Saziv 2012-2016
Broj sednice: 29
Datum održavanja: 14. 05. 2014.
Zapisnik

sa 29. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 14. maja 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,25 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Sednici Skupštine prisustvovalo je 120 poslanika.

Sednici su prisustvovali dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Sednici su prisustvovali, na poziv predsednika, i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Zapisnik sa 28. sednice Skupštine, koja je održana 04. aprila 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 29. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 28. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 28. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 112 glasova „za“, usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandate poslanicima: Ivani Zečević, Lazaru Čaviću i Nikoli Laliću sa Izborne liste Srpska radikalna stranka – dr Vojislav Šešelj.

U Skupštini AP Vojvodine je u skladu sa članom 37. i članom 38. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazovana poslanička grupa „SRPSKA RADIKALNA STRANKA“, predsednik Poslaničke grupe je Ivana Zečević, a zamenik Lazar Čavić.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 29. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 110 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.
Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine. Na osnovu člana 186. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine RS Odbor je, takođe, utvrdio i Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, i dostavio ih Skupštini, na razmatranje i utvrđivanje.
Na Predlog statuta Amandman je podneo poslanik Aleksandar Marton.
Amandman je razmotrio Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine i predložio Skupštini da ga ne prihvati.
Predlog statuta sa Predlogom odluke o davanju prethodne saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i utvrdi Predlog statuta sa Predlogom odluke o davanju prethodne saglasnosti.
Uvodno izlaganje povodom Predloga statuta podneo je Ištvan Pastor, predsednik Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Milan Ćuk, Miloš Gagić, Šandor Egereši, Branislav Bogaroški, Pavle Budakov, Predrag Matejin, Borislav Novaković, Milenko Jovanov.
Amandman na Predlog statuta obrazložio je Aleksandar Marton.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Aleksandra Martona.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova „za“ i 97 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman poslanika Aleksandra Martona.
Na osnovu člana 41. stav 2. Statuta AP Vojvodine o promeni Statuta AP Vojvodine Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog statuta, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ utvrdila Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine sa Predlogom odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, koje će dostaviti Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Skupština AP Vojvodine je, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, za predstavnika Skupštine, kao podnosioca predloga, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, odredila Ištvana Pastora, predsednika Skupštine.

Predsedavajući je zaključio 29. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 13,05 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.