у року од 10 дана од дана подношења предлoга.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије се разматрање предлаже на 31. седници Скупштине, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.
Записник са 30. седнице Скупштине, која је одржана 22. маја 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 31. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 30. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ усвојила Записник са 30. седнице Скупштине.

Председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“, у складу са чланом 38. став 2 Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Душан Инђић, приступио Посланичкој групи „Покренимо Војводину - Томислав Николић“.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 31. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 89 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Група посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине поднела је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане су поднели посланици Миленко Јованов (2), Ивана Зечевић (4) и Борислав Новаковић (1).
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмани достављени су Покрајинској влади на мишљење. Покрајинске влада није доставила мишљење.
Пошто Покрајинска влада није доставила мишљење, Скупштина, на основу члана 140. став 6 Пословника Скупштина АП Војводине, одлучује да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке разматра без мишљења Покрајинске владе.
Председавајући је ставио на гласање да се Предлог покрајинске скупштинске одлуке разматра без мишљења Покрајинске владе.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 17 гласова „против“ прихватила предлог.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.
На седници Одбора за прописе представник предлагача прихватио је амандмане II-IV Иване Зечевић који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку и прихвати Амандман посланика Борислава Новаковића, а да не прихвати амандмане I и II Миленка Јованова и Амандман I Иване Зечевић.
На седници Одбора за организацију управе и локалну самоуправу посланица Ивана Зечевић повукла је поднети Амандман I.
Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је Скупштини да не донесе Покрајинску скупштинску одлуку, да прихвати Амандман посланика Борислава Новаковића, а да не прихвати амандмане I и II Миленка Јованова
Уводно образложење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Бранислав Богарошки, представник предлагача.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Милош Гагић, Ивана Зечевић, Иштван Пастор, Павле Будаков, Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Бранислав Богарошки, Миленко Јованов, Милан Ћук, потпредседник Скупштине АП Војводине, Предраг Берић, Стевица Назарчић, Ненад Боровић, Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине, Предраг Цветановић, Предраг Мијић, Александар Грмуша, Бранислав Дамјанов, Лазар Чавић и Јожеф Тобиаш.
Председавајући је закључио претрес.
Посланици Борислав Новаковић и Миленко Јованов образложили су поднете амандмане.
Миленко Јованов је обавестио председавајућег да, уколико посланици не прихвате Амандман I, повлачи поднети Амандман II на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Амандман посланика Борислава Новаковића, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 46 гласова „за“ и „66“ гласова „против“ није прихватила Амандман посланика Борислава Новаковића.
Председавајући је ставио Амандман I посланика Миленка Јованова, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа „за“ и „97“ гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Миленка Јованова.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и 50 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 31. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 14,00 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.